Śpiewnik Siedleckiego

PIEŚNI WŁASNE O ŚWIĘTYCH

Pieśni ku ich czci wyrażają głębię wiary, nadziei i miłości ku Chrystusowi

Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym, bo w ten sposób uwielbia Boga działającego w ich życiu. Dlatego ich wspomnienia rozmieszczone są w ciągu całego roku liturgicznego. Dziedzictwem, które nam pozostawili, są modlitwy, rozważania, rozmyślania. Ich przemyślenia nie są jedynie pobożną lekturą, lecz skarbcem, do którego powinniśmy często zaglądać. To olbrzymie bogactwo, z którego wciąż korzystamy w drodze do królestwa niebieskiego, wszak święci są tymi, którzy „po tejże ziemi z nami chodzili, z tych samych źródeł wodę naszą pili”. Przez oddanie się Chrystusowi przemieniali swoje ludzkie życie – jedni przez męczeństwo, inni przez codzienne i pokorne wypełnianie Ewangelii. Pieśni ku ich czci wyrażają głębię wiary, nadziei i miłości ku Chrystusowi. Naśladujemy ich, nie tylko modląc się ich słowami, ale przede wszystkim naśladując ich życie. Niniejsze wydanie śpiewnika ks. J. Siedleckiego wzbogacone zostało o nowe pieśni.

Październik

1 października - św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła (1873-1897)

1. Święta Tereso, córko Karmelu! * Spójrz na nas z tronu twej chwały! * Nie zapominaj w wiecznym weselu, * że smutek gnębi świat cały.
2. Żyjąc na ziemi, cierpiałaś wiele, * słodka ofiaro miłości! * Dziś anioł Boży u stóp twych ściele * kwiat nieskończonej radości.
3. W walkach miłości byłaś wytrwałą, * krzyż był twą siłą, obroną! * Dziś Bóg twe skronie ozdobił chwałą, * sam stał się twoją koroną!
4. Żywy płomieniu Bożej miłości, * spuszczaj nam twój deszcz różany. * Prowadź nas zawsze drogą ufności, * Kwiatku Karmelu wybrany.

Październik

4 października - św. Franciszka z Asyżu (1182-1226)

1. Witaj, ojcze ukochany, * co serafów zdobisz chór! * Ty Jezusa nosisz rany, * tyś świętości dla nas wzór. * Pobłogosław twoje dzieci, * i poprowadź drogą twą, * niech się miłość w nas roznieci, * niech ogarnie mocą swą.
2. Ojcze, niech za twym przykładem * wszystkim dla nas będzie Bóg! * Niech idziemy twoim śladem * wśród wygnańczych ziemi dróg. * W sercu naszym niech nosimy * znamię Jezusowych ran, * ojcze, łaski tej prosimy, * niech nam jej użyczy Pan.
3. Niech w ubóstwie i pokorze * trwamy przez ten ziemski czas, * aż wieczności błysną zorze, * aż Bóg z tobą złączy nas. * O, Franciszku możny w niebie, * u Jezusa, Marii stóp, * twoje dzieci proszą ciebie, * dla nas wszystkich miejsce zrób!

Październik

5 października - św. Faustyny Marii Kowalskiej (1905-1938)

1. Bóg otoczył tak Faustynę * swą światłością niepojętą, * = na niebiańską wzniósł wyżynę * ukochaną swoją świętą.
2. Losy świata jej zawierzył, * w miłosierdzia swym ogromie. * = W sercach naszych i papieża * wiara i nadzieja płonie.
3. O światłości niestworzona, * miłosierdzie niepojęte, * = ufność ponad śmierć silniejsza, * imię twoje wielkie, święte.
4. Jezu Chryste, to Faustyna * bezgranicznie Cię kochała. * = Daj nam dzisiaj ufać Tobie * tak, jak ona ci ufała.

Październik

9 października - bł. Wincentego Kadłubka (ok. 1160-1223)

1. Na ziemi polskiej, bujnej w świętych plony, * z rodziców zacnych, pobożnych zrodzony. * Dziś w szczęściu wiecznym cieszy się Wincenty, * do nieba wzięty, do nieba wzięty.
2. Święty patronie, gdy głosim twe czyny, * twojej do Boga błagamy przyczyny, * by nam dał poznać, w jak wielkiej jest cenie * duszy zbawienie, duszy zbawienie.

