Pieśni własne o Świętych styczeń-czerwiec

Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym, bo w ten sposób uwielbia Boga działającego w ich życiu. Dlatego ich wspomnienia rozmieszczone są w ciągu całego roku liturgicznego. Dziedzictwem, które nam pozostawili, są modlitwy, rozważania, rozmyślania. Ich przemyślenia nie są jedynie pobożną lekturą, lecz skarbcem, do którego powinniśmy często zaglądać. To olbrzymie bogactwo, z którego wciąż korzystamy w drodze do królestwa niebieskiego, wszak święci są tymi, którzy „po tejże ziemi z nami chodzili, z tych samych źródeł wodę naszą pili”. Przez oddanie się Chrystusowi przemieniali swoje ludzkie życie – jedni przez męczeństwo, inni przez codzienne i pokorne wypełnianie Ewangelii. Pieśni ku ich czci wyrażają głębię wiary, nadziei i miłości ku Chrystusowi. Naśladujemy ich, nie tylko modląc się ich słowami, ale przede wszystkim naśladując ich życie. Niniejsze wydanie śpiewnika ks. J. Siedleckiego wzbogacone zostało o nowe pieśni.

STYCZEŃ

19 stycznia – św. Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924)

1. Pan Bóg ciebie wyniósł na swoje ołtarze, * na królewskiej uczcie oblókł w jasną szatę. * Święty nasz patronie Józefie Pelczarze, * bądź nam nadal ojcem, pasterzem i bratem.
2. Bóg uczynił ciebie biskupem w Kościele, * dał pełnię kapłaństwa i moc apostolską, * łaską cię okryła Matuchna Leżajska, * co nas wszystkich chroni i czuwa nad Polską.
3. Nadal nas osłaniaj przed złem i niewiarą. * Ucz nas miłosierdzia, zaparcia się siebie. * I prowadź nas drogą przez krzyż do świętości, * dobry nasz pasterzu, który mieszkasz w niebie.

21 stycznia – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (III/IV w.)

1. To dzień narodzin męczeńskich * błogosławionej Agnieszki, * co własną krwią uświęcona, * ducha zwróciła niebiosom.
2. Do zamążpójścia za młoda, * ale dojrzała do męki, * z radosną twarzą jej szuka, * jakby zdążała na gody.
3. Zmuszona, aby pochodnią * bożków okadzać ołtarze, * „Nie takie – mówi – pochodnie * niosą dziewice Chrystusa.
4. Ta żagiew wiarę spopiela, * we mnie więc, we mnie uderzcie, * bym własnej krwi strumieniami * wrogie ognisko zgasiła!”.
5. Zraniona, pełna godności, * szatą się cała otula, * by jej upadek na ziemię * nie był skromności obrazą.
6. Niech Ciebie, Jezu zrodzony * z nienaruszonej Dziewicy, * i Ojca z Duchem Najświętszym * całe stworzenie wysławia. * Amen.

25 stycznia – Nawrócenia św. Pawła, apostoła

1. Niezbadany ślad Twych dróg, o Stwórco nasz łaskawy! * Niezgłębionyś w czynach Bóg i tajne są Twe sprawy: * co zamieniasz wrogów na swych wiernych sług, * cudem im pomagasz dotrzeć do niebieskich progów.
2. Otwórz skarby łaski Twej, o Boże Miłosierny, * łaskę Twoją na nas zlej, tak błaga lud Twój wierny: * Dobroć Twa bez miary, Boże Ojcze nasz! * Udziel silnej wiary, niech się spełnią Twe zamiary.

1. Wśród trosk i nieszczęść kolei, * idźcie do Pawła w nadziei; * zrządzi on losy odmienne, * da z niebios dary zbawienne.
Refren: O wdzięczna niebu ofiaro, * co oświecasz ludy wiarą. * O Pawle, którego czcimy, * bądź nam obrońcą, prosimy.
2. Cudem Bożym nawrócony, * świętąś miłością znaglony, * którychżeś wprzód prześladował, * tychżeś potem umiłował. Ref.
3. Spraw niech prawa Boskie znamy, * one wiernie zachowamy, * dalecy od grzechów złości, * unikniem piekła ciemności. Ref.

28 stycznia – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła (ok.1225-1274)

1. Nauczycielu wieczny i łaskawy, * Chryste, coś twórcą prawa odkupienia, * Ty masz na zawsze, jak wierzymy wszyscy, * słowa żywota.
2. Dobry Pasterzu, Władco całej ziemi, * daj Kościołowi moc, by jego słowa * były dla świata prawdą jaśniejącą * pośród ciemności.
3. Ty wzbudzasz ludzi o natchnionej myśli, * którzy są dla nas jak złociste gwiazdy; * przez nich tłumaczysz święte tajemnice * życia wiecznego.
4. Chwała niech będzie Tobie, Boski Mistrzu, * który napełniasz swoim Duchem mędrców, * aby ich wiedza stała się dla wiernych * blaskiem poznania.
5. Ten zaś, którego obchodzimy święto, * swoją modlitwą niech nam dopomoże * zdążać ku Tobie drogą pełną światła, * aby Cię wielbić. * Amen.

