Śpiewnik Siedleckiego

Pieśni Eucharystyczne

Które pomagają nam zgłębiać tę wielką tajemnicę naszej wiary

Chrystus, którego przyjmujemy pod postacią chleba i wina, przemienia nas, mocą swojego Ducha, na swoje podobieństwo. Ten Duch ożywia naszą świadomość obecności Pana, jednoczy nas z Nim, a Jezus prowadzi nas do Ojca. Wyraża się to w Eucharystii i przedłuża w adoracji Najświętszego Sakramentu. Tam wyznajemy naszą wiarę w Jego rzeczywistą obecność pod postacią chleba i wina, oddajemy Bogu chwałę, dziękujemy za otrzymane łaski i świadomi naszych grzechów prosimy o ich przebaczenie. Zjednoczenie z Chrystusem, który oddał swoje życie dla naszego zbawienia, pobudza nas do miłości braterskiej. To wszystko wyrażają pieśni eucharystyczne, które pomagają nam zgłębiać tę wielką tajemnicę naszej wiary.

1. Bądź pochwalon na wieki nieśmiertelny Panie, * Twoja łaska i miłość nigdy nie ustanie.
2. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował * i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
3. Ten sam jesteś tu z nami w Boskim Sakramencie, * my się Tobie kłaniamy, Bogu, w tym momencie.
4. Dziwimy się niezmiernie, żeś Pan takiej mocy, * a tu mieszkasz pokornie z nami, we dnie, w nocy.
5. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi, * jednak zawsze niech będziem pod skrzydłami Twymi.

1. Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa, * w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!
Refren: Witaj, Jezu, Synu Maryi, * Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!
2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota! * Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Ref.
3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży; * zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży! Ref.
4. Bądźże pozdrowiony, anielski Chlebie! * W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie! Ref.
5. Bądźże pozdrowiona, święta krynico! * Serce Przenajświętsze, łaski świątnico! Ref.
6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie! * Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie! Ref.
7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro! * Broń nas przed doczesną i wieczną karą! Ref.
8. Bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże! * Już Cię kocham szczerze, jak serce może! Ref.

1. Chwal, Syjonie, Zbawiciela, * chwal hymnami wśród wesela, * Wodza i Pasterza rzesz! * Ile zdołasz, sław Go śmiało, * bo przewyższa wszystko chwałą, * co wyśpiewać pieśnią chcesz!
2. Chwały przedmiot nad podziwy, * Chleb żyjących, pokarm żywy, * dzisiaj się przedkłada nam! * Chleb ten za wieczerzy stołem * Chrystus, łamiąc z braćmi społem, * apostołom dał go sam!
3. Co Pan czynił przy wieczerzy, * wskazał, że i nam należy * spełniać dla pamięci Nań! * Pouczeni tą ustawą, * chleb i wino na bezkrwawą * odkupienia święcim dań!
4. Dogmat dan jest do wierzenia, * że się w Ciało chleb przemienia, * wino zaś w Najświętszą Krew! * Gdzie zmysł darmo dojść się stara, * serca żywa krzepi wiara, * porządkowi rzeczy wbrew!
5. Pod odmiennych szat figurą * w znakach różny, nie naturą, * kryje się tajemnic dziw! * Ciało strawą, Krew napojem * w obu znakach z Bóstwem swoim * Chrystus cały mieszka żyw!

1. Chwalmy niewysłowiony * Sakrament uwielbiony, * który Jezus tu zostawił, * nam dla obrony.
2. Ta Krew Jego i Ciało * dobrem wielkim się stało; * gdy Go godnie przyjmujemy, * da łask niemało.
3. Niech Cię uczci lud wierny, * Boże pociech niezmierny! * W czasie głodu, moru, wojny * bądź miłosierny.
4. Pobłogosław, gdy Ciebie * prosim, najświętszy Chlebie; * ulecz, ratuj, broń i zasil * w każdej potrzebie.
5. Rozum, wolę dajemy, * serca ofiarujemy; * o nasz Jezu, Zbawicielu, * kochać Cię chcemy!

Chwała i dziękczynienie, * bądź w każdym momencie, * Jezusowi w Najświętszym * Boskim Sakramencie. * Ile minut w godzinie, * a godzin w wieczności, * tylekroć bądź pochwalon, * Jezu ma miłości. (3 x)

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. * Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. * Krwi Chrystusowa, napój mnie. * Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. * Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. * O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. * W ranach Twoich ukryj mnie. * Nie daj mi z Tobą rozłączyć się. * Od złego wroga obroń mnie. * W godzinę śmierci wezwij mnie. * I każ mi przyjść do siebie, * abym z świętymi Twymi chwalił Cię, * na wieki wieków. * Amen.

