Śpiewnik Siedleckiego

Nieszpory

O Najświętszym Sakramencie

Nieszpory o Najświętszym Sakramencie

Zamieszczone niżej Nieszpory zawierają utwierdzone tradycją teksty psalmów w tłumaczeniu F. Karpińskiego (XVIII wiek), przekłady pieśni biblijnych są nowsze, autorstwa M. Skwarnickiego. Melodie psalmów są powiązane z tonami gregoriańskimi, przy jednoczesnym wprowadzeniu elementów pochodzenia ludowego. Autorem melodii antyfon i responsoriów jest A. Nikodemowicz.

K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
K.: Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
W.:Jak od początku była tak i ninie * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. (Alleluja.)

1. Sław, języku, pełną chwały, * niepojętą Tajemnicę, * Ciała oraz Krwi najdroższej, * którą dla zbawienia świata * wylał Syn przeczystej Matki, * Król narodów wszechmogący.
2. Ten, którego dał nam Ojciec * zrodził się z nietkniętej Panny * i na świecie przebywając * zasiał ziarno swego słowa; * przed odejściem zaś z tej ziemi * pozostawił dar przedziwny.
3. Kiedy zasiadł do wieczerzy * razem z dwunastoma braćmi, * spełnił dawnych praw nakazy * przez spożycie świętej Paschy; * potem uczniom własną ręką * jako pokarm podał siebie.
4. Ten, co jest Wcielonym Słowem, * Słowem chleb zamienił w Ciało, * Jego Krwią się stało wino; * jeśli zaś zawodzą zmysły, * sama wiara niech wystarczy, * by umocnić pewność serca.
5. Przed tak wielkim Sakramentem * upadajmy czcią przejęci; * niech prastary obrzęd minie * zastąpiony już przez nowy; * czego rozum nie pojmuje, * niechaj wiara w nas dopełni.
6. Bogu Ojcu z Jego Synem * i najświętszym Duchem Obu * niechaj będzie uwielbienie, * chwała, moc, królestwo wieczne; * Boga jedynego w Trójcy * niech wysławia pieśń radosna. Amen.

1 Ant. Chrystus, wieczny kapłan na wzór Melchizedeka, * ofiarował chleb i wino.

1. Rzekł Pan do Pana mego łaskawym * swym głosem: siądź mi przy boku prawym.
2. Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi * dam za podnóżek pod Twoje nogi.
3. Berło Twej mocy wydam z Syjonu, * świat cały padnie u Twego tronu.
4. A Ty używać będziesz praw swoich, * wśród nieprzyjaciół panując Twoich.
5. Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, * przy Tobie lud Twój w jasności stanie.
6. Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, * Ciebie z wnętrzności Moich wydałem.
7. Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa * danego nigdy nie cofnie słowa,
8. Ty jesteś Kapłan do końca wieka, * według obrządku Melchizedeka.
9. Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, * w dzień gniewu swego zetrze tyrany.
10. Sąd swój rozciągnie po całym świecie * i nieposłuszne narody zgniecie.
11. Pyszną na ziemi głowę poniży, * która Mu Jego chwały ubliży.
12. Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, * dlatego głowę wzniesie na wieki.
13. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
14. Jak od początku była, tak i ninie * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. 1 Ant.

2 Ant. Podniosę kielich zbawienia * i złożę ofiarę pochwalną.

1. Wierzę w Boga! Tym się chlubię, * chociaż myśl przed Panem gubię.
2. Choć ciernista życia droga, * duch mój zawsze szuka Boga.
3. Nawet wielcy przyjaciele, * niosą zdradę, kłamią wiele.
4. Bóg mnie nigdy nie zawiedzie, * da ratunek w każdej biedzie.
5. Cóż Ci oddam w zamian, Panie, * za Twe troski i staranie?
6. Kielich zbawczy wezmę w ręce, * z hołdem złożę go w podzięce.
7. A najświętsze imię Twoje, * wielbić będą pieśni moje.
8. Śluby Panu uczynione, * przed ludem będą spełnione.
9. Drogocenna jest dla Pana, * śmierć wybranych nieskalana.
10. Spójrz, o Panie, na nędznego, * z wiernej matki sługę Twego.
11. Otom pęta grzechów zrzucił, * teraz pieśń Ci będę nucił.
12. I ofiarę czystą złożę, * imię Twe uwielbię, Boże.
13. I ozdobię Twą świątynię, * co przyrzekłem, to uczynię.
14. Chwała Ojcu i Synowi, * chwała Świętemu Duchowi.
15. Jak na początku, tak i ninie, * niechaj Imię Pańskie słynie. 2 Ant.

3 Ant. Panie, Ty jesteś drogą, * Ty jesteś prawdą, Ty jesteś życiem świata.

1. Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie, * daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.
2. Bo litość Jego nad nami stwierdzona, * a prawda Pańska wiecznie uiszczona.
3. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
4. Jak od początku była tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. 3 Ant.

K.: Nakarmił ich chlebem z nieba. * Alleluja, alleluja.
W.: Nakarmił ich chlebem z nieba. * Alleluja, alleluja.
K.: Człowiek spożywał chleb aniołów.
W.: Alleluja, alleluja.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
W.: Nakarmił ich chlebem z nieba. * Alleluja, alleluja.

Ant. do pieśni Maryi. O Święta Uczto, * na której przyjmujemy Chrystusa, * odnawiamy pamięć Jego męki, * duszę napełniamy łaską * i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. * Alleluja.

1. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, * chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, * Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.
2. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, * łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, * odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
3. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, * którego moc przedziwna, święte imię Jego.
Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, * bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
4. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, * rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, * wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
5. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, * bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, * wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
6. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, * Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, * chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
7. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, * teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

Chrystus zaprasza wszystkich na ucztę, podczas której daje swe Ciało i Krew za życie świata. Zanośmy do Niego nasze błagania:
Chryste, chlebie z nieba, * daj nam życie wieczne.
1. Chryste, * Synu Boga żywego, * Ty nam poleciłeś sprawować eucharystyczną wieczerzę na swoją pamiątkę, * niech ona będzie źródłem życia dla Twojego Kościoła.
2. Chryste, * Jedyny Kapłanie Boga Najwyższego, * Ty powierzyłeś kapłanom sprawowanie Twoich sakramentów, * daj, aby postępowaniem naśladowali to, co wykonują.
3. Chryste, * manno z nieba, * Ty sprawiasz, że wszyscy, którzy spożywają jeden chleb, stają się jednym ciałem, * umocnij pokój i zgodę wśród wszystkich wierzących w Ciebie.
4. Chryste, * niebiański Lekarzu, * Ty dajesz nam swój chleb jako lekarstwo nieśmiertelności i zadatek zmartwychwstania, * przywróć zdrowie chorym i ożyw nadzieją grzeszników.
5. Chryste, * Królu chwały, * Ty poleciłeś, abyśmy sprawując Eucharystię, głosili śmierć Twoją, aż przyjdziesz, * spraw, aby ci, którzy w przyjaźni z Tobą odeszli ze świata, mieli udział w Twoim zmartwychwstaniu.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!