Śpiewnik Siedleckiego

Pieśni własne o świętych

Pieśni ku ich czci wyrażają głębię wiary, nadziei i miłości ku Chrystusowi

Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym, bo w ten sposób uwielbia Boga działającego w ich życiu. Dlatego ich wspomnienia rozmieszczone są w ciągu całego roku liturgicznego. Dziedzictwem, które nam pozostawili, są modlitwy, rozważania, rozmyślania. Ich przemyślenia nie są jedynie pobożną lekturą, lecz skarbcem, do którego powinniśmy często zaglądać. To olbrzymie bogactwo, z którego wciąż korzystamy w drodze do królestwa niebieskiego, wszak święci są tymi, którzy „po tejże ziemi z nami chodzili, z tych samych źródeł wodę naszą pili”. Przez oddanie się Chrystusowi przemieniali swoje ludzkie życie – jedni przez męczeństwo, inni przez codzienne i pokorne wypełnianie Ewangelii. Pieśni ku ich czci wyrażają głębię wiary, nadziei i miłości ku Chrystusowi. Naśladujemy ich, nie tylko modląc się ich słowami, ale przede wszystkim naśladując ich życie. Niniejsze wydanie śpiewnika ks. J. Siedleckiego wzbogacone zostało o nowe pieśni.

Styczeń

19 stycznia – św. Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924)

1. Pan Bóg ciebie wyniósł na swoje ołtarze, * na królewskiej uczcie oblókł w jasną szatę. * Święty nasz patronie Józefie Pelczarze, * bądź nam nadal ojcem, pasterzem i bratem.
2. Bóg uczynił ciebie biskupem w Kościele, * dał pełnię kapłaństwa i moc apostolską, * łaską cię okryła Matuchna Leżajska, * co nas wszystkich chroni i czuwa nad Polską.
3. Nadal nas osłaniaj przed złem i niewiarą. * Ucz nas miłosierdzia, zaparcia się siebie. * I prowadź nas drogą przez krzyż do świętości, * dobry nasz pasterzu, który mieszkasz w niebie.

Styczeń

21 stycznia – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (III/IV w.)

1. To dzień narodzin męczeńskich * błogosławionej Agnieszki, * co własną krwią uświęcona, * ducha zwróciła niebiosom.
2. Do zamążpójścia za młoda, * ale dojrzała do męki, * z radosną twarzą jej szuka, * jakby zdążała na gody.
3. Zmuszona, aby pochodnią * bożków okadzać ołtarze, * „Nie takie – mówi – pochodnie * niosą dziewice Chrystusa.
4. Ta żagiew wiarę spopiela, * we mnie więc, we mnie uderzcie, * bym własnej krwi strumieniami * wrogie ognisko zgasiła!”.
5. Zraniona, pełna godności, * szatą się cała otula, * by jej upadek na ziemię * nie był skromności obrazą.
6. Niech Ciebie, Jezu zrodzony * z nienaruszonej Dziewicy, * i Ojca z Duchem Najświętszym * całe stworzenie wysławia. * Amen.

Styczeń

25 stycznia – Nawrócenia św. Pawła, apostoła

1. Niezbadany ślad Twych dróg, o Stwórco nasz łaskawy! * Niezgłębionyś w czynach Bóg i tajne są Twe sprawy: * co zamieniasz wrogów na swych wiernych sług, * cudem im pomagasz dotrzeć do niebieskich progów.
2. Otwórz skarby łaski Twej, o Boże Miłosierny, * łaskę Twoją na nas zlej, tak błaga lud Twój wierny: * Dobroć Twa bez miary, Boże Ojcze nasz! * Udziel silnej wiary, niech się spełnią Twe zamiary.

1. Wśród trosk i nieszczęść kolei, * idźcie do Pawła w nadziei; * zrządzi on losy odmienne, * da z niebios dary zbawienne.
Refren: O wdzięczna niebu ofiaro, * co oświecasz ludy wiarą. * O Pawle, którego czcimy, * bądź nam obrońcą, prosimy.
2. Cudem Bożym nawrócony, * świętąś miłością znaglony, * którychżeś wprzód prześladował, * tychżeś potem umiłował. Ref.
3. Spraw niech prawa Boskie znamy, * one wiernie zachowamy, * dalecy od grzechów złości, * unikniem piekła ciemności. Ref.

