Śpiewnik Siedleckiego

Pieśni przygodne

Zawierają słowa ufności, oddania, ukojenia, zawierzenia

Pieśni przygodne zawierają słowa ufności, oddania, ukojenia, zawierzenia – słowa pełne miłości do Zbawiciela i świętych. Pieśni te są skarbcem pozwalającym między „rannymi zorzami” a „wszystkimi dziennymi sprawami” oddawać Bogu cześć w codziennym życiu. Towarzyszą człowiekowi w jego codzienności, trudach, smutku i radości. Pomagają więc wierzącemu codziennie się modlić.

1. Będę Cię wielbił, mój Panie, * póki mnie na świecie stanie; * boś mnie w przygodzie ratował * i śmiechów ludzkich uchował.
2. Panie, wołałem ku Tobie, * a Tyś mnie wsparł w mej chorobie; * dodałeś mi swej pomocy, * żem wiecznej nie ujrzał nocy.
3. Użyłeś zwykłej litości, * płacz obróciłeś w radości; * wór ze mnie zdjąłeś żałobny, * a płaszcz włożyłeś ozdobny.
4. Przeto Cię wesoła wszędzie * lutnia ma uwielbiać będzie. * Twa chwała, o wieczny Panie, * w mych ustach już nie ustanie.

Refren: Błogosław Panie nas, na pracę i znojny trud. * Wszak Tyś sam wybrał nas, * by Cię poznał i wielbił świat, alleluja.
1. Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe, * poznawszy wolę Twą idziemy pełnić ją. Ref.
2. Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk, * cierń pychy wyrwij z nich, niech kornie służą Ci. Ref.
3. Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg, * niech życiem świadczym Mu, żeś dobry Ojciec, Bóg. Ref.
4. Wśród świata stawiasz krzyż i przezeń zbawiasz go, * konając z Sercem Twym dajemy życie swe. Ref.
5. Miłością złącz nas swą i nią przemieniaj świat, * niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań lekarz, brat. Ref.

1. Boże, dlatego dałeś nam życie, * byśmy Cię czcili, kochali; * próżno zwodziciel cieszy się skrycie, * że Twe ołtarze obali.
2. Twa dobroczynność, wszechmocny Panie, * co troski nasze tu słodzi * i Twe ojcowskie o nas staranie * istnienia Twego dowodzi.
3. Patrz, a jeżeli chcesz być szczęśliwy * i z sercem twoim niesprzeczny, * wyznaj, że mądry i sprawiedliwy, * wyznaj, że jest Bóg przedwieczny.

Refren: Boże, jesteś moim Bogiem, * Ciebie z troską szukam.
1. Ciebie całą duszą pragnę, * i z tęsknotą oczekuję, * jak spękana, zeschła ziemia, * w czas posuchy wody łaknie. Ref.
2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę * Twą potęgę, moc i chwałę, * bowiem Twoją miłość, Panie, * bardziej cenię niźli życie. Ref.
3. Póki tylko istnieć będę, * pragnę Ciebie chwalić, Boże, * dusza moja pełna szczęścia, * będzie śpiewać Ci z radością. Ref.
4. Jesteś mym wspomożycielem, * cień Twych skrzydeł daje radość, * całym sercem lgnę do Ciebie, * Twa prawica mnie prowadzi. Ref.

Refren: Boże, kocham Cię! * Boże, kocham Cię! * Całym sercem kocham Cię!
1. Co na ziemi jest stworzenia, * na miłości zmieniam pienia. * Niech Cię chwalą, wysławiają, * mnie do uszu tak wołają: Ref.
2. Słońce, miesiąc, wszystkie gwiazdy, * rok, godziny, moment każdy, * dzień i noc niech Ciebie chwalą * i miłością Twą zapalą. Ref.
3. Co na ziemi się znajduje, * co nad ziemię wylatuje * i co w rzekach, w morzu pływa, * niechaj pieśń tę ze mną śpiewa: Ref.

1. Boże mocny, Boże cudów, * Przenajświętszy Ojcze nasz! * Co dla szczęścia wszystkich ludów, * dobroć, moc i łaskę masz. * Który widzisz serca drgnienie * i najskrytsze myśli znasz. * Racz wysłuchać me westchnienie, * Przenajświętszy Ojcze nasz.
2. Spraw, abyśmy korzystali * z darów udzielonych nam, * byśmy przez nie uzyskali * wstęp do Twych niebieskich bram. * Udziel w pracy wytrwałości, * łaska Twa niech wzmacnia nas, * byśmy mężnie ku wieczności * szli z weselem, a bez zmaz.