LUTY

3 lutego – św. Błażeja, biskupa i męczennika (IV w.)

1. Święty Błażeju, świadku wiary, * od chorób gardła ochroń nas, * byśmy za Boże wdzięczni dary * wielbili Boga z Tobą wraz.
2. Niechaj się wznosi Boża chwała * z pełności serca w niebios próg, * by pieśń wdzięczności rozbrzmiewała * za cuda, które zdziałał Bóg.
3. Niech Bogu Ojcu cześć popłynie, * Synowi, co nas zbawić chciał, * wraz z Duchem Świętym w tej krainie, * gdzie ci, Błażeju, szczęście dał.

14 lutego – świętych Cyryla, mnicha (826-869), i Metodego, biskupa (ok 815-885), patronów Europy

1. Bracia wybrani przez Boga, * miłością Jego złączeni, * poszli w odległe krainy, * by głosić wiarę Chrystusa.
2. Pan ich obdarzył mądrością, * zapałem, wiedzą i męstwem, * aby pogańskim narodom * wskazali drogę do Niego.
3. Błogosławieństwem się stali * dla Słowian wielkiej rodziny, * której przynieśli Nowinę * i dali język modlitwy.
4. Dzisiaj niech swoją opieką * otoczą ludzi w udręce, * aby cierpienie wydało * stokrotny owoc dla nieba.
5. Ojcu, Synowi, Duchowi * niech będzie chwała na wieki, * sława zaś Bożym posłańcom * za dar zbawiennej nauki. * Amen

22 lutego – Katedry św. Piotra, apostoła

1. Na Boży rozkaz opadły kajdany, * które więziły Piotra Apostoła, * bo Chrystus jego wyznaczył na stróża * swojej owczarni i nauczyciela, * by chronił owce przed wilkiem drapieżnym.
2. Cokolwiek odtąd zawiąże na ziemi, * będzie i w niebie mocno zawiązane, * a co swym słowem na ziemi rozwiąże, * także w niebiosach rozwiązane będzie * i on w wieczności osądzi narody.
3. Niech będzie Ojcu majestat i chwała, * Jego Synowi cześć i panowanie, * pokorne hołdy Duchowi Świętemu; * Kościół wzniesiony na skale Piotrowej * niech Boga w Trójcy wysławia z wdzięcznością. * Amen.

MARZEC

4 marca – św. Kazimierza Jagiellończyka (1458-1484)

1. Kazimierzu, nasz patronie, * cześć ci, chwała w niebian gronie, * przez życie czyste na ziemi, * cieszysz się dziś ze świętymi.
2. Spojrzyj z nieba wysokiego, * pociesz w smutku i strapieniu. * Chroń nas od grzechu wszelkiego, * dodaj otuchy w cierpieniu.

1. Książę niezłomny, święty Kazimierzu, * królewski synu i chlubo ojczyzny, * jesteś jak gwiazda, która zajaśniała * nad naszą ziemią.
2. Żyjąc na świecie, ale nie dla świata, * wybrałeś drogę pokornej miłości, * wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele * i pełnia szczęścia.
3. Jakże jest trudno wzgardzić zaszczytami * i w głębi serca pozostać ubogim; * jakże niełatwo wśród młodości pokus * zachować czystość!
4. Naucz nas, książę, szukać woli Pana * i czułą matkę znajdować w Maryi; * Ona niech raczy oba twe narody * ogarnąć płaszczem.
5. Módl się za nami, święty królewiczu, * bo chcemy z tobą w niebieskiej ojczyźnie * pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy * przez wszystkie wieki. * Amen.

15 marca – św. Klemensa Hofbauera, kapłana (1751-1820)

1. Już od dawna czci cię lud, * boś jest wzorem wszelkich cnót, * święty Klemensie. * Dziś w opiekę swoją weź * tych, co sławią twoją cześć, * święty Klemensie, * święty Klemensie.
2. Mistrzem życia chciej nam być, * wskazuj drogę, ucz nas żyć, * święty Klemensie. * Gorliwości żar w nas wznieć * i do szczęścia z Bogiem wiedź, * święty Klemensie, * święty Klemensie.

