Śpiewnik Siedleckiego

Pieśni mszalne

Są pozostałością po przedsoborowej liturgii, w której były wykonywane przez wiernych niejako w tle sprawowanej w języku łacińskim Mszy Świętej.

Pieśni mszalne są pozostałością po przedsoborowej liturgii, w której były wykonywane przez wiernych niejako w tle sprawowanej w języku łacińskim Mszy Świętej. Cieszyły się ogromną popularnością, ponieważ w zwięzły sposób wyrażały daną akcję liturgiczną, pozwalały wiernym aktywnie w niej uczestniczyć, czyniąc ją bardziej zrozumiałą i świadomiej przeżywaną. Pieśni te przeważnie posiadały jedną melodię do zwrotek wykonywanych w różnych momentach Mszy Świętej (wyjątkiem jest np. pieśń do melodii K. Kurpińskiego). Obecnie tylko niektóre zwrotki dawnych pieśni mszalnych nadal mogą spełniać funkcję śpiewu liturgicznego. Dlatego zamieszczone niżej pieśni są jedynie zestawem wybranych zwrotek. Zwrotki innych pieśni, np. do tekstu K. Brodzińskiego, usamodzielniły się i funkcjonują jako osobne pieśni (por. Upadnij na kolana).

Na wejście
1. Boże, lud Twój czcią przejęty, * Twoich dzieł wszechmocność głosi; * oczy na Twój ołtarz święty, * serce swe do Ciebie wznosi. * Liczne na nas ciążą winy, * lecz niech żal nasz litość wznieci; * przyjmij Ojcze grzeszne syny, * nie odpychaj swoich dzieci.
Na przygotowanie darów
2. Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, * tę ofiarę chleba, wina, * co się wkrótce dla nas stanie * Krwią i Ciałem Twego Syna. * Niech przestępstwa nasze zmywa * i uśmierza gniew Twój, Panie, * niech nas z niebem pojednywa * i uzyska przebłaganie.
Na Komunię Świętą
3. Witaj, Chrystusowe Ciało, * z Panny Świętej narodzone, * coś na Krzyżu życie dało, * chociaż z Bóstwem połączone. * Witaj, Krwi Bożego Syna, * na zbawienie dusz przelana, * któraś z boku wytrysnęła * Najświętszego mego Pana.

Na wejście
1. Co nam nakazuje nasza wiara * jest między innymi i ta Ofiara, * którą Bóg Syn, dla naszych win * na krzyżu sprawował aż do trzech godzin.
Na przygotowanie darów
2. Przyjmij od nas, Panie, te ofiary * chleba oraz wina, jako Twe dary, * niechaj one, przemienione * w Ciało i Krew Twoją, będą wielbione.
Na Komunię Świętą
3. Ten, co był na krzyżu zawieszony, * Ten sam w tej Hostyi jest utajony: * Bóg wcielony, uwielbiony * i hufcem aniołów swych otoczony.

Na wejście
1. Na stopniach Twego upadamy tronu, * potężny Sabaoth, wiekuisty Boże. * Jakaż ofiara milszą Ci być może * nad tę ofiarę Chrystusa zakonu?
2. Przy niej do Ciebie lud podnosi pienie, * niech go łaskawie twa dobroć wysłucha; * wlej w serca nasze pobożności ducha * i obróć na nas Ojcowskie wejrzenie.

Na przygotowanie darów
3. U stóp świętych ołtarzy Twych upokorzeni * ofiarujem Ci, Boże, dar chleba i wina, * który się wkrótce słowy kapłana zamieni * w prawdziwą Krew i Ciało Boga Twego Syna.

Na Komunię Świętą
4. Padajcie ludy, uniżcie się trony * przed śmiertelników okiem utajony, * pod postaciami wina i chleba * Bóg zstąpił z nieba, Bóg zstąpił z nieba.
5. Baranku Boży, Zbawco Twego ludu, * uczyń godnymi nas nowego cudu; * wstąp w nas łaskawie, władnij sercami * i mieszkaj z nami, i mieszkaj z nami.