Refren: Boże, obdarz Kościół Twój * jednością i pokojem!
1. Uradowałem się wezwaniem: * pójdziemy do domu Pana.
I oto stoję u bram Twoich, * Jeruzalem nowe, Kościele Święty! Ref.
2. O Jeruzalem, miasto pokoju, * w Tobie wszyscy się jednoczą.
Przychodzą doń pokolenia, * aby wielbić imię Pana. Ref.
3. Prosimy o pokój dla ludu Twego, * niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
Dla braci i bliźnich naszych * prosimy o dobra Twoje. Ref.

1. Boże, zmiłuj się nad nami, * pobłogosław, udziel łaski, * niechaj znowu oglądamy * Twe oblicze pełne blasku.
Refren: Niechaj sławią Cię narody, * niechaj sławią Cię narody wszystkie.
2. Niech świat cały pozna wreszcie * Ciebie, Panie, Twoje drogi. * Niechaj przyjmą Twe zbawienie * wszyscy ludzie i narody. Ref.
3. Niechaj radość zapanuje * pośród ludów całej ziemi, * żeś Ty, Panie, sprawiedliwy, * rządzisz i kierujesz nimi. Ref.
4. Ziemia plony już wydała, * Bóg nam dał błogosławieństwo. * Niech rozbrzmiewa Jego chwała * w każdym czasie, w każdym miejscu. Ref.

1. Bóg kiedyś stał się jednym z nas, * by nas przemienić w siebie.
Refren: Przyjdź, Jezu mój, * zostań wśród nas * na zawsze już.
2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, * wszyscy jesteśmy braćmi. Ref.
3. Cierpiał na krzyżu wiele ran, * by zmazać nasze grzechy. Ref.
4. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach, * by niebo nam otworzyć. Ref.
5. Ducha Świętego zesłał nam, * by wszystkich nas uświęcił. Ref.
6. Założył Święty Kościół swój, * byśmy z Nim jedno byli. Ref.
7. Maryję Matkę ludziom dał, * by wspomożeniem była. Ref.

1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, * z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój. * Ty w sercu moim trwasz z miłością Stwórcy ziem, * tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.
2. Być bliżej Ciebie chcę, na każdy dzień, * za Tobą życiem swym iść jako cień, * daj tylko, Boże dusz, obecność Twoją czuć, * myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.
3. Choć jak wędrowiec sam, idę przez noc, * w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc, * gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok, * niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.

Refren: Cały świat niech śpiewa tę pieśń: * Panem naszym Bóg.
1. Niech cały świat weseli się w Bogu, * z radością niechaj służy i czcią. * Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą, * On w dłoniach swoich dzierży nasz los. Ref.
2. Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, * z radością każdy niech śpieszy doń. * Pan Bóg jest także naszym Pasterzem, * za Nim jak owce dążymy wciąż. Ref.
3. Bóg okazuje nam miłosierdzie, * niech wdzięczność nigdy nie gaśnie w nas. * Chwała bądź Bogu po wszystkie wieki, * za dobrodziejstwa dawane nam. Ref.

Refren: Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza! * Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza! * On do Ojca nas prowadzi, * miłość czyni życia prawem; * Chrystus naszym jest pokojem, * naszym pojednaniem.
1. On jest Słowem nad wiekami, * pierworodnym pośród stworzeń. * Bóg przez Niego dał nam życie * i ukazał nam swą chwałę. Ref.
2. To On Głową jest Kościoła * i początkiem wszystkich rzeczy. * Zechciał Bóg, by cała Pełnia * w Jego Ciele zamieszkała. Ref.
3. Pokój przyszedł On budować * między ludźmi dobrej woli. * Z Bogiem znowu nas pojednał, * gdy na krzyżu oddał życie. Ref.
4. On jednoczy we wspólnocie, * przezwyciężył mur wrogości. * Jak Brat starszy nas prowadzi * do radości swego Ojca. Ref.

