Śpiewnik Siedleckiego

Nieszpory Niedzielne

Czwarty Tydzień

Nieszpory Niedzielne – IV Tydzień

Zamieszczone niżej Nieszpory zawierają utwierdzone tradycją teksty psalmów w tłumaczeniu F. Karpińskiego (XVIII wiek), przekłady pieśni biblijnych są nowsze, autorstwa M. Skwarnickiego. Melodie psalmów są powiązane z tonami gregoriańskimi, przy jednoczesnym wprowadzeniu elementów pochodzenia ludowego. Autorem melodii antyfon i responsoriów jest A. Nikodemowicz.

K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
K.: Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
W.:Jak od początku była tak i ninie * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. (Alleluja.)

1. Stwórco światła wszechmogący, * dzięki Tobie dzień jaśnieje * i przez Ciebie świat się zrodził * od pierwszego brzasku zorzy.
2. Czas od świtu do wieczora * dniem nazywać rozkazałeś, * racz więc przyjąć nasze modły, * gdy nam grozi mrok i zamęt.
3. Dusza własnym złem spętana * nie chce myśleć o wieczności; * Ty uwolnij ją z brzemienia * i obdaruj łaską życia.
4. Niech kołacze do bram nieba, * by otrzymać dar ożywczy, * niech unika złudy grzechu * i oczyści się z przewiny.
5. Spraw to, Ojcze miłosierny, * który razem z Twoim Synem * i z Pocieszycielem Duchem * władasz czasem i wiecznością. Amen.

1. Ant. W blasku świętości, z łona jutrzenki * zrodziłem Ciebie jak rosę. * Alleluja.

1. Rzekł Pan do Pana mego łaskawym * swym głosem: siądź mi przy boku prawym.
2. Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi * dam za podnóżek pod Twoje nogi.
3. Berło Twej mocy wydam z Syjonu, * świat cały padnie u Twego tronu.
4. A Ty używać będziesz praw swoich, * wśród nieprzyjaciół panując Twoich.
5. Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, * przy Tobie lud Twój w jasności stanie.
6. Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, * Ciebie z wnętrzności Moich wydałem.
7. Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa * danego nigdy nie cofnie słowa,
8. Ty jesteś Kapłan do końca wieka, * według obrządku Melchizedeka.
9. Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, * w dzień gniewu swego zetrze tyrany.
10. Sąd swój rozciągnie po całym świecie * i nieposłuszne narody zgniecie.
11. Pyszną na ziemi głowę poniży, * która Mu Jego chwały ubliży.
12. Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, * dlatego głowę wzniesie na wieki.
13. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
14. Jak od początku była, tak i ninie * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. 1 Ant.

2 Ant. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, * albowiem oni będą nasyceni. * Alleluja.

1. Szczęśliwy i nie zna kaźni, * kto w Pańskiej żyje bojaźni.
2. Najmilsza jemu jest droga, * iść według przykazań Boga.
3. Krew jego zacna na ziemi * porówna zawżdy z możnymi.
4. Ród się cnotliwych rozpleni * i będą błogosławieni.
5. Dom jego będzie obfity * w zbiory i trwałe zaszczyty.
6. A cześć poczciwego człeka * pójdzie od wieka do wieka.
7. Niechaj noc zaćmi mgły swymi, * światło jest nad cnotliwymi.
8. Zawsze im Pan jest życzliwy * litosny i sprawiedliwy.
9. Człek miły pełen wesela, * gdy drugim z swego udziela.
10. W słowie się swoim tak rządzi, * że, co wyrzecze, nie zbłądzi.
11. Ludzka pamięć jego sprawy * uwieczni: „Był to mąż prawy”.
12. I zły go język nie trwoży, * bezpieczny w nadziei Bożej.
13. Stateczność jego cnej duszy * żadną się rzeczą nie wzruszy.
14. Wydoła złej chwili snadnie, * aż nieprzyjaciel upadnie.
15. Rozsypał swoje szczodroty * na wdowy, biedne sieroty.
16. Przeto uczynnością słynie, * i chwała jego nie zginie.
17. Zły na to patrząc, boleje, * zgrzyta, z zazdrości sinieje.
18. Taki, co w głowie uradzi, * do skutku nie doprowadzi.
19. Chwała Ojcu i Synowi, * oraz Świętemu Duchowi;
20. Jak na początku, tak ninie, * i na wieki niechaj słynie. 2 Ant.

1. Alleluja. * Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, alleluja, * bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe. * Alleluja, alleluja.
2. Alleluja. * Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, alleluja, * którzy się Go boicie, wielcy i mali. * Alleluja, alleluja.
3. Alleluja. * Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, alleluja, * weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę. * Alleluja, alleluja.
4. Alleluja. * Bo nadeszły gody Baranka, alleluja, * a Jego Małżonka się przystroiła. * Alleluja, alleluja.
5. Alleluja. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, alleluja. * Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. * Alleluja, alleluja. 3 Ant.

K.: Niech Imię Pańskie * będzie błogosławione.
W.: Niech Imię Pańskie * będzie błogosławione.
K.: Teraz i na wieki.
W.: Będzie błogosławione.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
W.: Niech Imię Pańskie * będzie błogosławione.

1. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, * chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, * Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.
2. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, * łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, * odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
3. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, * którego moc przedziwna, święte imię Jego.
Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, * bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
4. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, * rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, * wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
5. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, * bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, * wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
6. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, * Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, * chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
7. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, * teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

Chrystus Pan jest naszą głową, a my członkami Jego Ciała. Uwielbiajmy Go i z radością wołajmy:
Niech przyjdzie, Panie, * Twoje królestwo.
1. Nasz Zbawicielu, * uczyń swój Kościół żywym znakiem zjednoczenia całej ludzkości, * i skutecznym narzędziem zbawienia * wszystkich narodów.
2. Bądź zawsze z kolegium biskupów * i naszym papieżem, * udziel im daru jedności, * miłości i pokoju.
3. Spraw, niech chrześcijanie * ściślej zjednoczą się z Tobą jako Boską głową * i swym życiem * świadczą o Twoim królestwie.
4. Racz obdarzyć * świat pokojem, * niech wszędzie zapanuje * bezpieczeństwo i zgoda.
5. Udziel zmarłym * chwały zmartwychwstania, * spraw, abyśmy się stali * uczestnikami ich szczęścia.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!