Na wejście
1. Z pokorą upadamy w proch przed Tobą, Boże, * niech nas, gdy Ci śpiewamy, łaska Twa wspomoże. * Przyjmij od nas łaskawie podczas tej ofiary * złożone ku Twej sławie wraz z nią w modłach dary.
Na przygotowanie darów
2. Przyjm, Boże nasz łaskawy, świętą tę Ofiarę, * to wino i chleb prawy, Twej hojności dary; * by w Zbawcy Krew i Ciało cudem przemienione * żywym i zmarłym dało pomoc i ochronę.
Na Komunię Świętą
3. Cud wielki się przed nami, chrześcijanie, staje: * pod chleba postaciami Pan Bóg się nam daje. * Tu Ciało ubóstwione, Krew Jezusa żywa, * na pokarm i obronę wiernych dusz przybywa.

Refren: Gdzie miłość wzajemna i dobroć, * tam znajdziesz Boga żywego.
1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, * weselmy się w Nim i radujmy! * Z pokorą szczerą miłujmy Boga, * z czystego serca miłujmy się nawzajem. Ref.
2. Skoro się wszyscy tu gromadzimy, * strzeżmy się tego, co nas rozdziela. * Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, * a pośrodku nas niech będzie Chrystus. Ref.
3. Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste, Boże, * razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa. * To będzie naszą radością czystą i bez granic, * przez nieskończone wieki wieków. Amen. Ref.

1. Niosę w darze Tobie, Chryste, mój dziecięcy wiek, * = serce szczere, serce czyste, abyś Ty go strzegł.
2. Twą miłością rozgrzej, Panie, serca mego chłód, * = uczyń sobie zeń mieszkanie przez Twej łaski cud.
3. Daj bym kochał Ciebie wiernie, póki starczy sił, * = bo Ty kochasz mnie niezmiernie, gdyś się w Hostii skrył.
4. Umocniony Twoim darem, jako rycerz Twój, * = pójdę z Tobą w życie szare, na zwycięski bój.

Przyjmij, Boże, tę ofiarę, * którą za nas kapłan święci; * wzmacniaj wiecznie naszą wiarę, * wspieraj wszystkie dobre chęci.

1. Przyjmij, o Najświętszy Panie, * tę ofiarę chleba, wina, * co się wkrótce Ciałem stanie * i Krwią Świętą Twego Syna.
2. Przyjmij nasze wyrzeczenia, * które w chlebie tym niesiemy, * przyjmij trudy i cierpienia, * które w winie dać Ci chcemy.
3. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi również chwała, * Bogu w Trójcy jedynemu, * niechaj śpiewa ziemia cała.

1. Przyjmij, Ojcze, hostię białą, * którą kapłan w górę wznosi. * Przemień ją w Chrystusa Ciało, * o to lud pokornie prosi.
2. Przyjmij wino z kroplą wody, * które wkrótce się przemieni * w Krew wylaną za narody, * Nią jesteśmy odkupieni.

Refren: Składamy Ci, Ojcze, to, coś Ty nam dał: * owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał.
1. Chleb i wino przynosimy na ołtarz Twój, * nasze myśli, słowa, czyny, nasz trud i znój. Ref.
2. Jezus za nas ofiaruje Ciało i Krew, * byśmy mogli Je spożywać ku chwale Twej. Ref.
3. Jezus za nas oddał życie, bo kocha nas, * z Krzyża uczy nas miłości, co przetrwa czas. Ref.

1. Stwórca chleba, Stwórca wina, * władca ziemi i przestworzy. * Człowiekowi, co nic nie ma * wszystko daje, co sam stworzył.
2. Spraw, bym mógł Ci ofiarować * ja, co nie mam nic do dania, * siebie, wino, chleb i słowo, * w których jest moc zmartwychwstania.