1. Chwalcie Pana wszyscy, wy, z niebieskich gór, * wojska niezliczone, wy, anielski chór. * = Słońce, księżyc, gwiazdy, świecąc w dzień i w noc, * chwalcie Pana swego, chwalcie Jego moc!
2. Wy najwyższe nieba i wy zdroje wód, * co wisicie w górze, chwalcie Pański cud. * = Ledwie Pan Bóg wyrzekł jedno słowo swe, * a stanęło wszystko na rozkazy te.
3. Panny i młodzieńcy, starcy, pełni lat, * chwalcie imię Pańskie! Jego cały świat. * = Ponad niebo, ziemię wyższa Jego cześć; * On moc ludu swego raczył w górę wznieść.

1. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie? * Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
Refren: Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas * króluj, Jezu, nam!
2. W Serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu. Ref.
3. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe, * byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. Ref.

1. Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary? * Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? * Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie: * i w otchłaniach i w morzu, na ziemi, na niebie.
2. Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje, * cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. * Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, * bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.
3. Tyś Pan wszystkiego świata. Tyś niebo zbudował * i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. * Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi * i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi.
4. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie! * Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. * Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi, * jeno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twymi!

Refren: Do Ciebie wznoszę serce me. * Panie Boże mój!
1. Wznoszę serce me do Ciebie, Panie, * Tobie ufam, nie opuszczaj mnie! * Niech nade mną wróg nie tryumfuje, * Ty nikogo nie zawiedziesz. Ref.
2. Naucz mnie po ścieżkach Twoich chodzić, * Twoich dróg bezpieczny ukaż szlak, * ucz i prowadź, Zbawco najwierniejszy, * bom zaufał Ci na wieki. Ref.
3. Tyleś razy już się ulitował, * miłosierdzie Twe na wieki trwa. * Puść w niepamięć grzechy mej młodości, * okaż mi się litościwy! Ref.

Refren: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, * o wszechmogący nasz Królu w niebie.
1. Za to, że dałeś nam wiarę. Ref.
2. Za to, że dałeś nam miłość. Ref.
3. Za to, że dałeś nam siebie. Ref.
4. Za to, że jesteś z nami. Ref.
5. Ty nam przebaczasz grzechy. Ref.
6. Ty nam przywracasz życie. Ref.
7. Tobie śpiewamy z radością. Ref.

1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za święty, winny szczep Dawida, * który nam poznać dałeś * przez Jezusa, Syna Twego.
Refren: Tobie chwała na wieki.
2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za życie i za wiarę, * którą nam poznać dałeś, * przez Jezusa, Syna Twego. Ref.
3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za święte imię Twoje, * któremu zgotowałeś * mieszkanie w sercach naszych. Ref.
4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za wiarę i za nieśmiertelność, * którą nam poznać dałeś * przez Jezusa, Syna Twego. Ref.
5. Ty, o Panie Wszechmocny, * stworzyłeś wszystko dla imienia swego, * pokarm i napój dałeś * ludziom na pożywienie. Ref.
6. Nam zaś darowałeś * pokarm duchowy oraz napój * i żywot wieczny, * przez Jezusa, Syna Twego. Ref.
7. Pomnij, Panie, na Twój Kościół * i wybaw go od wszelkiego złego, * i doprowadź go w miłości swojej * do Królestwa Twego. Ref.
8. Niechaj przyjdzie Twa łaska * i niech przeminie ten świat, * kto święty, niech przystąpi, * kto nim nie jest, niech czyni pokutę. Ref.

1. Gdy mnie ranna zorza budzi * i snu mara już nie łudzi, * wielki Boże w takiej dobie, * pierwsza moja myśl o Tobie.
2. Gdy złociste słońce wschodzi, * miłe czucia we mnie rodzi, * pełen jestem tej ufności, * że to znak Twej opatrzności.
3. Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka, * śmierć lub napaść złego człeka; * jaka bądź mnie spotka trwoga, * ja do mego wzdycham Boga.
4. Skutki Jego woli święte, * lecz pobudki niepojęte; * a że przez nią świat istnieje, * w niej pokładam mą nadzieję.

1. Głoś imię Pana, Króla wszechmocy i chwały. * Złącz się z chórami niebios, zastępów wspaniałych. * Harfa i róg niech zagra: „Któż jest, jak Bóg!” * by krańce ziemi słyszały.
2. Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje. * Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje. * Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń; * On cię od zła zachowuje.
3. Głoś imię Pana, razem ze wszystkim, co żyje. * On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije! * On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn * teraz i na wieki. Amen.

