Śpiewnik Siedleckiego

Wielki tydzień

Śpiewy na Niedzielę Palmową oraz na Wielki Tydzień

Śpiewy na Niedziele Palmową

Niedziela Palmowa ma bardzo głęboką, niezwykle prawdziwą i diametralnie różną wymowę. W liturgii Mszy Świętej najpierw wspominamy triumfalny, pełen uwielbień wjazd Jezusa do Jerozolimy, jednak już w liturgii słowa odczytujemy opis męki Pańskiej. To jedyny taki dzień, w którym radość i uwielbienie szybko przemieniają się w dramat odrzucenia zwyciężony ofiarną miłością Chrystusa.

Hosanna Synowi Dawida! * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! * O, Królu izraelski! * Hosanna na wysokości!

Hosanna Synowi Dawidowemu! * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! * O, Królu izraelski! * Hosanna na wysokości.

Antyfona: Dzieci hebrajskie, * niosąc gałązki oliwne, * wyszły naprzeciw Pana * wołając i mówiąc: * Hosanna na wysokości.
1. Pana jest ziemia i wszystko, co ją napełnia, * świat cały i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził * i utwierdził ponad rzekami. Ant.
2. Bramy, podnieście swe szczyty, † unieście się, odwieczne podwoje, * aby mógł wkroczyć Król chwały! „Któż jest tym królem chwały?” * „Pan Zastępów, On jest Królem chwały.” Ant.
3. Chwała Ojcu i Synowi * i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze * i na wieki wieków. Amen. Ant.

Refren: Hołd Tobie, sława i cześć, * o Chryste, Królu i Zbawco! Któremu niegdyś chłopięcy chór pobożnie śpiewał: „Hosanna!”.
1. Przejęty świętą radością * niech wierny lud się weseli, * bo Jezus dał nam zbawienie * i władcę śmierci zwyciężył. Ref.
2. Już wielka rzesza się zbliża * z zielenią palm i oliwek, * wołając głośno „Hosanna * Synowi Dawidowemu!”. Ref.
3. I my naprzeciw biegnijmy * Królowi nieba i ziemi; * gałązki niosąc palmowe * śpiewajmy hymny pochwalne. Ref.
4. Niech Pan darami swej łaski * ze złej nas drogi zawróci, * a my z wdzięcznością oddajmy * podziękę Jemu należną. Ref.
5. Niech będzie chwała na wieki * Synowi z Ojcem i Duchem; * niech Boga w Trójcy jednego * wysławia rzesza zbawionych. Ref.

1. Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy, * hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy.
Refren: Hosanna, hosanna Synowi Bożemu! * Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!
2. Brzmi: „Hosanna, witaj, Zbawco, wnijdź błogosławiony, * w imię Pańskie wchodzisz do nas”, brzmi na wszystkie strony. Ref.
3. Bądźże tedy pozdrowiony, Boże nasz i Panie * przyjmij od nas modły, hołdy, pobożne śpiewanie. Ref.
4. Przyjmij od nas za Twą mękę korne dziękczynienie * chwała Ci po wszystkie czasy, miłość, uwielbienie. Ref.

Wielki Czwartek

Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej. W czasie liturgii przeżywamy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Można także zachować obrzęd umycia nóg. Dzwony i zwyczajowo także organy milkną po Chwała na wysokości i odzywają się dopiero w czasie Mszy Wigilii Paschalnej podczas śpiewu tego samego hymnu. Zakończeniem wielkoczwartkowej liturgii jest przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, w trakcie którego odpowiednio dobrane pieśni pomagają kontynuować dziękczynienie za Eucharystię i wprowadzają wiernych w nastrój męki Chrystusa.

Antyfona: A myśmy się chlubić powinni Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa: * w Nim jest zbawienie, * życie i zmartwychwstanie nasze. * Przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.
1. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, * niech nam ukaże pogodne oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, * Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Ant.
2. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą, † bo rządzisz ludami sprawiedliwie * i kierujesz narodami na ziemi. Ant.
3. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Ziemia wydała swój owoc, * Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. Niech nam Bóg błogosławi * i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Ant.