Październik

12 października - bł. Jana Beyzyma, kapłana (1850-1912)

1. Błogosławiony Janie Beyzymie, * przyozdobiony cnotami, * dziś Kościół polski sławi twe imię. * Módl się do Boga za nami!
2. Gdy świat pożąda bogactw, zaszczytów, * tyś wzgardził świata marnością * i poświęcenia sięgnąłeś szczytów, * świętą natchniony miłością.
3. Tyś się nie lękał nędzy i trądu, * które Malgaszów nękały, * spraw, byśmy wszyscy doszli w dzień sądu * przez miłosierdzie do chwały.
4. Cenne jest piękno ciała ludzkiego, * ale cenniejsza jest dusza. * Naucz nas, Janie, w twarzy bliźniego * dostrzec oblicze Chrystusa!

Październik

13 października - bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana (1829-1916)

1. Boże, co w świętych chwałę swą objawiasz * i doskonałej od nich czci doznajesz, * przez ich gorliwość Kościół swój odnawiasz, * a nam w nich przykład i wzór życia dajesz.
2. Dzięki składamy za założyciela * wielu zgromadzeń, które jego duchem, * myślą natchnione, w służbie Zbawiciela * niosą ubogim pomoc i otuchę.
3. Ojciec Honorat pełen był prostoty, * życia skromnego i cichości wzorem. * Troską otaczał wdowy i sieroty, * łącząc z odwagą miłość i pokorę.
4. Niejednej w życiu doświadczył udręki, * czy to od wrogów, czy od własnych braci. * A przecież, pomny na Chrystusa męki, * krzywdy przebaczał, dobrem za zło płacił.
5. Możny patronie na złe czasy dany, * dźwignij nasz naród z przywar i nałogów, * by Bożej Matce w opiekę oddany * powstał i znowu wiernie służył Bogu!

Październik

14 października - św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690)

1. Święta Małgorzato, powiernico Pana. * Ty do wielkiej sprawy byłaś powołana. * Jezus ci objawił Boskie tajemnice: * Serce swe najświętsze, miłości skarbnicę!
2. „Oto Serce, które ludzi ukochało, * a wdzięczności od nich doznaje tak mało”. * Słysząc to orędzie Panu się oddałaś, * aby przez cię rosła Zbawiciela chwała.
3. Apostołko Pana, tyś jest dla nas wzorem. * Podziwiamy twoją miłość i pokorę. * Uproś nam u Boga, byśmy w każdej chwili * Serce Jezusowe w sercach naszych czcili.
4. Niech poznają wszyscy głębię tej miłości, * dzięki której Jezus zgładził nasze złości. * Niech twa prośba sprawi, święta Małgorzato, * by nas Bóg uchronił przed wieczną zatratą!

Październik

15 października - św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła (1515-1582)

1. Tereso, Boga zwiastunko, * rodzinny dom opuściłaś, * by nieść poganom Chrystusa * lub krew swą przelać dla Niego.
2. Lecz śmierć dla ciebie jest słodsza, * cierpienie bardziej pociąga; * umierasz grotem zraniona * miłości Boga twojego.
3. To dziś, jak czysta gołąbka, * twa dusza w niebo wzleciała, * by tam zamieszkać na zawsze * w przybytku Bożej świętości.
4. Już słyszysz głos Oblubieńca: * o siostro, przybądź z Karmelu * na ucztę godów Baranka, * by wieniec chwały otrzymać.
5. Tereso, uproś nam łaskę * przylgnięcia sercem do Pana, * a ty, ofiaro miłości, * przed żarem piekła nas obroń.
6. O Jezu, szczęście wybranych, * dziewicze chóry Cię wielbią; * śpiewając pieśni weselne * na wieki sławią Twą miłość. * Amen.

1. Żyjąc, Tereso, umierasz zraniona * miłością Pana, który mieszka w tobie; * Jemu oddałaś swą duszę i serce, * lecz tym umierasz, że umrzeć nie możesz.
2. Życie zbyt długie i gorzkie wygnanie, * zbyt ciężkie brzemię, które cię przygniata; * tylko nadzieja jest twoim pokarmem, * lecz tym umierasz, że umrzeć nie możesz.
3. Żarem palona tęsknoty nad siły, * co dzień czekając na odejścia chwilę, * śmierć już przeżywasz, by złączyć się z Bogiem, * lecz tym umierasz, że umrzeć nie możesz.
4. Przyszła już wreszcie ostatnia godzina, * przebite serce grotem serafina, * w ogniu miłości, mocniejszej od śmierci, * znalazło pełnię Bożego pokoju.
5. Chwała niech będzie na niebie i ziemi * naszemu Bogu w Trójcy jedynemu, * który na drodze wiodącej do Niego * zapala dla nas pochodnie świętości. * Amen.