1. Idzie, idzie Bóg prawdziwy, * idzie Sędzia sprawiedliwy:
Refren: Stańmy wszyscy pięknym kołem, * i uderzmy przed Nim czołem!
2. Idzie, idzie Bóg łaskawy, * idzie Twórca wszego prawy: Ref.
3. Idzie, idzie Król przemożny, * idzie Pan wielce wielmożny: Ref.
4. Idzie, idzie Światłość wieczna, * idzie ku nam Moc przedwieczna: Ref.
5. Idziesz, idziesz, miły Panie; * a gdzie Twój majestat stanie, * niechaj tam, stanąwszy kołem, * na wiek wieków bijem czołem.

1. Ja wiem, w Kogo ja wierzę * stałością duszy mej. * Mój Pan w tym Sakramencie * pełen potęgi swej. * To Ten, co zstąpił z nieba, * co życie za mnie dał * i pod postacią chleba * pozostać z nami chciał.
2. Ja wiem, w Kim mam nadzieję, * w słabości mojej moc. * To Ten, przed którym światło * pali się w dzień i w noc. * On moim szczęściem w życiu, * On światłem w zgonu dzień, * zwycięża mroki grzechu, * rozprasza śmierci cień.
3. Ja wiem, Kogo miłuję, * nad wszelki świata dar. * Tego, co karmi duszę, * Ciałem i Krwią swych ran. * To Król nad wszystkie króle, * wielki i dobry Pan, * co karmi dusze głodne * Ciałem i Krwią swych ran.

1. Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie, * gdy Ty nie chodzisz naszymi drogami, * a Twoje myśli tak różne od naszych, * miłość tak inna od naszej miłości.
2. Serca samotne błąkają się w mroku, * szukając ścieżki wiodącej ku światłu, * więc nie zostawiaj nas samych w ciemności, * przyjdź nam z pomocą, pielgrzymom tej ziemi.
3. Daj nam Cię poznać po chleba łamaniu, * a wtedy pokój wypełni nam dusze. * Pozostań z nami i nakarm swym Ciałem, * obdarz radością spotkania w wieczności.
4. Panie i Mistrzu idący wraz z nami, * po drogach świata Ty serc naszych szukasz, * wielbimy Ciebie i Ojca wraz z Duchem, * Trójcę jedyną sławimy na zawsze.

Refren: Jam jest chlebem żywym, * który zstąpił z nieba.
1. Ciało moje jest pokarmem, * a Krew moja jest napojem. Kto pożywa Ciało i Krew moją, * ten ma życie wieczne. Ref.
2. Kto przyjmuje Ciało i Krew moją, * ten we Mnie, a Ja w nim mieszkam. Ja go wskrzeszę w dzień ostateczny * i będzie żył na wieki. Ref.

1. Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa Ciało, * z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. * Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, * z soku wielu winnych gron pochodzi.
Refren: Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, * tak niech miłość złączy nas ofiarna. * Jak ten kielich łączy kropel wiele, * tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.
2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni * zabłąkane owce, które giną. * W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, * byśmy jedną stali się rodziną. Ref.
3. Na ramiona swoje weź, o Panie, * tych, co sami wrócić już nie mogą! * Niechaj zjednoczenia cud się stanie, * prowadź nas ku niebu wspólną drogą! Ref.

1. Jezu drogi, Tyś miłością, przyjdź, daj siebie nam! * Duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam!
Refren: Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej. * Obdarz ją łaskami Twymi i bądź Królem jej.
2. Choć mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi siebie daj, * duszę moją łaski tchnieniem przemień w cichy raj. Ref.
3. Dodaj siły w życia znoju, usuń zwątpień noc * i zachowaj nas w pokoju, sercom daj Twą moc. Ref.

1. Jezu, Jezu, do mnie przyjdź, * ach, do serca mego wnijdź! * Przyjacielu czystych dusz, * niech się z Tobą złączę już.
2. Serce się ku Tobie rwie; * żyć bez Ciebie, Panie, źle! * Pragnę, wzdycham, Jezu mój; * w Tobie słodycz, życia zdrój.
3. Żadna rozkosz w świecie tym * nie ma miejsca w sercu mym; * tylko miłość, Jezu, Twa * błogi pokój sercu da.
4. Choć niegodny sługa Twój, * byś majestat zniżył swój, * uzdrów słowem duszę mą; * niech się zbudzi z grzechu snu.
5. Przyjdź, o Jezu, proszę Cię; * niech Twym dzieckiem stanę się. * Chroń od złego duszę mą; * niech na wieki będzie Twą.

