Śpiewnik Siedleckiego

Wielki Post

Czas ten służy przygotowaniu do obchodu Świąt Wielkanocnych, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana.

Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku (bez Mszy Wieczerzy Pańskiej). Czas ten służy przygotowaniu do obchodu Świąt Wielkanocnych, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Dominują w nim trzy tematy: pokuta, chrzest i męka Pańska, przy czym w liturgii temat pasyjny przeważa dopiero w Wielkim Tygodniu, a w polskiej tradycji – od poniedziałku piątego tygodnia. Przez pokutę rozumiemy przede wszystkim porzucenie zła i powrót do wierności nakazom Ewangelii, a następnie pójście za Chrystusem drogą umartwienia i krzyża. Odnowienie chrztu świętego to pogłębienie naszej jedności z Chrystusem i z Kościołem. Pieśni przypominają o potrzebie i sensie pokuty oraz pomagają przylgnąć do bezgranicznie miłującego i przebaczającego Boga.

Środa Popielcowa

1. O człowiecze, wspomnij sobie, * żeś we wszystkiej swej ozdobie * prochem, który legnie w grobie.
2. Czyń pokutę bez zwlekania, * niech się serce twe nie wzbrania, * szukaj z Bogiem pojednania.
3. Bo, gdy życie twoje minie * i pokuty czas upłynie, * dusza twoja wiecznie zginie.
4. Na tym świecie nic trwałego, * próżno garniesz się do niego, * gardząc łaską Boga swego.
5. Błagaj Boga wszechwładnego, * z wiarą serca skruszonego, * o poprawę życia swego.
6. Błagaj Ojca w wysokości * o niebieski dar mądrości * i o żywot w pobożności.
7. Wierz w Jezusa, Zbawcę swego, * rządź swe serce słowem Jego, * byś do życia wszedł wiecznego.
8. Chryste, Panie nasz nad pany * w miłosierdziu nieprzebrany, * raczże zbawić lud wybrany.

1. Posypmy głowy popiołem, * uderzmy przed Panem czołem; * zapustne śmiechy na stronę, * cierniową wijmy koronę.
2. Posypmy głowy popiołem, * grzmi niebo głosem surowym: * „Pokutę czyńcie za grzechy, * na stronę teraz uciechy”.
3. Posypmy głowy popiołem, * otoczmy Pana pospołem, * bo Pański sąd sprawiedliwy, * a dla grzesznika straszliwy.
4. Posypmy głowy popiołem, * już Zbawca cierpieć gotowy * ponosić męki katusze, * by nasze odkupić dusze.
5. Posypmy głowy popiołem, * o śmierci myślmy pospołem; * nim głosu Twego wezwanie * na sąd Twój stawi nas, Panie.
6. Posypmy głowy popiołem, * z Chrystusem nieśmy krzyż społem, * abyśmy z nim zmartwychwstali * i hymn Mu chwały śpiewali.

Pieśni pokutne

1. Bądź mi litościw, Boże nieskończony, * według wielkiego miłosierdzia Twego! * Według litości Twej niepoliczonej, * chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.
2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny, * oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma; * bo ja poznaję wielkość mojej winy * i grzech mój zawsze przed mymi oczyma.
3. Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego * i wszystkie moje odpuść nieprawości; * stwórz serce czyste, warte Boga swego, * a ducha prawdy w moje wlej wnętrzności.
4. Nie oddalaj mnie od ojcowskiej twarzy, * nie chciej mi bronić Twojego natchnienia; * wróć radość, którą niewinność nas darzy, * i racz mnie w duchu utwierdzić rządzenia.
5. Chciej mi otworzyć usta moje, Panie, * bym śpiewał chwałę Twojego imienia; * jeśli chcesz ofiar, wszak na nie mnie stanie, * lecz nie tak miłe są całopalenia.
6. Ofiarą Bogu żalem zdjęta dusza, * serce skruszone i upokorzone; * to do litości najprędzej Go wzrusza, * te dary miłe przed nim położone.

Refren: Bliskie jest królestwo Boże, * nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.
1. Bóg jest światłością * i nie ma w Nim żadnej ciemności. Ref.
2. Jeżeli chodzimy w światłości, * wtedy mamy łączność między sobą. Ref.
3. Krew Jezusa, Jego Syna, * oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Ref.
4. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, * to samych siebie oszukujemy. Ref.
5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, * Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Ref.
6. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, * mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa. Ref.
7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, * a także za grzechy całego świata. Ref.
8. Dostępujemy odpuszczenia grzechów * ze względu na Jego imię. Ref.