1. Sław, języku, tajemnicę * Ciała i najdroższej Krwi, * którą, jako łask krynicę, * wylał w czasie ziemskich dni * Ten, co Matkę miał Dziewicę, * Król narodów godzien czci.
2. Z Panny czystej narodzony, * posłan zbawić ludzki ród, * gdy po świecie na wsze strony * ziarno słowa rzucił w lud, * wtedy cudem niezgłębionym * zamknął swej pielgrzymki trud.
3. W noc ostatnią przy wieczerzy, * z tymi, których braćmi zwał, * pełniąc wszystko, jak należy, * czego przepis prawny chciał. * Sam Dwunastu się powierzył * i za pokarm z rąk swych dał.
4. Słowem więc, Wcielone Słowo, * chleb zamienia w Ciało swe. * Wino Krwią jest Chrystusową, * darmo wzrok to widzieć chce: * tylko wiara Bożą mową * pewność o tym w serca śle.
Okadza się Najświętszy Sakrament
5. Przed tak wielkim Sakramentem * upadajmy wszyscy wraz. * Niech przed Nowym Testamentem * starych praw ustąpi czas, * co dla zmysłów niepojęte, * niech dopełni wiara w nas.
6. Bogu Ojcu i Synowi * hołd po wszystkie nieśmy dni. * Niech podaje wiek wiekowi * hymn tryumfu, dzięki, czci, * a równemu im Duchowi * niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

Wielki Piątek

W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii. W tym dniu gromadzimy się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz na Liturgii Męki Pańskiej, w ramach której ma miejsce: liturgia słowa z opisem męki Pańskiej według św. Jana, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja krzyża, Komunia Święta i procesja do grobu Pańskiego. Zgodnie z tradycją po modlitwie przy grobie Pańskim śpiewane są trzy części Gorzkich żali.

K.: Oto drzewo Krzyża, * na którym zawisło zbawienie świata.
W.: Pójdźmy z pokłonem.

Antyfona: Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu, * wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, * bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.
1. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, * niech nam ukaże pogodne oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, * Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Ant.
2. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą, † bo rządzisz ludami sprawiedliwie * i kierujesz narodami na ziemi. Ant.
3. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Ziemia wydała swój owoc, * Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. Niech nam Bóg błogosławi * i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Ant.

1. Odszedł Pasterz od nas, * zdroje wody żywej, * Zbawca, źródło łaski, * miłości prawdziwej.
Refren: Odszedł Pasterz nasz, * co ukochał lud. * O Jezu, dzięki Ci, * za Twej męki trud.
2. Gdy na krzyżu konał, * słońce się zaćmiło, * ziemia się zatrzęsła, * wszystko się spełniło. Ref.
3. Oto Boski Zbawca * zamki śmierci skruszył, * zburzył straszne odrzwia, * duszom życie zwrócił. Ref.
4. Zmiażdżył władzę czarta * mocą Bóstwa swego * i ujarzmił pychę * wroga piekielnego. Ref.

Wigilia Paschalna

W Wielką Sobotę Kościół trwa w modlitewnym skupieniu rozważając mękę i śmierć Chrystusa. Modlitwa przed wystawionym w grobie Pańskim Najświętszym Sakramentem uczy nas czuwania pełnego wiary wraz z Matką Najświętszą. Pozwala także wejść głębiej w tradycję święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Obrzędy Wigilii Paschalnej obejmują liturgię: światła (poświęcenie ognia i paschału), słowa (modlitwy i czytania biblijne ukazujące historię zbawienia), chrzcielną (poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych), eucharystyczną, która kończy się procesją rezurekcyjną. Zależnie od miejscowej tradycji rezurekcję można sprawować o świcie w Niedzielę Wielkanocną.

Refren: Alleluja, alleluja, alleluja.
1. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, * bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi: * „Jego łaska na wieki”. Ref.
2. Prawica Pana wzniesiona wysoko, * prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę * i głosił dzieła Pana. Ref.
3. Kamień odrzucony przez budujących * stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana * i cudem jest w naszych oczach. Ref.

K.: Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
W.: Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.

Procesja rezurekcyjna

Obrzędy Wigilii Paschalnej obejmują liturgię: światła (poświęcenie ognia i paschału), słowa (modlitwy i czytania biblijne ukazujące historię zbawienia), chrzcielną (poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych), eucharystyczną, która kończy się procesją rezurekcyjną. Zależnie od miejscowej tradycji rezurekcję można sprawować o świcie w Niedzielę Wielkanocną.

Antyfona: Chwała Ci, równa w godności, * Trójco, jedyny Boże * i przed wszystkimi wiekami * i teraz, i na wieki.
1. Chwalcie Pana wszystkie narody, * wysławiajcie Go wszystkie ludy. Bo potężna nad nami Jego łaska, * a wierność Pana trwa na wieki. Ant.
2. Chwała Ojcu i Synowi * i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen. Ant.

Antyfona: Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja. * Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja.

K.: Zmartwychwstał z grobu Pan. Alleluja.
W.: Który za nas zawisł na drzewie krzyża. Alleluja.

K.: Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja.
W.: Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!