1. Jezu, miłości Twej, ukryty w Hostii tej * wielbimy cud, * żeś się pokarmem stał, * żeś nam swe Ciało dał, * żeś skarby łaski zlał, * na wierny lud.
2. Dla biednych stworzeń Twych, * co ostrzem grzechów swych * zraniły Cię, * włócznią, co w boku tkwi, * otwierasz serca drzwi, * by w Twojej Boskiej Krwi * obmyły się.
3. I w Boskim Sercu tam * schronienie dajesz nam, * o Jezu mój! * Aby nas żądłem swym * wróg nasz nie dotknął w Nim, * by się przed piekła złem * lud ukrył Twój.
4. Twe Serce tronem łask, * i miłosierdzia blask * w Nim świeci się. * Panie, Ty widzisz sam, * jak bardzo ciężko nam, * więc grzesznym pozwól tam * przytulić się.
5. O Jezu, Zbawco nasz, * co nędzę naszą znasz, * grzeszników zbaw, * by święte życie wieść, * a potem Tobie cześć * w niebiosach mogli nieść, * o Jezu, spraw!

1. Jezu, w Hostii utajony, * daj mi serce Twoje, daj. * Tyś mi jeden ulubiony, * Tyś mojego serca raj.
2. Wszędzie dobrze mi, o Panie, * choćby krzyż me siły rwał, * słodkie ziemskie me wygnanie, * byleś mi sam siebie dał.
3. Wszystko, wszystko chętnie zniosę, * Panie, dla miłości Twej, * tylko błagam, tylko proszę: * Ty mnie w Sercu zawsze miej.

1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, * wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć! * On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu; * dla Jego Boskiej chwały, życie poświęćmy Mu! * Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, * bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój!
2. Tu Mu ciągle „hosanna” śpiewa anielski chór, * a ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór. * Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są; * niechże z Nim przebywanie będzie radością mą! * On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy; * powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.
3. O Niebo mojej duszy, najsłodszy Jezu mój, * dla mnie, wśród ziemskiej suszy Tyś szczęścia pełen zdrój. * Tyś w Wieczerniku siebie raz tylko uczniom dał, * w ołtarzu się, jak w niebie, powszednim chlebem stał. * Chciałbym tu być aniołem, co śpiewa ciągle cześć, * z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść.

Refren: Jezusowi cześć i chwała * za miłości cud. * Niech Mu śpiewa ziemia cała, * niech Go wielbi lud.
1. On nam wskazał nieomylną drogę, * On za owce swoje życie dał. * On przez krzyż zwyciężył śmierci trwogę; * w nas nadzieję zmartwychwstania wlał. Ref.
2. On prowadzi nas do nowej ziemi, * gdzie nie będzie cierpień ani łez. * Choć krzyżową drogą z Nim idziemy, * wiedzie tam, gdzie wieczne szczęście jest. Ref.
3. Więc dziękujmy Jemu z całej duszy, * że się dla nas w małej Hostii skrył. * Niech ta miłość serca nasze wzruszy, * byśmy Go kochali z wszystkich sił! Ref.

1. Już gościsz, Jezu, w sercu mym; * dzień ten jest szczęścia mego dniem. * Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój, * bądźże uwielbion, Boże mój.
2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój? * Chcę ofiarować zapał swój, * by zawsze pełnić wolę Twą, * zachować czystą duszę mą.
3. Jezu pozostań w sercu mym, * tylko Ty sam zamieszkaj w nim, * dopomóż mi w godzinie złej * wytrwać w miłości, Jezu, Twej.

1. Karmisz, Panie, nas swym Ciałem, * poisz z żywej krynicy; * wołasz: „tak was ukochałem, * żem zszedł, biedni grzesznicy, * z tronu nieba wysokiego, * w niskość serca waszego“.
2. Cóż uczynić mogłeś więcej, * wszechmogący nasz Panie? * Przeto niech Ci z serc tysięcy * brzmi dziękczynne śpiewanie: * niebo, ziemia, świat ten cały * pełne są Twojej chwały.
Na przygotowanie darów
3. Przyjmij, Ojcze, tę ofiarę, * w której Syn Twój jedyny * pragnie być ofiarnym darem * za ludzkości przewiny. * Niech On wsławi imię Twoje, * nas obdarzy pokojem.
4. W górę serca! Kościół woła, * Bogu składajmy dzięki, * który zlewa nam dokoła, * zdroje łask z hojnej ręki. * Boże, myśmy dziećmi Twymi, * serca w darze niesiemy.