Refren: Błogosławiony, komu odpuszczone są winy * i komu darowano nieprawości.
1. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, * a w duchu jego nie masz obłudy. Ref.
2. Dopókim nie uznał winy, * wysychały kości moje wśród ustawicznych zgryzot. Ref.
3. Gdyż ręka Twoja nade mną ciążyła dniem i nocą, * siła moja niszczała jak w letnie upały. Ref.
4. Wreszcie wyjawiłem grzech swój przed Tobą, * i winy swojej dłużej nie kryłem. Ref.
5. Wyznaję, rzekłem, swą nieprawość Panu * i Tyś darował złość mojego grzechu. Ref.
6. Niech się więc modli do Ciebie każdy wierny, * ilekroć mu grozi niedola. Ref.
7. A gdy uderzą fale utrapienia, * z pewnością jego nie dosięgną. Ref.
8. Tyś dla mnie ostoją, wyrwiesz mnie z ucisku, * i napełnisz mnie radością zbawienia. Ref.
9. „Pouczę ciebie i wskażę jaką masz iść drogą, * podam ci rady, kierując na cię swe oczy. Ref.
10. Nie bądźże tedy niby koń lub muł nierozumny; * wędzidłem i uzdą w biegu kiełznać je trzeba, inaczej nie są ci powolne!” Ref.
11. Rozliczne chłosty gnębią bezbożnika, * a ufających Panu osłania łaskawość. Ref.
12. Weselcie się w Panu i radujcie, sprawiedliwi; * śpiewajcie wesoło, wszyscy prawego serca. Ref.

1. Boże, coś przyrzekł, że choć me grzechy * są jak purpura, będą jak wełna. * O, Źródło życia, Dawco pociechy, * spraw, niech Twa wola na nas się spełnia!
2. Panie, co szkarłat zmieniasz w biel śniegu, * odnów we wnętrzu mym serce czyste, * bo już nieprawość doszła do brzegów * i tylko Ty nas zbawisz, o Chryste.
3. Ojcze, co kochasz wieczną miłością, * który się korną skruchą zachwycasz, * obmyj i odnów Miasto swe, Kościół * chroń nieskalaną Oblubienicę.

Refren: Boże litościwy, zmiłuj się nade mną!
1. Boże litościwy, zmiłuj się nade mną, * okaż miłosierdzie, grzech mój zmaż! * Obmyj mnie zupełnie z brudu mojej winy, * racz oczyścić z grzechu mego. Ref.
2. Widzę i uznaję złość mej nieprawości, * wciąż mi przed oczyma stoi grzech, * przeciw Tobiem zgrzeszył, zła się dopuściłem, * którym Ty się brzydzisz, Boże. Ref.
3. Przeto się okażesz prawy w swych wyrokach, * słuszny, sprawiedliwy jest Twój sąd: * otom się narodził winą obciążony, * matka w grzechu mnie poczęła. Ref.
4. Ty, w szczerości serca masz upodobanie, * mądrość Twoja spływa w duszy głąb, * pokrop mnie hyzopem, niech się czystym stanę, * ponad śnieg niech wybieleję. Ref.

1. Boże, Ojcze Wszechmogący, do Ciebie wołamy: Ulituj się nad nami dobry Boże!
2. Przebacz nasze przewinienia, o to Cię błagamy: Ulituj się…
3. Jezu Chryste, Synu Boży, za nas ukarany: Ulituj się…
4. Tyś przez ludzi, których kochasz, był ukrzyżowany: Ulituj się…
5. O Duchu Święty, miłości Boża rozlana w naszych sercach: Ulituj się…
6. Pomnóż swe dary, napełnij łaską, daj siłę w życia trudach: Ulituj się…
7. Trójco Święta, Boże wielki, zmiłuj się nad nami: Ulituj się…