1. Jak miłe przybytki nam dał * wszechmocny i dobry nasz Bóg. * Że sam w nich zamieszkał, wszak chciał * wieczności zostawić nam próg. * Oto nasz Boży dom! * Pokłonem uczcijmy go wraz. * Witaj nam! Tu nasz Pan * przyjmuje nas.
2. Tu ołtarz krynicą wszech łask, * gdzie nie ma dostępu nasz wróg. * Tu cichy, wszechmocny Twój blask, * by życie płynęło bez trwóg. * Oto nasz Boży dom! * Pokłonem uczcijmy go wraz: * Witaj nam! Tu nasz Pan * wysłucha nas.

1. Jezu, Ty każesz weselić się, * chociaż do oczu ciśnie się łza. * A więc pragniemy posłuchać Cię, * niechże się wola wypełni Twa. * Czy wśród wesela, czy wśród cierpienia, * chcemy Ci nucić śpiew dziękczynienia.
2. Lecz Ty, o Panie, najlepiej wiesz, * że bez pociechy trudno nam żyć. * O dobry Jezu! Krzyżuj jak chcesz,* ale racz dla nas pociechą być. * A wśród wesela i wśród cierpienia * będziemy nucić śpiew dziękczynienia.
3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień, * słońce wśród czarnych zaćmi się chmur, * daj przy ołtarzu w ten smutny dzień * znaleźć osłodę, męstwo i wzór! * A błogosławić będziem cierpienia, * wdzięcznie Ci nucąc śpiew dziękczynienia.
4. Że z nami jesteś, pozwól to czuć! * Jako Chleb życia pokrzepiaj nas, * nadzieję w sercu omdlałą wzbudź, * daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas. * I wdzięcznie nucić wśród łez, cierpienia, * z Matką przeczystą śpiew dziękczynienia.

1. Kiedy ranne wstają zorze, * Tobie ziemia, Tobie morze, * Tobie śpiewa żywioł wszelki: * bądź pochwalon, Boże wielki!
2. A człowiek, który bez miary * obsypany Twymi dary, * coś go stworzył i ocalił, * a czemuż by Cię nie chwalił?
3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, * wnet do mego Pana wołam, * do mego Boga na niebie * i szukam Go koło siebie.
4. Wielu snem śmierci upadli, * co się wczoraj spać pokładli; * my się jeszcze obudzili, * byśmy Cię, Boże, chwalili.
5. Boże w Trójcy niepojęty, * Ojcze, Synu, Duchu Święty, * Tobie chwałę oddajemy, * niech dla Ciebie dziś żyjemy.

1. Kto się w opiekę odda Panu swemu, * a całym sercem szczerze ufa Jemu, * śmiele rzec może: mam obrońcę Boga, * nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.
2. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje * i w zaraźliwym powietrzu ratuje; * w cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, * pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.
3. Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny, * za którym stojąc, na żaden strach nocny, * na żadną trwogę, ani dbaj na strzały, * którymi sieje przygoda w dzień biały.
4. Stąd wedle ciebie tysiąc głów polegnie, * miecz nieuchronny ciebie nie dosięgnie, * a ty zdumiały oczyma swoimi * niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi.
5. Iżeś rzekł Panu: „Tyś nadzieją moją”, * iż Bóg najwyższy jest ucieczką twoją, * nie padnie na cię żadna zła przygoda, * ani się znajdzie w domu twoim szkoda.
6. Aniołom swoim każe cię pilnować, * gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować, * na ręku nosić, abyś idąc drogą * na ostry kamień nie ugodził nogą.
7. Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych * i po padalcach deptał niecierpliwych, * na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz * i na ogromnym smoku jeździć będziesz.
8. Słysz, co Pan mówi: „Ten kto Mnie miłuje * i ze Mną sobie szczerze postępuje, * i Ja go także w jego każdą trwogę, * i nie zapomnę, i owszem, wspomogę.
9. Głos jego u Mnie nie będzie wzgardzony, * Ja mu w przygodzie udzielę obrony; * niech pewien będzie szczęścia i zacności, * i lat sędziwych, i Mej życzliwości”.