1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, * którego niebo objąć nie może; * ja, proch mizerny, przed Twą możnością * z wojskiem aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, * kocham serdecznie, pokłon oddaję; * cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, * niech Ci się kłania z niebem świat cały.
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił * w tym Sakramencie, abyś nas zbawił. * Za swoje łaski tu wyświadczone, * odbieraj od nas serca skruszone.
4. Przed tronem Twoim serca składamy, * oto pokornie wszyscy wołamy: * „Błogosław, Panie, swemu stworzeniu, * broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.
5. Przed oczy Twoje nędzę stawiamy, * ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy. * Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną, * bądź i obroną zawsze skuteczną.
6. Zostawaj z nami, póki żyjemy, * w tym Sakramencie niech Cię wielbimy. * A gdy się zbliży z ciałem rozstanie, * Twym świętym Ciałem zasil nas Panie”.

1. K.: Niech będzie Bóg uwielbiony, * W.: Niech będzie Bóg uwielbiony.
2. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek.
3. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
4. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe.
5. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
6. Niech będzie uwielbiona Jego Krew najdroższa.
7. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.
8. Niech będzie pochwalona Bogurodzica Najświętsza Panna Maryja.
9. Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.
10. Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.
11. Niech będzie pochwalone imię Maryi Dziewicy i Matki.
12. Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec.
13. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych.

Niech zawsze i wszędzie * cześć i chwała będzie * Jezusowi w Najświętszym, * Boskim Sakramencie. (3 x)

Niechaj będzie pochwalony, * od nas wszystkich uwielbiony, * Przenajświętszy Sakrament, * ten niebieski testament. (3 x)

Niechaj będzie pochwalony * Przenajświętszy Sakrament * teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. (3 x)

1. O Miłości nieskończona, Jezu, Zbawicielu nasz. * Ty, coś dla nas w mękach skonał, żywy w Eucharystii trwasz. * Ty w postaciach chleba, wina męki nam przybliżasz trud, * choć nie widać Cię oczyma, w twą obecność wierzy lud.
2. Skarby łaski nam otwierasz, byśmy twoją drogą szli. * Spraw, niech łączy miłość szczera tych, co zaufali Ci. * Jedną tworzysz z nas wspólnotę, w jedno ciało łączysz nas, * w naszych sercach wzbudź tęsknotę, by żyć z Tobą w wieczny czas.

1. O mój Jezu w Hostii skryty, * na kolanach wielbię Cię. * W postać chleba Tyś spowity, * Bóstwo Twoje kryje się. * Ty, co rządzisz całym światem, * me zbawienie w ręku masz; * tu, przed Twoim majestatem, * aniołowie kryją twarz.
2. O światłości przysłoniona, * rzuć mi Twój promienny blask. * O dobroci nieskończona, * otwórz dla nas skarby łask. * Chlebie życia przeobfity, * nasyć duszy mojej głód. * Boski ogniu tu zakryty, * rozgrzej serca mego chłód.
3. Jezu, Tyś jest Zbawicielem, * ustrzeż mnie od zgubnych dróg. * Bądź mi siłą i weselem, * boś w tej Hostii żywy Bóg. * Dla miłości Matki Twojej * racz wysłuchać prośbę mą: * bądź miłością duszy mojej, * nie gardź moją cichą łzą.

1. O Święta Uczto! Tu swoim Ciałem * karmi nas Chrystus, napawa Krwią. * W sercu człowieka biednym i małym, * jasności Bóstwa ukryte są. * Skąd nam to szczęście niewysłowione, * że Bóg pokarmem naszym się stał, * że Jego Serce z naszym złączone, * że na tej ziemi niebo nam dał.
Refren: Anielski Chlebie, witamy Ciebie, * wieczny i żywy, Tyś Bóg prawdziwy, * Tobie dzięki, miłość, cześć!
2. Chóry anielskie, przyjdźcie z Syjonu * z nami dziękczynny zanucić śpiew, * na ziemi, u stóp Jezusa tronu * za Jego Ciało, za Boską Krew! * Ten, który w wiecznym niebios zachwycie * już bez zasłony daje się wam, * w nas także Boskie zasila życie, * Chlebem na ziemi staje się nam. Ref.