KWIECIEŃ

23 kwietnia – św. Wojciecha, biskupa i męczennika (ok. 956-997)

1. Już dzień jaśnieje szczęśliwy, * chwalebny męką Wojciecha, * co blaskiem słońce przewyższa * i zbliża niebo do ziemi.
2. O witaj, mężu dostojny, * pomiędzy niebian chórami, * wysłuchaj nasze modlitwy * i Boga z nami uwielbiaj!
3. Zasiałeś ziarno cierpieniem * i mocą krwi twojej wzeszło, * niech w świetle Ojca dojrzewa, * by nim się Kościół radował.
4. Gdy Bogu chwałę oddając * sławimy ciebie, Wojciechu, * dopomóż iść twoim śladem, * by z tobą cieszyć się w niebie.
5. Niech Ojcu z Synem i Duchem * na wieki będzie podzięka * za śmierć męczeńską pasterza * i opiekuna ojczyzny. * Amen.

1. O święty Wojciechu, wielki nasz patronie! * Racz wesprzeć ojczyznę, błagamy pokornie, * która ma nadzieję i ufności w tobie, * wspomóż, nie daj zginąć w teraźniejszej dobie.
2. Ty byłeś patronem dobrym, miłosiernym * swą radą służyłeś powierzonym wiernym, * cały swój majątek dałeś im w ofierze, * utwierdzając mężnie w chrześcijańskiej wierze.
3. A jako apostoł pierwszy w pruskiej ziemi * głosiłeś Chrystusa słowami mocnymi, * niejedną zaś duszę między poganami * pozyskałeś niebu swymi naukami.
4. Z rąk pogan poniosłeś śmierć okrutnie srogą, * boś kroczył wytrwale Mistrza swego drogą, * a krew twoja święta przyniosła zysk taki, * że wiarę w Chrystusa przyjęli Prusacy.
5. Król zwiózł twoje ciało do Piastów stolicy, * tam hołdy odbiera w gnieźnieńskiej świątnicy. * Tam poprzez stulecia króle i cesarze * wespół z ludem polskim niosą serca w darze.
6. O Święty Wojciechu, przyczyń się za nami, * łaski nam wybłagaj twoimi modłami, * byśmy ojców naszych trzymali się wiary, * nie szczędząc ubogim należnej ofiary.

1. Sławny w męczenników gronie, * o Wojciechu, nasz patronie! * Za twe prace i cierpienia, * przyjmij od nas dziękczynienia.
2. O Wojciechu, nasz patronie, * zawsze stawaj nam w obronie, * a swoimi modlitwami * Boga prosić racz za nami.
3. Uproś i Bogarodzicę, * Maryję, czystą Dziewicę, * by za nami się wstawiała, * Syna swego ubłagała.
4. Boże, w świętych swych chwalebny, * co ich zsyłasz w czas potrzebny, * daj, niech dojdziem przez Wojciecha, * gdzie wieczysta jest pociecha.

25 kwietnia – św. Marka, ewangelisty (zm. ok. 68 r.)

1. Z weselem ducha sławimy cię, Marku, * pełni wdzięczności, że nas pouczyłeś * przez Ewangelię o życiu Jezusa, * Syna Bożego.
2. Jak twoja matka, darzyłeś miłością * Piotra Opokę, i za nim poszedłeś, * by wiernie zebrać głoszone przez niego * słowo Chrystusa.
3. Natchniony Duchem spisałeś w swej księdze * mowy i czyny wcielonej Mądrości, * przez które ludzie poznali na zawsze * drogę zbawienia.
4. Apostoł Paweł ukochał cię, Marku, * ty zaś za jego płomiennym przykładem, * cierpieniem, pracą i krwi swej ofiarą * Boga uczciłeś.
5. Niech twa przyczyna wyjedna nam łaskę, * byśmy się stali świadkami Jezusa, * a On niech raczy ukazać nam chwałę * swego oblicza. * Amen.

29 kwietnia – św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy (1347-1380)

1. Ozdobo Sieny, święta Katarzyno, * do ciebie prośby lud Europy śle, * miej nas w opiece, dusze niech nie giną, * niech nas wspomaga wstawiennictwo twe!
2. Ducha Bożego światłem napełniona * zgłębiałaś prawdę Ewangelii słów. * Przemów dziś, święta Katarzyno, do nas, * swymi pismami i przykładem mów!
3. W trudnej epoce przyszło ci pracować, * gdy brat na brata swą gotował broń. * I nas wśród mroków swą mądrością prowadź, * przed nienawiścią i niewiarą chroń!
4. Orędowniczko zgody i pokoju, * twoim przykładem gorliwości świeć. * Naucz nas czerpać z miłosierdzia zdrojów * i tylko w Bogu zaufanie mieć.
5. Ty się trudziłaś, aby wiary ziarno * wzeszło i hojny przynosiło plon. * Spraw, niech nas ziemska nie usidli marność, * prowadź za sobą przed Wiecznego tron!