1. Niechaj z nami będzie Pan. Alleluja. * Niech obroną będzie nam. Alleluja.
2. Jego Słowo zawsze trwa. Alleluja. * Wieczną prawdę w sobie ma. Alleluja.
3. Chcemy zgłębiać Słowa treść. Alleluja. * Braciom je radośnie nieść. Alleluja.
4. Chcemy Nim na co dzień żyć. Alleluja. * I w przyjaźni z Bogiem być. Alleluja.
5. Źródło życia, Panie nasz. Alleluja. * Ty nam wieczne życie dasz. Alleluja.
6. Prowadź wśród zawiłych dróg. Alleluja. * W Trójcy Świętej jeden Bóg. Alleluja.

Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym! * Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym! * Na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym! * Na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym! (3 x)

1. Ojcze z niebios, Boże Panie, * tu na ziemię ześlij nam, * = Twoje święte zmiłowanie, * tu na ziemię ześlij nam.
2. Boże wielki! My w pokorze * do Twych stóp garniemy się, * = wola Twoja wszystko może, * Ty nad nami zlituj się.
3. A przez Syna Twego mękę * ulżyj ludzkiej doli złej. * = Każdą życia skróć udrękę, * Boże wielki, zlituj się.

1. O Panie, Tyś moim Pasterzem, * tak dobrym, że nic mi nie braknie. * Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz, * prostymi ścieżkami prowadzisz. Refren: Pasterzem moim jest Pan * i nie brak mi niczego.
2. Choć idę przez ciemną dolinę, * niczego nie muszę się trwożyć. * Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie, * w obronie mej stanąć gotowy. Ref.
3. Do stołu swojego zaprasza, * na oczach mych wrogów to czyni, * olejkiem mą głowę namaszcza, * a kielich napełnia obficie. Ref.
4. Twa łaska i dobroć podążą, * w ślad za mną po dzień mój ostatni. * Aż dotrę, o Panie, do domu, * by z Tobą zamieszkać na zawsze. Ref.

Refren: Panie mój, cóż Ci oddać mogę * za bezmiar niezliczonych łask? * W każdy dzień sławić będę Cię, * wielbić Cię, alleluja!
1. Ty jak Ojciec wiedziesz mnie * i chronisz mnie od łez, * Ty znasz wszystkie kroki moje, * próżny więc mój lęk. Ref.
2. Byłem słabym dzieckiem Twym, * Tyś mnie w ramiona wziął. * Gdy ubogim byłem, Panie, * Tyś wzbogacił mnie. Ref.
3. Błogosławię imię Twe * i sławię dobroć Twą. * Wiem, że dojdę drogą Twoją * w święty Ojca dom. Ref.

Refren: Panie, umocnij wiarę naszą.
1. Tak Bóg świat umiłował, * że zesłał nam swojego Syna. Każdy, kto w Niego wierzy, * będzie miał życie wieczne. Ref.
2. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię, * nauczajcie wszystkie narody. Kto uwierzy i chrzest przyjmie, * otrzyma zbawienie. Ref.
3. Kto Mnie wyzna przed ludźmi, * i Ja go wyznam przed Ojcem. Oto Ja jestem z wami, * aż do skończenia świata. Ref.

Refren: Pan mój, Wódz i Pasterz mój, * o, jak szczęśliwy mój los.
1. Gdy mnie Pan jako Pasterz prowadzi, * wszystko mam, czego chcę; * w bujnej trawie mi paść się pozwala, * na zieloną wiedzie ruń, * do ożywczej prowadzi krynicy, * bym spoczął i pokrzepił siły. Ref.
2. On mnie wiedzie ścieżkami prostymi, * o mnie troszczy się sam. * Choćbyś wiódł mnie doliną ponurą, * nie ogarnie mnie lęk, * bo nic złego mnie spotkać nie może, * gdy czuwasz, Panie, nade mną. Ref.
3. Twoja laska pasterska mnie broni, * idę ufny w Twą moc, * Ty zastawiasz mi ucztę wspaniałą, * że zazdrości mi wróg. * Wonnościami namaszczasz mi skronie, * a kielich mój jest przeobfity. Ref.