1. O zbawcza Hostio, godna czci, * co lud do niebios wiedziesz bram: * bój srogi nęka wiernych Ci, * daj siłę, pomoc ześlij nam.
2. Jednemu w Trójcy, Władcy ziem * niech będzie chwała w każdy czas, * niech On wieczystym życiem swym * w ojczyźnie rajskiej darzy nas! Amen.

1. Oto Święte Ciało Pana, pod postacią chleba, * żywa manna ludziom dana na drogę do nieba.
Refren: Witaj, Jezu, Panie nasz! * Jakże wielką miłość masz!
2. Oto Święta Krew Przymierza, łask krynica żywa. * Ona boski gniew uśmierza, z grzechów nas obmywa. Ref.
3. Oto Boży jest Baranek, który gładzi grzechy. * On w tej uczcie łaski mnoży, udziela pociechy. Ref.

1. Pan Jezus już się zbliża, * już puka do mych drzwi. * Pobiegnę Go przywitać, * z radości serce drży.
Refren: O szczęście niepojęte, * Bóg sam odwiedza mnie, * o Jezu, wspomóż łaską, * bym godnie przyjął Cię.
2. Nie jestem godzien, Panie, * byś w sercu moim był. * Tyś Królem wszego świata, * a jam jest marny pył. Ref.
3. Gdy wspomnę na me grzechy, * to z żalu płyną łzy, * bom Serce Twoje zranił, * o Jezu, odpuść mi! Ref.
4. Pragnąłbym Cię tak kochać, * jak Ty kochałeś mnie. * Przyjm serce me oziębłe, * a daj mi Serce Twe! Ref.

Refren: Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. * Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.
1. Przyjdźcie, z ulic i opłotków, bowiem mija czas, * przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was! Ref.
2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma. * Niech nikogo w nim nie braknie, Uczta Pańska trwa. Ref.
3. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy Chleb. * Pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć. Ref.
4. Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak, * z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask. Ref.
5. Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim, * Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym. Ref.
6. Nakarmieni Chlebem żywym wznieśmy Panu pieśń. * Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc. Ref.

1. Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba; * choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg. * Cichy, bez chwały, daje nam się cały.
Refren: Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana, * z miłością, z czułością wiernych sług!
2. Jezus przychodzi, troski nam osłodzi; * więc bieżmy, więc śpieszmy do Jego stóp. * On nas z ołtarza łaską swą obdarza. Ref.

Refren: Panie, dobry jak chleb, * bądź uwielbiony od swego Kościoła, * bo Tyś do końca nas umiłował, * do końca nas umiłował.
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, * byśmy do nieba w drodze nie ustali, * Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, * dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Ref.
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, * bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. * Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, * a chleb Komunią dla spragnionych Ciebie. Ref.
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, * jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. * Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? * Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem. Ref.
4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, * a w znaku chleba z nami pozostałeś * i dla nas zawsze masz otwarte Serce, * bo Ty do końca nas umiłowałeś. Ref.

Refren: Panie, pragnienia ludzkich serc * Ty zaspokoisz sam. * Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz, * Pszeniczny Darze, przyjdź!
1. Jak pasterz woła owce swe * i znają jego głos, * tak wzywasz nas, rodzinę swą, * za Tobą chcemy iść! Ref.
2. Z radością więc śpiewamy Ci * ten dziękczynienia hymn. * Godnymi czynisz dzisiaj nas * niebieski dzielić Chleb. Ref.
3. Ty, Panie, dajesz siebie nam, * by naszym życiem być. * Jak braciom służyć, naucz, jak * miłością, prawdą żyć. Ref.

1. Pobłogosław lud Twój, Panie, * co się u nóg Twoich ściele; * przyjmij dzięki, słysz wołanie, * tu obecny w ludzkim ciele.
2. Za łaski dzięki czynimy, * które zlewasz w każdej stronie, * i wsparcia Twego żebrzemy, * teraz i przy naszym zgonie.
3. Święty, Święty, Święty Boże, * którego ten ołtarz kryje, * Ciebie pojąć nikt nie może, * a przez Ciebie każdy żyje.

Refren: Pomiędzy lud swój idzie sam: Święty, Zbawca, Pan.
1. Zwykły chleb przemienia w Ciało swe, * bo głód naszych dusz nim nasycić chce. Ref.
2. W swoją Krew przemienia wino Bóg, * by pragnienie serc nią ugasić mógł. Ref.