MAJ

4 maja – św. Floriana, męczennika (zm. 304 r.)

1. Kiedy zabłysła nam zorza * i słońce wschodzi na niebie, * Kraków cię sławi, Florianie, * w radosnym dniu twego święta.
2. Męką wyznałeś przed światem * Chrystusa, Króla światłości; * odtąd z braterską pomocą * przychodzisz wszystkim proszącym.
3. Wejrzyj z miłością na miasto, * którego jesteś patronem, * broń nas od żaru zawiści * i od gorąca niezgody.
4. Wylej na serca wzburzone * łagodny strumień pokoju; * tych zaś, co gaszą płomienie, * przed złą przygodą ochraniaj.
5. Ojcu, Synowi, Duchowi * niech będzie chwała na wieki; * cześć Florianowi świętemu * za jego wierną opiekę. * Amen.

1. Pobożni ludzie w głos Pana chwalcie, * miłością Jego serca rozpalcie; * wzbudźcie się wszyscy do dziękczynienia, * oddajcie Bogu hołd uwielbienia.
2. Uznajcie wielką w tym dobroć Pana, * że nam obrońcę dał Floryjana, * którego pewni będąc przyczyny, * głoście przed światem cne jego czyny.
3. Więc zaufani w twojej obronie, * prosimy ciebie święty patronie, * strzeż nas w pokoju, umacniaj w wierze, * i kto cię wzywa, niech pomoc bierze.
4. Spraw również teraz, gdy cię prosimy, * skutku próśb naszych niech doznajemy, * ratuj od ognia, strzeż nas w zarazach, * bądź nam patronem w wszelkich złych razach.
5. Lecz nade wszystko chroń od zarazy * złych obyczajów, Boga obrazy, * a niech zakwitnie starym zwyczajem * pobożność ojców z miłością wzajem.

5 maja – św. Stanisława Kazimierczyka, kapłana (1433-1489)

1. Stanisławie, święty ojcze, * kanoniku z Kazimierza, * gdy wzywamy twej pomocy, * módl się za nami do Boga.
2. Twoje życie opromieniał * Jezus w Eucharystii skryty, * bądź przykładem i patronem * dla tych, co Go niosą innym.
3. Słowa twoje pełne ducha * serca wiernych pokrzepiały, * niech i nas do nieba wiodą * mądrzy i święci kapłani.
4. Bogu niechaj będzie chwała, * który darząc nas miłością * dał świętego Stanisława * jako znak swej łaskawości.

6 maja – świętych Filipa i Jakuba (zm. 62 r.), apostołów

1. Filipie, jakże jaśniejesz * zaszczytnym blaskiem wezwania * i jak podobnie do Piotra * umiłowałeś Chrystusa!
2. A On cię za to wyróżnił * przez łaskę serca szczególną: * objawił ci tajemnice * swojego w Ojcu istnienia.
3. Nie mniejszą Chrystus miłością * obdarzył ciebie, Jakubie, * nazwany bratem Jezusa * i podwaliną Kościoła.
4. Bo tyś był pierwszym pasterzem * Syjonu nowej owczarni * i dotąd listem natchnionym * pouczasz nas o zbawieniu.
5. Mężowie błogosławieni * i męczennicy Jezusa, * prowadźcie nas aż do nieba * przez dar nadziei i wiary.
6. A kiedy w Ojca mieszkaniach * będziemy trwali na wieki, * niech z wami razem śpiewamy * ku chwale Trójcy Najświętszej. * Amen.

8 maja – św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika (ok. 1030-1079)

1. Chwała Tobie, Gospodzinie, * iż o świętych Twych cześć słynie, * która nigdy nie zaginie * i na wieki nie przeminie.
2. Wesel się, narodzie cały, * iż zażywa w niebie chwały * święty syn polskiej macierzy, * Stanisław, wzór jej pasterzy.
3. On to jeszcze w swej młodości * pełen był Boskiej miłości, * potem żyjąc w surowości, * nauczał sprawiedliwości.
4. O, męczenniku chwalebny, * z Boga wyrósł czyn chwalebny! * Wspomóż człowieka grzesznego, * obroń od wszelkiego złego.

1. O Stanisławie, pasterzu dusz, * w męczeńskiej krwi koronie; * wzorze miłości, mężny wśród burz, * twe serce wiarą płonie.
Refren: Święty patronie nasz, * uproś nam wiary męstwo; * opieką z nieba naród twój darz, * miłości daj zwycięstwo.
2. Tyś zagrożonych w opiekę brał, * w obronie rodzin stawał; * w tobie nasz naród patrona miał, * co wiary strzegł i prawa. Ref.
3. W swoją opiekę nas także weź, * bądź możnym opiekunem; * rodziny polskie od złego strzeż, * bądź wytrwałości wzorem. Ref.