Refren: Pan nie opuszcza nigdy * tych, którzy Go szukają.
1. Całym sercem, Panie, pragnę Ci dziękować, * chcę rozsławiać cuda Twoich dzieł, * Tobą, o Najwyższy, cieszyć się, radować, * niechaj Cię wychwala moja pieśń. Ref.
2. W Tobie ma ucieczkę, kto ucisku doznał, * i ostoję pewną w trudne dni, * Tobie ufać może ten, kto Ciebie poznał, * jeśli szuka Ciebie, jesteś z Nim. Ref.

1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, * grono Twych dzieci swój powierz los, * = Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie * i broń od zguby, gdy zagraża cios.
2. Czy toń spokojna, czy huczą fale, * gdy Ty Twe dzieci w swej opiece masz, * wznosimy modły dziś ku Twej chwale, * boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, * w Nim tylko szukaj pociechy tam. * On Cię napoi Krwią swoich ran, * On Ojciec, Lekarz, Pan.
Refren: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, * słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud! * Przemień o Jezu, smutny ten czas, * o Jezu, pociesz nas!
2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć, * nadzieję naszą omdlałą wzbudź. * Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas, * o Jezu, pociesz nas. Ref.
3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień, * daj przy ołtarzu w smutny ten dzień * znaleźć ochłodę, męstwo i wzór, * w Tobie, o Jezu mój. Ref.

1. Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem, * a złóżmy serca przed Jego tronem. * Dobroć nam Jego, wszechmocność znana. * Pójdźmy do Pana, pójdźmy do Pana!
2. Pan święty, mocny i nieśmiertelny, * Jeden w Osobach Trzech, nierozdzielny; * moc, mądrość, miłość w Nim niezrównana. * Pójdźmy do Pana, pójdźmy do Pana!
3. Bóg Stwórcą naszym, Ojcem i Panem, * wszelkim łaskawie zarządza stanem; * Jego opatrzność wszędzie widziana. * Pójdźmy do Pana, pójdźmy do Pana!

Refren: Przystąpię do ołtarza Bożego, * do Boga radości i wesela mego.
1. Boże sądź mnie sprawiedliwie, * sprawy mojej broń, * wobec grzesznych i bezbożnych, * z rąk złośliwych zbaw. Ref.
2. Wszak Tyś, Boże, mocą moją, * czemuś wzgardził mną? * Czemu chodzę zasmucony, * gdzie mnie dręczy wróg? Ref.
3. Światło Twe i prawdę Twoją, * by mnie wiodły ślij. * Niech na Syjon mnie zawiodą, * do przybytków Twych. Ref.
4. I przystąpię do ołtarza, * gdzie przebywa Bóg. * Bóg, co radość w sercu nieci * i wesele śle. Ref.

Refren: Przykazanie nowe daję wam, * byście się wzajemnie miłowali.
1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, * a miłości bym nie miał, * stałbym się jak miedź brzęcząca, * albo cymbał brzmiący. Ref.
2. Gdybym posiadał wszystką wiedzę * i wiarę taką, iżbym góry przenosił, * lecz miłości bym nie miał, * byłbym niczym. Ref.
3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność, * a ciało swe wystawił na spalenie, * lecz miłości bym nie miał, * nic mi nie pomoże. Ref.
4. Miłość jest cierpliwa. * Miłość jest łaskawa. * Miłość nie zazdrości, * nie szuka poklasku. Ref.
5. Miłość nie unosi się pychą, * ale jest pokorna. * Miłość nie szuka swego, * gniewem się nie unosi. Ref.
6. Miłość nie pamięta złego, * nie cieszy się z niesprawiedliwości, * lecz współweseli się z prawdą. * Miłość wszystko znosi i przetrzyma. Ref.
7. Miłość nigdy nie ustaje, * zniknie to, co jest tylko cząstkowe. * Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, * z nich zaś największa jest miłość! Ref.