Refren: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, * ale powiedz tylko słowo i uzdrów duszę moją.
1. W Twym chlebie żyje ukryty Duch, * który nie może być spożyty. * W Twym winie płonie ogień, * który nie może być wypity. Ref.
2. Duch w Twoim chlebie, Ogień w Twym winie * są wielkimi cudami, jakie przyjmują nasze usta. * Pan zstąpił na ziemię, czyniąc nas nowym stworzeniem, * niech na wzór aniołów, Ogień i Duch nas wypełnią. Ref.

1. Przygotuję Ci serce, o Chryste, * przygotuję Ci serce niewinne, * takie jasne, radosne i czyste. * Przygotuję Ci serce, o Chryste.
2. Przygotuję Ci serce ofiarne, * precz odrzucę, co kusi i wabi. * Przygotuję nadzieją i wiarą, * przygotuję Ci serce ofiarą.
3. Przyozdobię Ci serce miłością, * taką wielką, co wszystko zwycięża, * abyś wstąpił do niego z radością. * Przyozdobię Ci serce miłością.
4. Przyozdobię Ci serce dziecinne, * takie małe, tak biedne i słabe, * a Ty wlejesz w nie siły swe dziwne, * kiedy wstąpisz w me serce niewinne.
5. Przygotuję Ci serce, mój Boże, * ja, stworzenie niegodne i grzeszne. * Tobie troski, radości me złożę, * kiedy wstąpisz w me serce, o Boże.

Refren: Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem. * Chwalmy Go na wieki!
1. Duchem całym wielbię Pana, * Boga, Zbawcę jedynego, * bo w Nim samym odnajduję, * wszystką radość życia mego. Ref.
2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba * na swą sługę uniżoną, * by mnie odtąd wszyscy ludzie * mogli zwać Błogosławioną. Ref.
3. Sprawił we mnie wielkie dzieła, * w swej dobroci niepojętej. * On Wszechmocny, On najwyższy, * On sam jeden zawsze Święty. Ref.
4. On, który przez pokolenia * pozostaje miłosierny * wobec tego, kto Mu służy * i chce zostać Jemu wierny. Ref.
5. On, który swą moc objawia, * gdy wyniosłość serc uniża, * każdy zamiar może zburzyć, * który pychą Mu ubliża. Ref.
6. W mocy Jego odjąć władzę, * a wydźwignąć pokornego, * wszystkich głodnych zaspokoić, * głodem wstrząsnąć bogatego. Ref.
7. On się ujął za swym ludem, * dziećmi wiary Abrahama, * pomny na swe miłosierdzie, * obietnicy swej nie złamał. Ref.

1. Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie * dobremu Bogu za Świętą Ucztę, * że nas zjednoczył przy wspólnym stole, * że mamy w sercach królestwo Boże.
2. Z radością wielką pochwalmy Boga * za to spotkanie, za bezmiar dobra. * Z ofiary Pańskiej przyjętą łaskę * pragniemy zanieść całemu światu.
3. Ludowi swemu błogosław, Panie, * ochraniaj miłość, umacniaj wiarę, * jednością obdarz swój Kościół Święty, * w braterskiej zgodzie złącz go na wieki.

Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew, * za dary nieskończone wielbimy Cię.

1. O Boże, dzięki Ci składamy za ten wielki cud. * Za Twej miłości wieczny zamysł, by odkupić lud. * Tyś Syna swego dał, by człowiek życie miał. * On przyjął na się ludzkie ciało, jednym z nas się stał.
2. Lecz nie dość było tej miłości, że wśród ludzi żył. * On w Eucharystii wśród nas gości, w Hostii tej się skrył. * Tu otwarł Serce swe i łaski wiernym śle, * On jest pokarmem naszych dusz i umocnieniem sił.
3. Zawitaj, Jezu, drogi Gościu, źródło hojnych łask. * Ty nas gromadzisz w jeden Kościół, Ty jednoczysz nas. * Bądź siłą naszych dusz, ostoją pośród burz, * pozostań z nami w doczesności i po wieczny czas.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!