Refren: Wesel się, Polsko cała, * matko szlachetnych ludzi, * przez wieki tobie chwała, * przez wieki Bogu służysz.
1. Ciesz się dobrym pasterzem, * biskupem Stanisławem, * on życie dał w ofierze * za prawdę, lud i wiarę. Ref.
2. Uproś nam Stanisławie * u Boga cnotę męstwa, * by w każdej słusznej sprawie * móc wytrwać do zwycięstwa. Ref.
3. Raduj się dziś Krakowie * świętego darem ciała, * chwal Boga Wszechmocnego * i ciesz się Polsko cała. Ref.

1. Witaj, święty Stanisławie, * tyś jest u nas w wielkiej sławie, * = tyś jest naszym patronem * i sławnym opiekunem.
2. Tyś jest biskupem w Krakowie, * niech tę prawdę każdy powie, * = w katedralnym kościele * nauczasz ludzi wiele.
3. Nauczasz nas na świecie żyć * i jak mamy Bogu służyć, * = wychwalać Go społecznie, * tu na ziemi i wiecznie.
4. Ty i króla złość strofujesz * i od grzechu go hamujesz, * = każesz mu pokutować * i za grzechy żałować.
5. Pokazujesz wieczność błogą, * prowadzisz go świętą drogą, * = prowadzisz do wieczności, * do niebieskiej radości.

9 maja – św. Ludwiki de Marillac (1591-1660)

1. Matko nasza w wiecznej chwale, * przyjm modlitwę, pokłon, cześć! * Twą ideę miłosierdzia, * biednym braciom chcemy nieść!
Refren: Chrystus miłosierdzia wzorem, * Jego miłość blaskiem lśni. * Chcemy Go tak umiłować, * jak kochałaś, matko, ty.
2. O patronko miłosierdzia, * już nagrodę Pana masz. * Niech twój przykład nas utwierdza, * służyć bliźnim naucz nas. Ref.
3. Służba bliźnim twą rozkoszą, * idziesz biednym ulgę nieść. * Dusza twa, Ludwiko święta, * głosi Bogu wieczną pieśń. Ref.
4. Bliźni cierpi, nagli, czeka, * Chrystusowy dzieląc los. * Zatroskani o człowieka, * chciejmy słyszeć Jego głos. Ref.

1. O, błoga chwilo, gdy już u Boga, * ciebie widzimy, o matko droga! * Niech twa opieka będzie nad nami! * = Święta Ludwiko, módl się za nami!
2. O, matko nasza, niech imię twoje * osładza nasze cierpienia, znoje; * daj, niech pociechy słońce zaświeci, * = matko Ludwiko, błogosław dzieci!
3. A nasze domy weź w swą obronę, * spojrzyj na głowy kornie schylone; * przyjdź nam z pomocą w każdej potrzebie * = przed tronem Pana, o matko w niebie!

14 maja – św. Macieja, apostoła (zm. ok. 50 r.)

1. Macieju, jakże cudowne * zrządzenie Bożej mądrości, * że ciebie właśnie wybrano * do apostołów wspólnoty.
2. Gdyż puste miejsce zostało * po uczniu, który z rozpaczy * odtrącił miłość Chrystusa * i zabił siebie samego.
3. Lecz Pan obdarzył cię chwałą * należną niegdyś tamtemu, * a łaska Ducha Świętego * natchnęła usta Piotrowe.
4. Przyjmując ciężar posługi, * głosiłeś ludziom zbawienie * i aż do śmierci niezłomny, * przez krew wyznałeś Jezusa.
5. Prosimy ciebie, Macieju, * byś pomógł nam postępować * drogami, które ukaże * natchnienie Ducha Świętego.
6. Niech Bogu w Trójcy Jednemu * majestat będzie i chwała; * niech On za twoją przyczyną * dopuści nas do niebiosów. * Amen.

15 maja – bł. Zofii Czeskiej (1584-1650)

Błogosławiona matko Zofio, * oddana Bogu całkowicie; * naucz nas szczerze i z radością * oddawać Bogu swoje życie.

Refren: Pochwycona przez piękno miłości, * Chrystusa w bliźnich zawsze widząca, * mądra niewiasto, nauczycielko,* Zofio przesławna, módl się za nami!
1. Za tobą Zofio pielgrzymujemy, * szukając Zbawcy w każdym człowieku, * ofiarę czyniąc z modlitw i pracy * wspomóż, oręduj, usłysz błaganie: Ref.
2. Wszystko czynione przez miłosierdzie * ratuje ludzkość, umacnia wiarę, * naucz nas służby, naucz modlitwy. * Matko młodzieży, usłysz błaganie: Ref.
3. Kiedy grzech niszczy radość i czystość, * cierpliwie kroczysz z Bogarodzicą * Ty, która uczysz, ocal nadzieję * perło Krakowa, usłysz błaganie: Ref.