Październik

16 października - św. Jadwigi Śląskiej (ok. 1174-1243)

1. O jasna gwiazdo na śląskim niebie, * święta Jadwigo z Trzebnicy. * = Twe dzieci prośby swe ślą do ciebie, * świeć nam wśród burz nawałnicy.
2. Tyś wspomagała swój lud w niedoli, * więc udziel czego nam trzeba. * = Błogosławieństwa uproś na roli, * by nie zabrakło nam chleba.
3. Osłoń nasz Kościół, broń świętej wiary, * jak to czyniłaś na ziemi. * = Na naród polski swe rozlej dary, * łaskami wspieraj go swymi.

1. Przez wieków licznych mroczne szlaki, * rozsiewasz wonność twoich cnót. * Prowadzisz dziewic, wdów orszaki * i w mężach ducha wzniecasz cud. * = Matczynym sercom jesteś wzór, * i łzy ich ścierasz, koisz ból. * O święta, o święta Jadwigo.
2. Odczuwasz dusz zbolałych jęki, * rozumiesz tylu istnień płacz. * I widzisz, ile tu udręki, * zalega biedny ludzki świat. * = Więc spojrzyj w niespokojną toń * i racz pomocną podać dłoń. * O święta, o święta Jadwigo.

Październik

18 października - św. Łukasza, ewangelisty (I w.)

1. Sławimy pieśnią twój triumf Łukaszu, * zdobyty męką i krwią purpurową, * i podziwiamy zwieńczenie nagrodą * za twe zasługi.
2. Natchniony Duchem, z miłością i wiedzą * objawiasz światu naukę Chrystusa * i miłosierdzie Dobrego Pasterza * w przedziwnych dziełach.
3. Z przezorną troską spisałeś nam dzieje * i uczniów Pana chwalebne uczynki, * a także sprawy młodego Kościoła, * co w przyszłość wiodą.
4. O towarzyszu i świadku naoczny * wielkości Pawła i jej naśladowco, * dopomóż serce rozpalić miłością * Chrystusa Pana.
5. Lekarzu, przybądź z pomocą w cierpieniach, * umocnij wiarę, by ulgę przyniosła * i wreszcie Boga w radości bez kresu * osiągnąć dała. * Amen.

Październik

19 października - bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika (1947-1984)

Refren: Chrystus zwycięża, głośmy solidarnie, * by ta ofiara nie poszła na marne. * Niech Bóg, nasz Ojciec, będzie uwielbiony, * a kapłan Jerzy wśród błogosławionych.
1. Boże Wszechmocny, Przedwieczny i Święty, * pysznych poniżasz, wywyższasz pokornych, * i zawsze jesteś po wierzących stronie, * a sprawiedliwych masz w swojej obronie. Ref.
2. Gdy bramy piekła z nienawiścią razem, * i krew i woda i kłamstwo i zbrodnia * wyrok wydały – trzeba zabić księdza, * za to, że uczył zło dobrem zwyciężać. Ref.
3. Pieto Warszawy, męczenników Matko, * Ty coś płakała razem z Polakami, * spraw, niech przelana niewinna krew bratnia * księdza Jerzego, będzie już ostatnia. Ref.

Październik

20 października - św. Jana Kantego, kapłana (1390-1473)

1. Przezacna perło w niebieskiej koronie, * o Janie Kanty, święty nasz patronie, * między innymi sławny patronami, * módl się za nami.
2. Ciebie za przykład uczonym podała * ręka niebieska, gdy odmalowała * świetlany w tobie wzór doskonałego * życia naszego.
3. Uproś nam światło prawdziwej mądrości, * abyśmy śladem twej doskonałości * tam, gdzie przedwieczna światłość świeci wiecznie, * zaszli bezpiecznie.

Październik

22 października - św. Jana Pawła II, papieża (1920-2005)

1. Boże miłości, cierpliwy Ojcze, * niech nasze pieśni jak woń kadzideł * uniosą radość, hołd, cześć ku niebu, * dziękczynne gloria za Polski syna.
Refren: Słowiański mężu, kapłaństwa perło, * wielki papieżu, świadku nadziei, * modlitwą otocz troski tej ziemi, * wstaw się za nami, nasz Janie Pawle.
2. Dobry Pasterzu, Mistrzu i Panie, * z serca promienie ślesz miłosierdzia. * Krzyż nas prowadzi, wskazuje szlaki, * ku nowym czasom jak pielgrzym biały. Ref.
3. Duch Pocieszyciel niech nas odnowi, * niech pali słowem Dobrej Nowiny. * Odnowi Kościół, odnowi ziemię, * nauczy kochać przykładem Ojca. Ref.
4. Matko Najświętsza, Matko narodu, * raduj się z nami świętym papieżem, * który zawierzył Tobie swe życie. * Z Nim zaśpiewajmy: Cały Twój, cały. Ref.
5. Prastary Kraków z całą ojczyzną, * Rzym męczenników i ludzkość cała * niech wielbi Boga, niech cieszy serca, * napełnia dusze dobrocią Ojca. Ref.