1. Boże, w dobroci nigdy nie przebrany, * żadnym językiem nie wypowiedziany! * Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, * poszanowania, poszanowania, chwały, uczciwości.
2. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego * nad wszystkie dobra, Tyś u serca mego * najwyższe dobro, najwyższe dobro, Tyś w najwyższej cenie, * sam jeden u mnie, sam jeden u mnie nad wszystko stworzenie.
3. Choćbyś za grzechy nie karał mnie, Panie, * przecież skruszony żałowałbym za nie, * a żałowałbym, a żałowałbym dla tego samego, * żem Cię obraził, żem Cię obraził, Pana tak dobrego.
4. Więc, o mój Boże, i teraz żałuję, * dlatego, że Cię nad wszystko miłuję, * i to u siebie, i to u siebie statecznie stanowię, * że grzechów swoich, że grzechów swoich nigdy nie ponowię.
5. Mam mocną wolę spowiadać się szczerze * i zawsze trzymać z Tobą to przymierze; * co gdy uczynię, co gdy uczynię, spodziewam się, Panie, * mieć w niebie z Tobą, mieć w niebie z Tobą wieczne królowanie.
6. O Boże dobry, Boże litościwy, * mej duszy nędznej racz być miłościwy; * jakeś ją stworzył, jakeś ją stworzył, pomóż do zbawienia, * użycz swej łaski, użycz swej łaski, broń od potępienia.

1. Dałeś nam przykład, o Jezu, * czterdziestu dni umartwienia; * aby w nas ducha odnowić, * wymagasz postu i skruchy.
2. Stań więc pośrodku Kościoła * i spójrz na jego pokutę; * Ciebie pokornie prosimy, * byś przez nią z grzechu nas obmył.
3. Zło popełnione w przeszłości * niech Twoja łaska zniweczy; * chroń nas od dalszych upadków * i otocz swoją opieką.
4. Daj przez doroczną pokutę * dostąpić win odpuszczenia, * byśmy z radością czekali * na światło Nocy Paschalnej.
5. W Trójcy jedyny nasz Boże, * niech Ciebie wszechświat wysławia; * pieśń nową Tobie śpiewamy * za odrodzenie przez łaskę. Amen.

1. Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy; * łzy wylewając, serdecznie wzdychamy.
2. Racz na nas wejrzeć z nieba wysokiego, * a racz pocieszyć człowieka grzesznego,
3. Któregoś, Panie, zbytnio umiłował * i Krwi najświętszej przelać nie żałował.
4. Użycz swej łaski ku opamiętaniu, * daj serce prawe ku Twemu wzywaniu;
5. Abyśmy zawsze w pobożności żyli, * Ciebie na wieki z świętymi chwalili.

1. Najwyższego majestatu, Panie! * Za me grzechy płakać łez nie stanie! * Jam stworzenie Twe wyrodne, * świętych oczu Twych niegodne, * Twój majestat nieskończony, * przed którym klękają trony, * obraziłem.
2. Nie śmiem oczu podnieść z publikanem, * ale sprawa z bardzo dobrym Panem; * skoro w oczach łzy zobaczy, * wnet darować wszystko raczy; * lecz stąd w sercu większa rana, * żem dobrego mego Pana * śmiał obrazić.
3. Kto da oczom łez obfite rzeki? * Trzeba bowiem płakać całe wieki, * żem wiecznego Boga mego, * wyżej ceniąc coś marnego, * ja, grzesznik zapamiętały, * wiekuistej Pana chwały * śmiał znieważyć.
4. Jakoż ufam, że mój grzech wyznany, * przez najświętsze, Jezu, Twoje rany, * z Twej dobroci zgładzisz wiecznie, * gdy za niego, ach, serdecznie * płakać będę z wielkim wstydem, * mówiąc kornie wraz z Dawidem: * „Ach, zgrzeszyłem”!

1. Nawróć się, ludu, w pokorze, * w poście i w płaczu, i w żalu, * a światłość twoja jak zorze * rozbłyśnie nad Jeruzalem.
2. Nawróć się, córko Syjonu * do Pana, Boga swojego. * Tułaczy przyjmij do domu, * łaknących obdaruj chlebem.
3. Obmyj się dziś żywą wodą, * bo Bóg ci przebaczyć gotów, * jak orzeł odnów swą młodość * i wzmocnij skrzydła do lotu.
4. Wtedy Pańskiego imienia * zawezwiesz, a On odpowie, * wprowadzi w bramy zbawienia, * pasterzem będzie swych owiec.