15 maja – św. Izydora Oracza (ok. 1080-ok. 1130)

1. Rolniku sławny, święty Izydorze, * prac Bogu miłych przykładzie i wzorze; * wielkimi cudy na ziemi wsławiony, * bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony.
2. Ciebie nie droga purpura wsławiła, * ani bogata matka urodziła; * lecz wzrosłeś między ziemi oraczami * i wieśniakami, i wieśniakami.
3. Tyś Bogu modły czyste ofiarował, * zaś anioł za cię rolę pana orał * i bydła twego, by mu głód nie szkodził, * strzegł, za nim chodził, strzegł, za nim chodził.
4. Z cząstki ubogiej obiadu małego * karmiłeś mnóstwo ludu zgłodniałego, * a Bóg pomnażał w garnuszku potrawy, * na cię łaskawy, na cię łaskawy.

16 maja – św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika (1591-1657)

1. Święty Andrzeju Bobolo, * sławny w męczeństwa koronie, * Bóg hojnych łask aureolą * w niebie uwieńczył twe skronie.
2. Dziś, kiedy pamięć twą czcimy * i radość bije nam z czoła, * twe bohaterstwo sławimy, * twą śmierć za jedność Kościoła.
3. Gdy nas świat kusi i mami * i gdy nas grzechy niewolą, * twojej pomocy wzywamy, * wspomóż nas, święty Bobolo!
4. Przez apostolskie twe słowo, * które głosiłeś ochoczo, * spraw, niech się ludy na nowo * w jednej owczarni zjednoczą!
5. Niech łódź Kościoła ominie * skały i zdradne mielizny, * spraw, niech do portu dopłynie: * do nieba, wiecznej ojczyzny!

1. Wyznawco wielki, złączon tak żywo, * własnym nieszczęściem z Polski niedolą! * Ojczyznę naszą ręką życzliwą, * wspieraj Bobolo, wspieraj Bobolo.
2. Niechaj nam krew twa, hojnie przelana * wyjedna względy Bożego Syna * i nas niech Jemu każda twa rana * wciąż przypomina, wciąż przypomina.
3. Pochodnio wiary, co jasno płonie! * Obrońco krzyża, czcicielu Marii! * K’tobie błagalne podnosim dłonie, * z naszej kalwarii, z naszej kalwarii.
4. Boś ty krew nasza, kość z naszych kości, * w tobie duch polski, pełen ofiary, * aż się do niebios wzniósł wysokości * na skrzydłach wiary, na skrzydłach wiary.
5. Niegdyś tę Polskę, coś jej ozdobą, * „Macierzą Świętych” nazwano w świecie: * jakże się ona dziś chlubi tobą, * żeś ty jej dziecię, żeś ty jej dziecię.
6. O synu Polski, o jej patronie! * Do stóp się twoich ścielem ze łzami: * Ty, co w męczeńskiej świecisz koronie, * módl się za nami, módl się za nami.

CZERWIEC

1 września – bł. Bronisławy, dziewicy (ok. 1200-1259)

1. O, jak są wielkie dary Twoje, Boże! * Któż godnie za nie podziękować może, * które wylewasz ze skarbu Twojego * nieprzebranego.
2. O, jakaż radość serca nam napawa, * gdy Twoje dary, z których wielka sława * dla Bronisławy, dziś szczególniej czcimy * i w Niej wielbimy.
3. Ciesz się, Krakowie! Bóg nad tobą czuwa, * coraz ci nowych patronów podsuwa; * szanuj ich cnoty i słuchaj ich rady, * wstępuj w ich ślady.
4. Patronko święta miasta i narodu! * Zepsucie, grzechy oddal z tego grodu, * twą wielowładną przed Bogiem przyczyną * niech cnoty słyną.
5. O Bronisławo! Niech twe imię święte * zniszczy niesławę, nienawiści wszczęte; * niech się nawzajem jak bracia kochamy * i pokój mamy.