1. Pozdrawiamy Cię, uwielbiamy Cię, * i prosimy Cię w pokorze, * pobłogosław nas, o Boże, * Jezu w Hostii tej, Jezu w Hostii tej * utajony!
2. W szarym życia dniu przychodzimy tu * po pociechę i poradę, * a Ty łaską i przykładem * chciej umocnić nas, chciej umocnić nas, * dobry Jezu!

1. Pójdźcie błogosławić Pana, * wszystka ziemio, niebo całe! * W jeden dźwięk pieśń nasza zlana * niechaj śpiewa Panu chwałę!
Refren: Bóg Najświętszy, Bóg miłości, * w Sakramencie utajony, * teraz, zawsze i w wieczności * niechaj będzie pochwalony.
2. Pójdźcie, wszystkie serca wierne, * wszystkie dusze, które zbawił; * oto skarby tak niezmierne * dla was Pan Bóg pozostawił. Ref.
3. Pójdźcie, duchy święte z nieba, * oto skryta Boża manna; * oto Pan w postaci chleba; * zaśpiewajcie Mu „hosanna”. Ref.

1. Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz; * niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas; * co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.
2. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni; * niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci; * a równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

1. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” głos z przybytku woła, * „we Mnie źródło szczęścia, Ja orzeźwię was. * I ocierać będę pot płynący z czoła, * i ziemskiego znoju wam osłodzę czas”.
Refren: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * ofiarę serc naszych nieść! * Przed Jego padając tronem, * miłosną złóżmy Mu cześć!
2. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, o biedni grzesznicy; * Ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, * które ciążą na was, grzechu niewolnicy, * zdjęło z duszy waszej miłosierdzie Me”! Ref.
3. „Przyjdźcie do Mnie, wszystkie zbłąkane owieczki; * Jam jest Pasterz Dobry: tu w objęciu Mym, * w sercu Moim dla was, miejsce jest ucieczki; * słodko i bezpiecznie odpoczniecie w nim”. Ref.
4. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy! Drogę wam ukaże * Matka Ma kochana, którą dałem wam; * Ona was prowadząc przed Moje ołtarze, * kiedyś do niebieskich przyprowadzi bram”. Ref.

1. Rzućmy się wszyscy społem, * uderzmy w ziemię czołem, * dając pokłon Najwyższemu, * w Sakramencie ukrytemu, * Bogu naszemu.
2. Wszak pod utratą nieba * wierzyć każdemu trzeba, * że pod tymi przymiotami * chleba, wina, jest Bóg z nami, * choć utajony.
3. A jeśli kto nie wierzy, * ma z ostatniej wieczerzy * jasny dowód, co się stało, * że wino w Krew, a chleb w Ciało * Bóg swe przemienił.
4. I tę moc dał kapłanom, * nie królom, ani panom, * aby oni poświęcali * i nam grzesznym rozdawali * Ciało, Krew Pańską.

Refren: Skosztujcie i zobaczcie, * jak dobry jest Pan.
1. Będę Panu w każdej porze * śpiewał pieśń wdzięczności, * na mych ustach chwała Jego * nieustannie gości. Ref.
2. W Panu cała chluba moja, * cieszcie się, pokorni! * Wspólnie ze mną chwalcie Pana, * sławmy imię Jego! Ref.
3. Kiedym tęsknie szukał Pana, * raczył mnie wysłuchać * i od wszelkiej trwogi mojej * raczył mnie uwolnić. Ref.
4. Cieszcie się widokiem Jego, * On was nie zawiedzie; * Pan usłyszał głos biednego, * wyrwał go z ucisków. Ref.
5. Tych, co Pana się lękają, * anioł Pański broni, * by ich wyrwać z ręki wroga, * szańcem ich osłoni. Ref.
6. Więc skosztujcie i zobaczcie, * jaki Pan jest dobry! * Kto do Niego się ucieknie, * ten błogosławiony! Ref.
7. Z czcią i lękiem służcie Panu, * święty Ludu Boży, * bo nie zazna niedostatku, * kto się boi Pana. Ref.
8. W nędzy znajdą się bogacze, * będą łaknąć chleba; * Ci zaś, co szukają Pana, * obfitować będą. Ref.