Janie Pawle Drugi, * apostole miłosierdzia Bożego, * módl się za nami.

Refren: Janie Pawle, teraz przyjdź * pośród świętych wywyższony. * Słowa swoje zamień w czyn, * Bóg niech będzie uwielbiony; * niech zadrży ziemia, zagra róg, * bo nic nad Boga i któż jak Bóg!
1. Przekroczyliśmy próg nadziei, * oblicze ziemi się zmieniło, * bo całe życie nas szukałeś, * a słońce prawdy nam świeciło. Ref.
2. A Chrystus wczoraj, dziś i zawsze * naszą nadzieją jest i skałą. * Wieki i trudne czasy miną, * Bóg wiara, honor w nas ostaną. Ref.
3. Pamięć zachować i tożsamość * Bogurodzica nam pomoże, * a być świadkami miłosierdzia * pomóż nam, pomóż, Święty Boże. Ref.

1. Na Ucztę Pana idźmy w szacie łaski * danej przez Boga, najlepszego Ojca, * obmytej we Krwi Baranka bez zmazy, * pięknej Miłością, jaśniejącej chwałą.
2. Pan nas zaprasza, zasiądźmy do stołu * i zakosztujmy niebiańskiego Chleba, * to Ciało Pana, wydane na krzyżu, * dar Oblubieńca dla Oblubienicy.
3. Razem z Maryją, z mieszkańcami nieba, * śpiewajmy Panu pieśni uwielbienia * i prośmy z wiarą o łaskę jedności, * byśmy brzemiona razem dźwigać mogli.
4. Zabierzmy z sobą ogień miłosierdzia, * moc jednoczenia potęgą Miłości, * abyśmy byli świadkami Chrystusa * i z Janem Pawłem nieśli światu Boga.

Refren: Oddany Maryi, sługo miłosierdzia, * Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami!
1. Ojcu Przedwiecznemu, który wszystko stworzył, * Chrystusowi Panu, który nas odkupił, * Świętemu Duchowi, co w nas zamieszkuje, * polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi. Ref.
2. Do najlepszej Matki i Królowej świata * zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem, * której zawierzyłeś całe swoje życie, * prowadź nas grzeszników spragnionych świętości. Ref.
3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie, * zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem, * za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem, * oręduj wytrwale przed obliczem Pana. Ref.
4. Pomóż kochać Boga całym naszym sercem, * miłować bliźniego jak siebie samego, * naucz adorować i uwielbiać Pana, * teraz i w wieczności, do której dążymy. Ref.

Październik

28 października - świętych Szymona i Judy Tadeusza (zm. ok. 80 r.), apostołów

1. Obu was, apostołowie, * wspólny hymn wysławia dzisiaj, * bo wezwanych jedną łaską * jedna chwała uwieńczyła.
2. Rozpalony żarem nieba, * biegniesz śladem swego Pana * i zwiastujesz Go, Szymonie, * pełen niestrudzonej mocy.
3. O Chrystusa wierny uczniu, * Jego krewny, duchem bracie, * Judo, głosisz Mistrza światu * i pouczasz wiernych listem.
4. Żaden z was nie zadrżał z lęku, * kiedy musiał krew swą przelać, * aby przez to stać się świadkiem * prawdy i ofiarą czystą.
5. Gwiazdy nieba wysokiego, * dajcie nam wśród wszelkich trudów * mężnie ustrzec skarbu wiary * i podążać ku wyżynom.
6. Ojcu z Synem i Duchowi * niechaj będzie wieczna chwała; * niech modlitwa Apostołów * błogi pokój nam wyjedna. * Amen.

1. Tadeuszu, nasz patronie, * miej nas zawsze w swej obronie. * = Nie gardź naszymi prośbami, * ale wstawiaj się za nami.
2. Przed Jezusa świętym tronem, * nasze sprawy wesprzyj słowem. * = Bo ty bliski jesteś Jemu * i możesz pomóc każdemu.

<
4
6
>
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!