3 września – św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła (ok. 540-604)

1. Niegdyś pogan apostole, * teraz niebian towarzyszu, * przyjdź, Grzegorzu, na ratunek * ludom już wierzącym w Boga.
2. Tyś dla biednych był ostoją * i wzgardziłeś chwałą świata, * by w ubóstwie naśladować * swego Mistrza ubogiego.
3. Chrystus, Wieczny Kapłan, sprawił, * żeś Kościoła stał się głową, * a następcą będąc Piotra * żyłeś według jego wzoru.
4. Świętej Księgi trudne strony * wyjaśniałeś umiejętnie, * bo niebiańskie tajemnice * Jezus – Prawda ci objawił.
5. O pasterzu znamienity * i Kościoła chlubne światło, * nie opuszczaj w złej przygodzie * pouczonych twoim słowem.
6. Niechaj będzie chwała Ojcu * i Synowi jedynemu * razem z Duchem równym Obu, * teraz, zawsze i na wieki. * Amen.

7 września – św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika (1582-1619)

1. Witaj nam, chlubo Śląska Cieszyńskiego, * coś postanowił święte życie wieść. * Wśród niepokojów czasu wojennego * świadectwem wiary dałeś Bogu cześć.
2. Tyś padł ofiarą ślepej nienawiści, * boś przy stolicy rzymskiej wiernie trwał. * Wstaw się u Pana, niech się jedność ziści, * by Kościół domem dla wszystkich się stał.
3. Oby tych chrześcijan, którzy wierzą w Boga * i czerpią światło z Ewangelii słów, * złączyła wspólna ku wieczności droga, * by się w Chrystusie zjednoczyli znów.
4. Prosimy ciebie, wytrwałości wzorze, * któryś zwycięsko wyszedł z ciężkich prób, * wstaw się za nami u Boga, Melchiorze, * byśmy mu byli wierni, aż po grób.
5. Niech będzie chwała Ojcu Przedwiecznemu * przez głos wymowny twej męczeńskiej krwi, * cześć też Synowi Jednorodzonemu * wraz z Duchem Świętym niech na wieki brzmi!

9 września – bł. Anieli Salawy, dziewicy (1881-1922)

Ciebie, Anielo Salawo, * pokornie błagamy: * błogosławiona patronko, * wstawiaj się za nami.

1. Z nadmiaru miłości do Boga i do ludzi * oddałaś swe życie przedziwnym Bożym sprawom, * w najprostszych posługach, w codziennym szarym trudzie * znalazłaś Chrystusa, Anielo Salawo!
Refren: Módl się za nami, gdy nas praca nuży, * byśmy jak ty umieli kochać i służyć!
2. Gdy świat szukał sławy i kazał piąć się wyżej, * ty chciałaś pozostać pokorną i ubogą * i szłaś rozmodlona przez trudy i przez krzyże * z ubogim Chrystusem ewangeliczną drogą. Ref.
3. Anielo Salawo, tyś życiem swym dowiodła, * że warto być dobrym, bo tylko to się liczy. * O miłość tę dla nas proś Boga w twoich modłach! * Z nią będziem mieć wszystko, a bez niej będziem niczym. Ref.

11 września – św. Jana Gabriela Perboyre, kapłana i męczennika (1802-1840)

1. Uczcijmy wspólnym hymnem męczennika, * co swoją zacną krwią użyźnił Chiny, * a rosa jego dobrodziejstw przenika * wszystkie krainy.
2. Bo Pan, by uczcić cnoty swego sługi, * okazać chwałę Jana Gabryjela, * tym, którzy proszą przez jego zasługi, * łask swych udziela.
3. By miłość Bożą zasiać w sercach mnogich, * na krwawe boje i nadludzkie trudy * pośpieszył chętnie, opuszczając swoich, * wśród obce ludy.
4. On to Chrystusa wypełniał zadanie, * naukę Jego poniósł w kraj daleki, * dla Niego cierpiał, z Nim też ma mieszkanie * w niebie na wieki.
5. Boże, daj udział w darach swego sługi, * niech życia Jego przykład zaszczepiony * przyniesie dla nas na ów żywot długi * obfite plony.

13 września – św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła (354-407)

1. O wielki Janie, szlachetny pasterzu, * chóry aniołów oddają ci hołdy; * złączeni z nimi, pragniemy cię, mistrzu, * sławić pieśniami.
2. Z zapałem głosisz złotymi ustami * słowa miłości dobyte ze źródła * hojnego serca, lecz także z odwagą * gromisz występki.
3. Wszelakiej cnoty przejrzyste zwierciadło, * świecisz przykładem swojemu ludowi * i tak jak Paweł z radością się stałeś * wszystkim dla wszystkich.
4. Niezłomny w walce, nieczuły na groźby * gniewu monarchy, dostojny wygnańcze, * do męczenników podobny cierpieniem * chwałą jaśniejesz.
5. A teraz pomóż nam swoją modlitwą * do tronu Boga przystąpić z ufnością * i razem z tobą wywyższać Go hymnem * wiecznej miłości. * Amen.

