Śpiewnik Siedleckiego

Niedzielne Pokropienie

W niedziele zamiast aktu pokuty może mieć miejsce poświęcenie wody i pokropienie nią wiernych

W niedziele zamiast aktu pokuty może mieć miejsce poświęcenie wody i pokropienie nią wiernych. Jest to czwarta forma aktu pokuty. Śpiewy na pokropienie ukazują moc sakramentu chrztu świętego, pokorę grzesznika przed Bogiem oraz nadzieję na odpuszczenie grzechów i odnowienie człowieka.

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, * dotrzymać pragnę szczerze; * Kościoła słuchać w każdy czas * i w świętej wytrwać wierze. * O, Panie, Boże, dzięki Ci, * żeś mi Kościoła otwarł drzwi. * W nim żyć, umierać pragnę.
2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, * Bóg pod postacią chleba. * Swym Ciałem karmi duszę mą, * by żyła w Nim dla nieba. * W to wierzyć zawsze mocno chcę, * bo tego Kościół uczy mnie. * W Nim żyć umierać pragnę.

Refren: Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec * Pana naszego Jezusa Chrystusa, * darował nam nowe życie, * bo jest pełen miłosierdzia.
1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim, * w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * i oczyść mnie z grzechu mojego. Ref.
2. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste * i odnów we mnie moc ducha. Panie, otwórz wargi moje, * a usta moje będą głosiły Twą chwałę. Ref.

Refren: Pokrop nas, Panie, poświęconą wodą * i obmyj z grzechów, byśmy byli czyści. * Obdarz nas mocą, pokojem, weselem * przy Twym ołtarzu, dziś w Twoim kościele.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim, * w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * i oczyść mnie z grzechu mojego. Ref.

1. Pokropisz hizopem, Panie, * mnie człowieka grzesznego, * bym był, przez Twe zmiłowanie, * oczyszczon z grzechu mego. * Obmyj mnie z mych nieprawości, * a wybielony będę * i doskonalszej jasności, * niż są śniegi, nabędę.
2. Zmiłuj się, Boże, nade mną * boś pełen łaskawości; * miej zlitowanie nade mną, * zgładź wszystkie moje złości. * Żal mi, żem obrażał Ciebie, * Boga dobrotliwego. * Nie odrzucaj mnie od siebie, * syna marnotrawnego.
3. Cześć i chwała bądź wiecznemu * Panu nieba całego, * Bogu, w Trójcy jedynemu, * od stworzenia wszystkiego. * Chwała Ojcu i Synowi * bądź nieustanna wszędzie, * oraz Świętemu Duchowi * równa cześć niechaj będzie.

1. Przez chrztu świętego wielki dar, * o, Chryste, z Twej hojności. * Twym dzieciom wiary dałeś skarb, * nadziei i miłości.
Refren: Najświętszej Trójcy wieczną cześć * pragniemy z serc gorących nieść. * Strzec wiary ślubujemy, * w niej żyć, umierać chcemy.
2. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz * swój Kościół tworzysz w świecie. * W ojczyźnie naszej władasz też * przez długie tysiąclecie. Ref.
3. Na tysiąclecia święty czas * wielkiego odrodzenia, * na chrzcie złożone każdy z nas * odnawia przyrzeczenia. Ref.

Refren: O Chryste, nasz Panie. * Przez Twe zmartwychwstanie, * dan nam z grzechów powstać, * łaski Twojej dostać. * Alleluja.
1. Wychwalajcie Pana, bo jest dobry, * bo na wieki miłosierdzie Jego. Wychwalajcie Pana nad pany, * bo na wieki miłosierdzie Jego. Ref.
2. Wielkich cudów On sam dokonał, * bo na wieki miłosierdzie Jego. Niebo i ziemia chwalcie Boga, * bo na wieki miłosierdzie Jego. Ref.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!