1. Sławcie, usta, Ciało Pana, * tajemnicę pełną chwał, * i Krew, źródło łask bez miana, * którą w okup dusz i ciał * Syn Tej, co jest Nieskalana, * Król narodów przelać chciał.
2. Nam On dany, nam zrodzony * z Panny czystej, niby kwiat, * gdy na ludzkich serc zagony, * ziarno słowa rzucił w świat, * w sposób iście niezgłębiony * zamknął okres ziemskich lat!
3. Gdy ostatnia noc nastawa, * po wieczerzy z braćmi współ, * którą odbył według prawa, * z przepisanych mięs i ziół, * siebie sam Dwunastom dawa * ręką swą na Boży stół!
4. Słowo-Ciało chleb w ofierze * słowem w Ciało zmienia nam: * z wina Krew się Pańska bierze * chociaż zmysł nie sięga tam; * sercom, żądnym prawdy szczerze, * wiary głos wystarcza sam!
5. Więc Sakrament takiej miary * wielbiąc, skłońmy twarz ze czcią: * niech ustąpi Obrzęd Stary * przed Nowego Prawa Krwią: * niech dopełni światło wiary * zmysłów niemoc mocą swą!
6. Rodzicowi bijmy czołem, * zrodzonemu hymn niech brzmi * w pieniu wdzięcznym i wesołym * moc Im, hołd po wszystkie dni: * pochodzący z Obu społem * w równej niechaj będzie czci!

Refren: To Ty, o Panie, Chlebie nasz, * Ty wieczne życie masz. * Toś Ty, o Panie, złączył lud * przez zmartwychwstania cud.
1. Wziął Jezus chleb, połamał go * i podał uczniom swym: * „Przyjmijcie, pożywajcie wraz, * to moje Ciało jest”. Ref.
2. I kielich z winem Jezus wziął * tej nocy pełnej zdrad: * „ta moja Krew obmyje was, * więc pijcie ze Mną wraz”. Ref.
3. Jam jest ten Chleb, co życie da, * wystarczy wierzyć Mi * i Ja go wskrzeszę w owym dniu, * kiedy powrócę znów. Ref.
4. Przyszedłem zbawić biedny lud, * nie będę sądził was, * to Ojciec Mój ten spełnił cud * w on czas, gdy posłał Mnie. Ref.
5. Nadchodzi oto nowy czas * w krainie życia dusz, * Bóg sam zgromadzi wszystkich nas, * zamieszka z nami już. Ref.

1. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, * na wieczne czasy niech nie ustanie!
2. Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi * pokłon i pienie, my, Twoi słudzy.
3. Dziękując wielce Twej wielmożności * za ten dar zacny, Twej wszechmocności;
4. Żeś się darował nam nic niegodnym * w tym Sakramencie nam tu przytomnym.
5. Raczyłeś zostać w takiej postaci, * nie szczędząc siebie dla nas, swych braci.
6. Ciało Twe Święte, co krzyżowali, * i Krew najświętszą, którą przelali.
7. Przyszedłszy na świat, Pan wiecznej chwały, * użyłeś wiele nędzy niemałej.
8. Dałeś się potem z wielkiej miłości * na męki srogie bez wszej litości.
9. Wstępując potem do chwały wiecznej, * zostawiłeś nam ten to dar zacny.
10. Na co my patrząc w tym Sakramencie, * z pociechą wielką serce nam rośnie.
11. Tobie my, Boże, teraz śpiewamy, * przed Twą światłością nisko padamy.
12. Użycz nam łaski, wszechmocny Boże, * bez Twej pomocy człek nic nie może.

1. U drzwi Twoich stoję, Panie, * czekam na Twe zmiłowanie.
2. = Który pod postacią chleba * = prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
3. = W tej Hostyi jest Bóg żywy, * = choć zakryty, lecz prawdziwy.
4. = W tym Najświętszym Sakramencie * = z nieba stawa w tym momencie.
5. = Jak wielki cud Bóg uczynił, * = gdy chleb w Ciało swe przemienił.
6. = A nam pożywać zostawił, * = ażeby nas przez to zbawił.
7. = Święty, Mocny, Nieśmiertelny, * = w majestacie swym niezmierny!
8. = Aniołowie się lękają, * = gdy na Jego twarz patrzają.
9. = Wszyscy niebiescy duchowie * = lękają się i królowie;
10. = Niebo, ziemia ani morze * = pojąć, co jest Bóg, nie może.
11. = Żaden z wojska anielskiego * = nie dostąpi nigdy tego.
12. = Czego człowiek dostępuje, * = Ciało i Krew gdy przyjmuje.
13. = Jam nie godzien, Panie, tego, * = abyś wszedł do serca mego;
14. = Rzeknij tylko słowo swoje, * = a tym zbawisz duszę moją.
15. = Kłaniam się Tobie samemu, * = bądź miłościw mnie grzesznemu.
16. = Niechaj żyję z Tobą, Panem, * = aż na wieki wieków. Amen.