Refren: Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja! * I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja!
1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy. Alleluja! * Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki. Alleluja!
Wychwalajcie Pana, aniołowie Pańscy. Alleluja! * Wychwalajcie Pana, zastępy niebieskie. Alleluja! Ref.
2. Wychwalajcie Pana, słońce i księżycu. Alleluja! * Wychwalajcie Pana, wszystkie gwiazdy nieba. Alleluja!
Wychwalajcie Pana, rzeki, oceany. Alleluja! * Wychwalajcie Pana, pagórki i góry. Alleluja! Ref.
3. Wychwalajcie Pana, rośliny, zwierzęta. Alleluja! * Niech wychwala Pana, cały rodzaj ludzki. Alleluja!
Wychwalajcie Pana, ludzie sprawiedliwi. Alleluja! * Wychwalajcie Pana, pokorni i święci. Alleluja! Ref.
4. Wychwalajcie Pana, kapłani Kościoła. Alleluja! * Niech cały Lud Boży sławi Jego dobroć. Alleluja!
Wychwalajcie Ojca, wraz z Synem i Duchem. Alleluja! * Wychwalajmy Pana, Stwórcę nieba, ziemi. Alleluja! Ref.
5. Wychwalajmy Boga, który rządzi światem. Alleluja! * Wychwalajmy Boga, nad wszystko na wieki. Alleluja! Ref.

1. Rodziną Bożą jesteśmy, * błogosław, Jezu, pracę i sny. * Daj zgodę, blask miłości Twej. * = Strzeż, broń i króluj w rodzinie Twej.
2. Kto się uniży jak dziecię, * kto złoży w Bogu nadzieję swą, * ten w sercu Boży pokój ma * = i wszędzie znajdzie rodzinny dom.
3. Rodziną Bożą jesteśmy, * nikt nie jest obcy, każdy nam brat. * Daj, Jezu, nam zrozumieć to, * = że trzeba dobrem zwyciężyć zło.

1. Skoro ze snu wstaję z rana, * zaraz sercem wielbię Pana:
Refren: Dobro duszy mej wieczyste, * bądź pochwalon, Jezu Chryste!
2. Gdy w świątyni Boga staję, * tak Mu korną cześć oddaję: Ref.
3. Gdy mnie Bóg mój błogosławi, * tak Go wdzięczny język sławi: Ref.
4. Ty mi dajesz życie, siły, * ja Cię wielbię do mogiły: Ref.
5. Łączcie, ziemio i niebiosy, * z głosem moim wasze głosy: Ref.

1. Spojrzyj z nieba wysokiego, * Zbawicielu, nasz Panie, * na potrzeby ludu Twego; * przyjmij nasze wzdychanie. * Ty, Pocieszycielu nasz, * dzieci Twoje zachowasz. * Ty się nad nami zlitujesz, * Ty nas wszystkich opatrujesz.
2. Podaj nam Twej mocnej ręki, * Jezusie, błogosław nas. * Za to Ci serdeczne dzięki * śpiewamy na każdy czas. * Gdy do grzechu wpadniemy, * ratuj nas, bo zginiemy; * zbaw nas z miłosierdzia Twego * od potępienia wiecznego!

1. Szczęśliwy, kogo opatrzność Boska * ma w swej opiece, niech się nie troska: * w żadnym przypadku ten nie szkoduje, * kogo opatrzność Boska piastuje.
2. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, * ani też diament tak długowieczny, * jak kto przy Bogu łaskawym stoi, * żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.
3. Niechaj się na mnie i świat oburzy, * niechaj me serce w żalach zanurzy; * gdy tylko spojrzy Niebieskie Oko, * wyjdę z tej toni pewnie wysoko.
4. Boże Wszechmocny, nadzieje w Tobie * nasze składamy, niech w każdej dobie * przy nas opatrzność Twoja zostanie, * bo nic bez Ciebie nie poczniem, Panie.

Refren: Ty, Boże, wszystko wiesz, * Ty znasz moje serce. * Więc prowadź mnie wiekuistą drogą.
1. Przejrzałeś mnie i znasz mnie Panie. * Przenikasz naprzód myśli moje. * Znasz mój spoczynek i działanie, * poznałeś wszystkie drogi moje. Ref.
2. Otaczasz mnie, wiesz o mnie wszystko * i kładziesz na mnie rękę swoją. * Ta wiedza dla mnie jest przedziwna, * zbyt wielka, abym mógł ją pojąć. Ref.
3. Gdzież zdołam ujść przed Duchem Twoim? * Gdziekolwiek pójdę – Tyś obecny. * Na ziemi, w niebie, w morzu toni * Ty, Boże wielki, jesteś wszędzie. Ref.
4. Utkałeś mnie w żywocie matki: * w przedziwny sposób mnie stworzyłeś. * O, Boże, sławię Ciebie za to, * Twe dzieła godne są podziwu. Ref.