Styczeń

28 stycznia – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła (ok.1225-1274)

1. Nauczycielu wieczny i łaskawy, * Chryste, coś twórcą prawa odkupienia, * Ty masz na zawsze, jak wierzymy wszyscy, * słowa żywota.
2. Dobry Pasterzu, Władco całej ziemi, * daj Kościołowi moc, by jego słowa * były dla świata prawdą jaśniejącą * pośród ciemności.
3. Ty wzbudzasz ludzi o natchnionej myśli, * którzy są dla nas jak złociste gwiazdy; * przez nich tłumaczysz święte tajemnice * życia wiecznego.
4. Chwała niech będzie Tobie, Boski Mistrzu, * który napełniasz swoim Duchem mędrców, * aby ich wiedza stała się dla wiernych * blaskiem poznania.
5. Ten zaś, którego obchodzimy święto, * swoją modlitwą niech nam dopomoże * zdążać ku Tobie drogą pełną światła, * aby Cię wielbić. * Amen.

Luty

3 lutego - św. Błażeja, biskupa i męczennika (IV w.)

1. Święty Błażeju, świadku wiary, * od chorób gardła ochroń nas, * byśmy za Boże wdzięczni dary * wielbili Boga z Tobą wraz.
2. Niechaj się wznosi Boża chwała * z pełności serca w niebios próg, * by pieśń wdzięczności rozbrzmiewała * za cuda, które zdziałał Bóg.
3. Niech Bogu Ojcu cześć popłynie, * Synowi, co nas zbawić chciał, * wraz z Duchem Świętym w tej krainie, * gdzie ci, Błażeju, szczęście dał.

Luty

14 lutego - świętych Cyryla, mnicha (826-869), i Metodego, biskupa (ok 815-885), patronów Europy

1. Bracia wybrani przez Boga, * miłością Jego złączeni, * poszli w odległe krainy, * by głosić wiarę Chrystusa.
2. Pan ich obdarzył mądrością, * zapałem, wiedzą i męstwem, * aby pogańskim narodom * wskazali drogę do Niego.
3. Błogosławieństwem się stali * dla Słowian wielkiej rodziny, * której przynieśli Nowinę * i dali język modlitwy.
4. Dzisiaj niech swoją opieką * otoczą ludzi w udręce, * aby cierpienie wydało * stokrotny owoc dla nieba.
5. Ojcu, Synowi, Duchowi * niech będzie chwała na wieki, * sława zaś Bożym posłańcom * za dar zbawiennej nauki. * Amen

Luty

22 lutego - Katedry św. Piotra, apostoła

1. Na Boży rozkaz opadły kajdany, * które więziły Piotra Apostoła, * bo Chrystus jego wyznaczył na stróża * swojej owczarni i nauczyciela, * by chronił owce przed wilkiem drapieżnym.
2. Cokolwiek odtąd zawiąże na ziemi, * będzie i w niebie mocno zawiązane, * a co swym słowem na ziemi rozwiąże, * także w niebiosach rozwiązane będzie * i on w wieczności osądzi narody.
3. Niech będzie Ojcu majestat i chwała, * Jego Synowi cześć i panowanie, * pokorne hołdy Duchowi Świętemu; * Kościół wzniesiony na skale Piotrowej * niech Boga w Trójcy wysławia z wdzięcznością. * Amen.

Marzec

4 marca - św. Kazimierza Jagiellończyka (1458-1484)

1. Kazimierzu, nasz patronie, * cześć ci, chwała w niebian gronie, * przez życie czyste na ziemi, * cieszysz się dziś ze świętymi.
2. Spojrzyj z nieba wysokiego, * pociesz w smutku i strapieniu. * Chroń nas od grzechu wszelkiego, * dodaj otuchy w cierpieniu.

1. Książę niezłomny, święty Kazimierzu, * królewski synu i chlubo ojczyzny, * jesteś jak gwiazda, która zajaśniała * nad naszą ziemią.
2. Żyjąc na świecie, ale nie dla świata, * wybrałeś drogę pokornej miłości, * wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele * i pełnia szczęścia.
3. Jakże jest trudno wzgardzić zaszczytami * i w głębi serca pozostać ubogim; * jakże niełatwo wśród młodości pokus * zachować czystość!
4. Naucz nas, książę, szukać woli Pana * i czułą matkę znajdować w Maryi; * Ona niech raczy oba twe narody * ogarnąć płaszczem.
5. Módl się za nami, święty królewiczu, * bo chcemy z tobą w niebieskiej ojczyźnie * pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy * przez wszystkie wieki. * Amen.

Marzec

15 marca - św. Klemensa Hofbauera, kapłana (1751-1820)

1. Już od dawna czci cię lud, * boś jest wzorem wszelkich cnót, * święty Klemensie. * Dziś w opiekę swoją weź * tych, co sławią twoją cześć, * święty Klemensie, * święty Klemensie.
2. Mistrzem życia chciej nam być, * wskazuj drogę, ucz nas żyć, * święty Klemensie. * Gorliwości żar w nas wznieć * i do szczęścia z Bogiem wiedź, * święty Klemensie, * święty Klemensie.

1
2
>
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!