. Upadnij na kolana, * ludu czcią przejęty; * uwielbiaj swego Pana: * „Święty, Święty, Święty!”.
2. Zabrzmijcie z nami, nieba; * Bóg nasz niepojęty * w postaci przyszedł chleba: * „Święty, Święty, Święty!”.
3. Powtarzaj, ludzki rodzie, * wiarą przeniknięty, * na wschodzie i zachodzie: * „Święty, Święty, Święty!”.
4. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską zdjęty, * niech wiecznie wielbion będzie: * „Święty, Święty, Święty!”.

1. W Sakramencie utajony * Zbawicielu, nasz Panie! * Z Panny czystej narodzony, * duszy naszej kochanie: * bądźże od nas pochwalony * przez nabożne śpiewanie.
2. W majestacie swym niezmierny, * Tobie my się kłaniamy; * pobłogosław lud Twój wierny, * pokornie Cię błagamy; * zbaw nas, Jezu Miłosierny, * jako w Tobie ufamy.
3. Chwała Tobie w tej świętości * na wiek wieków niech słynie; * Tyś ją dla nas w swej miłości * ustanowił jedynie; * a po śmierci z Twej dobroci * niech nas niebo nie minie.

Wielbię Ciebie w każdym momencie, * o żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie. (3 x)

1. Witaj, Pokarmie, w którym niezmierzony * nieba i ziemi Twórca jest zamkniony, * witaj, Napoju zupełnie gaszący * umysł pragnący.
2. Witaj, Krynico wszystkiego dobrego, * gdy bowiem w sobie masz Boga samego, * z Nim ludziom wszystkie Jego wszechmocności * niesiesz godności.
3. Witaj, z niebiosów Manno padająca, * rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca: * wszystko na świecie co tylko smakuje, * w tym się znajduje.
4. Witaj, rozkoszne z ogrodu rajskiego * Drzewo owocu pełne żywiącego: * kto Cię skosztuje śmierci się nie boi, * choć nad nim stoi.
5. Witaj, jedyna serc ludzkich radości, * witaj, strapionych wszelka łaskawości: * Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają, * k’Tobie wołają.

1. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało, * któreś na krzyżu sromotnie wisiało, * za nasze winy, Synu jedyny * Ojca wiecznego, Boga prawego, * męki te znosiłeś.
2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu, * w tym Sakramencie dziwnie zakrytemu; * żebrzem litości i Twej miłości, * byś gniew swój srogi, o Jezu drogi, * pohamować raczył.
3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi, * nie racz pogardzać prośbami naszymi; * zgrom hardych siły, daj pokój miły, * wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady * pośród ludu swego.
4. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie, * ratuj nas, ratuj, dobrotliwy Panie! * Niech z Ciała Twego Przenajświętszego * posiłek mamy i oglądamy * Ciebie łaskawego.

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej; * wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej. * Tobie dziś w ofierze serce daję swe; * o utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak; * kto się im poddaje, temu wiary brak; * ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, * że w postaci Chleba utaiłeś się.
3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas; * tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz; * lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, * gdzieś przygarnął łotra: do Twych niebios bram.
4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran, * lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. * Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, * ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, * Chlebie życia, życiem swym darzący nas, * spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał, * bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.
6. Ty, co jak pelikan, krwią swą karmisz lud, * przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. * Oczyść mię krwią swoją, która wszystkich nas * jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.
7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię; * niech pragnienie serca kiedyś spełni się: * bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, * gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

1. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, * pod przymiotami ukryty chleba, * zagrody nasze widzieć przychodzi * i jak się Jego dzieciom powodzi.
2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana, * przed twoim Bogiem zginaj kolana! * Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem; * On twoim Ojcem, On przyjacielem.
3. Nie dosyć było to dla człowieka, * że na ołtarzu co dzień Go czeka: * sam ludu swego odwiedza ściany, * bo pragnie bawić między ziemiany.
4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi, * którędy Pańskie iść będą nogi! * I okrzyknijcie na wszystkie strony: * „Pośród nas idzie błogosławiony!”.
5. On winy nasze przebaczać lubi, * Jego się wsparciem nasz naród chlubi, * w domu i w polu daje nam dary, * serc tylko naszych żąda ofiary.
6. Niesiemy Ci je, Boże, niesiemy! * Dawaj nam łaski, serca-ć dajemy, * i tej zamiany między stronami * niebo i ziemia będą świadkami.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!