17 września – św. Hildegardy z Bingen, dziewicy i doktora Kościoła (1098-1179)

1. Trzymając lampę płonącą * na gody weszłaś, dziewico, * by Chrystus, Król wiecznej chwały, * poślubił ciebie na zawsze.
2. Już jedno z Panem stanowisz * i tobą cieszy się niebo, * bo zasłużyłaś przez czystość, * by Oblubieniec cię wybrał.
3. A teraz ukaż nam drogę, * modlitwą broń nas od złego * i pomóż mężnie odpierać * przebiegłe ciosy szatana.
4. Maryja, Matka Jezusa, * dziewiczej przykład miłości, * niech się przyczynia za nami * i ulży doli wygnańców.
5. Niech Bogu w Trójcy jednemu * na wieki będzie podzięka * za serca wierne i czyste, * żyjące tylko dla Niego. * Amen.

18 września – św. Stanisława Kostki, zakonnika (1550-1568)

1. Aniele ziemski bez winy, * ozdobo naszej krainy, * wejrzyj z nieba dziś łaskawie, * na nas, święty Stanisławie.
2. Przyjm nasze modły, ofiary, * niebieskie zlej na nas dary, * wesprzyj w każdej nas potrzebie, * gdy wzniesiemy głos do Ciebie.
3. Gdy grzeszni ciebie wzywamy, * pomocy twej niech doznamy; * uproś, jakich łask nam trzeba * i zaprowadź nas do nieba.

1. Jasna Jutrzenko kraju północnego, * drogi klejnocie narodu naszego. * Bądź, Stanisławie, bądź, Stanisławie, mile pozdrowiony, * młodzieńcze święty, młodzieńcze święty, bądź błogosławiony.
2. Kochanie Boga, w Trójcy jedynego, * pociecho Matki Króla Niebieskiego, * spraw, o co proszę; spraw, o co proszę, aby serce moje * pragnęło Boga, pragnęło Boga zawsze, jako Twoje.
3. Miłością pałasz Boga Wszechmocnego, * użycz nam iskry ognia zbawiennego; * niechaj w nas płonie, niechaj w nas płonie i serca rozpali, * abyśmy Boga, abyśmy Boga z całych sił kochali.
4. Tyś Boże Dziecię na ręku piastował, * a z rąk aniołów Komunię przyjmował; * przez radość wielką, przez radość wielką co spotkała ciebie, * spraw, byśmy Boga; spraw byśmy Boga oglądali w niebie.

1. Witaj, Kostko Stanisławie, * młodzieniaszku święty w niebie. * Śpiewam pieśń tę ku twej sławie, * bo serdecznie kocham ciebie. * Ty w aniołów jasnym gronie, * dla przedziwnej niewinności, * przy Maryi stoisz tronie, * nucąc dla Niej pieśń miłości.
2. Nieskalane serce czyste, * toć i lica promieniste, * o, bo duch twój płonie cały * dla Jezusa świętej chwały.* Dla skromności i pokory,* dla świętości twej nadobny,* zostawiłeś cnoty wzory,* śnieżnej lilii tyś podobny.
3. Złóż twe dłonie i proś Boga; * powiedz, że tu ciężka droga. * Dla twej prośby i wstawienia, * Bóg udzieli przebaczenia! * Bożej Matce powiedz w niebie, * że jesteśmy tu w potrzebie, * że tu żalów, łez kraina, * niech nas wspiera Jej przyczyna.
4. A w ostatniej życia chwili * spraw, abyśmy zasłużyli * tak umierać, jak ty, święcie, * w Matki Bożej Wniebowzięcie. * O ty, polski nasz patronie, * Marię proś Niepokalaną: * niech od złego nam osłoni * polską młodzież ukochaną.

21 września – św. Mateusza, apostoła i ewangelisty (zm. ok. 60 r.)

1. Mateuszu Apostole, * Bóg ozdobił ciebie chwałą, * znakiem swojej łaskawości, * która niesie przebaczenie.
2. Jako celnik, swe bogactwa * gromadziłeś zatroskany, * ale Chrystus ciebie wezwał, * byś osiągnął skarby w niebie.
3. Rozgorzało twoje serce, * więc za Mistrzem śpieszysz wiernie * i przyjmujesz Go w swym domu, * by się stać mieszkańcem nieba.
4. Zbierasz wszystko, co powiedział * i co czynił Syn Dawida, * by na piśmie to przekazać * światu jako pokarm łaski.
5. Gdy Chrystusa głosisz światu, * na świadectwo krew przelewasz, * twą ofiarą pragniesz bowiem * dać dowody swej miłości.
6. Męczenniku, apostole * i ewangelisto święty, * daj nam w niebie śpiewać z tobą * ku Chrystusa wiecznej chwale. * Amen.

Przewiń do góry

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis

Don\'t copy text!