1. Ty, wszechmocny Panie, * naszych serc wzdychanie * łaskawie słuchasz. * Ty nam we dnie, w nocy * udzielasz pomocy, * tylko Ty, tylko Ty, * Panie, Boże nasz!
2. Wielki Boże w niebie! * Ty w każdej potrzebie * o nas się starasz. * Któż by się zlitował, któż by poratował, * jako Ty, jako Ty, * Panie Boże nasz?
3. Błogosław nas, Panie! * Ty nasze staranie * w rękach swoich masz. * Nikt nam nie pomoże, * tylko Ty, o Boże, * tylko Ty, tylko Ty, * Panie Boże nasz!

Refren: Tyś naszą drogą, Chryste, Synu Boży, * Tyś naszą prawdą i nic nas nie trwoży. * Tyś naszym życiem, chlubimy się Tobą, * Tyś nam miłością, Panie, jakże drogą!
1. Już tyle wieków łaskę wiary mamy, * pod Twoim krzyżem nieustannie trwamy. * Wierzymy w Ciebie, Trójjedyny Boże, * wierzymy w łaskę, że nam dopomoże. Ref.
2. Nasze upadki, nasze nawrócenia, * nasze modlitwy, nasze uwielbienia. * My, Twoje dzieci, Ojcze Miłosierny, * my Twoim ludem, Boże, zawsze wierny. Ref.
3. Ty jesteś pełen łaski odkupienia, * dałeś nam życie w wodzie oczyszczenia. * Obmyci, czyści i pełni ufności, * ku Tobie, Panie, idziemy w miłości. Ref.
4. Na ustach naszych Twoje święte słowa, * a w duszy radość, żeśmy dziećmi Boga. * Razem z Maryją, z naszymi świętymi, * Ciebie chwalimy, w serc naszych świątyni. Ref.

Refren: Wszystkie narody świata, * wznieście ku Bogu pochwalną pieśń.
1. Śpiewajcie, liczni świadkowie, * prorocy, kapłani, królowie. Ref.
2. Śpiewajcie Panu, niebiosa, * śpiewajcie, słońce i księżycu. Ref.
3. Śpiewajcie, rzeki i morza, * śpiewajcie, góry i doliny. Ref.
4. Śpiewajcie, święci Pańscy, * niech śpiewa cały rodzaj ludzki. Ref.

1. Wszystkie nasze dzienne sprawy, * przyjm litośnie, Boże prawy, * a gdy będziem zasypiali, * niech Cię nawet sen nasz chwali.
2. Twoje oczy obrócone * dzień i noc patrzą w tę stronę, * gdzie niedołężność człowieka * Twojego ratunku czeka.
3. Odwracaj nocne przygody, * od wszelakiej broń nas szkody. * Miej nas wiecznie w swojej pieczy, * Stróżu i Sędzio człowieczy.
4. A gdy niebo już osiądziem, * Tobie wspólnie śpiewać będziem, * Boże w Trójcy niepojęty, * Święty, na wiek wieków Święty.

1. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć! * Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być!
Refren: Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, * serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź!
2. Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat! * Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat! Ref.

1. Za rękę weź mnie, Panie i prowadź sam, * aż dusza moja stanie u niebios bram. * Bez Ciebie ani kroku nie zrobię, nie! * Stań Ty u mego boku i prowadź mnie!
2. Do Serca miłosiernie me serce tul, * by zniosło wszystkie ciernie i krzyż, i ból. * Niech dziecię Twe przybieży do Twoich nóg. * Niech w miłość Twą uwierzy, boś Ty mój Bóg.

1. Złącz, Panie, miłujących Cię, * złącz w jedną drogę wiele dróg. * Wszak jedna miłość wiedzie nas, * a Bogiem wszystkich jeden Bóg.
2. Ze wszech stron świata dąży lud, * by ujrzeć Ojca twarzą w twarz, * na górny Syjon, w Jego dom. * Wszak mieszkań wiele dla nas ma.
3. Bogu Zwycięzcy wieczny hołd! * Niech Panu wieków chwała brzmi! * Bo w naszych sercach Święty Duch * wieczyste „Sanctus” śpiewa Ci.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!