Refren: O Boże mój, o Zbawicielu mój.
1. Pozwól mi na nowo cieszyć się weselem, * dźwignij z poniżenia, radość wróć! * Nie patrz na me grzechy, odwróć od nich wzrok, * wymaż wszystkie przewinienia! Ref.
2. Serce daj mi czyste, przywróć siłę ducha, * pozwól mi przy Tobie blisko trwać! * I Twojego ducha nie odbieraj mi, * niech się cieszę Twym zbawieniem. Ref.
3. Wzmocnij we mnie, Panie, ducha szlachetnego, * bym grzeszników uczył Twoich dróg. * Wybaw mnie od kary, Boże, Zbawco mój, * bym Twą dobroć czcił radośnie! Ref.
4. Otwórz usta moje, niech Twą chwałę głoszą, * niech cześć Twoja płynie z moich warg. * Gdybyś żądał ofiar, chętnie bym je dał, * lecz nie pragniesz całopaleń. Ref.

1. Padnijmy twarzą na ziemię, * błagajmy Boga ze skruchą, * przed Sędzią łzy wylewajmy, * by Jego gniew się uśmierzył.
2. Tak często, Ojcze najlepszy, * grzechami Cię obrażamy, * lecz Ty się zmiłuj nad nami * i ześlij swe przebaczenie.
3. Bo chociaż bardzo niegodni, * jesteśmy Twoim stworzeniem, * więc wspomnij na to i pomóż * wysławiać życiem Twe imię.
4. Od zła nas wyzwól dawnego, * a dobro pomnóż swą łaską, * i uczyń Tobie miłymi * już dziś i w całej wieczności.
5. Niech Tobie, w Trójcy jedyny, * majestat będzie i chwała, * a Ty nam udziel owoców * zbawczego czasu pokuty. Amen.

1. Pan Jezus grzechy nasze na krzyż ze sobą wziął * i tam je wszystkie zgładził niewinną śmiercią swą. * O przebacz, dobry Jezu, żem grzechem zranił Cię! * I udziel mi swej łaski, bym z niego podniósł się.
2. Chrystus krzyżową śmiercią wysłużył łaskę nam, * otworzył dla nas niebo, chce wszystkich widzieć tam. * O, Zbawco mój i Panie, już będę lepiej żył, * bym Ciebie ujrzał w niebie, na zawsze z Tobą był.
3. Pan Jezus, choć umiera, zwycięskim Królem jest! * Na krzyżu wszak pokonał ciemności zła i śmierć! * Kłaniamy Ci się, Panie, błogosławimy wraz, * żeś przez swą śmierć z miłości odkupić raczył nas.

Refren: Pokładam w Panu ufność mą, * zawsze ufam Jego słowu.
1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, * racz wysłuchać, Panie, prośby mej! * Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie, * usłysz modły i błagania! Ref.
2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie, * któż przed gniewem Twym ostoi się? * Lecz ufamy, że przebaczysz winy, * byśmy kornie Ci służyli. Ref.
3. Całą ufność mą pokładam w Panu, * dusza moja ufa Jego słowu, * tęskniej czeka dusza moja Pana, * niż jutrzenki nocne straże. Ref.
4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże, * niechaj Pana czeka Boży lud, * bo u Pana znajdzie zmiłowanie * i obfite odkupienie. Ref.

Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki. (3 x)

Refren: Serce me do Ciebie wznoszę, * Panie, szukam Cię!
1. Usłysz, Panie, głos wołania i ulituj się. * Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię! Ref.
2. Nie ukrywaj się przede mną, nie odpychaj mnie, * nie opuszczaj mnie, Wybawco, wstrzymaj srogi gniew! Ref.
3. Choćby o mnie zapomnieli: ojciec, matka ma, * Ty mnie przyjmiesz i przygarniesz, w utrapienia czas. Ref.
4. Wskaż mi drogę Twoją, Panie, prowadź ścieżką Twą, * bo wróg czyha na bezdrożach, wyrwij z jego rąk! Ref.

Refren: Wstanę i pójdę do mojego Ojca.
1. Ku Tobie, Boże, wznoszę duszę moją, * Tobie ja ufam, niech nie doznam wstydu. Ref.
2. Na nędzę moją i na trud mój popatrz * i racz odpuścić wszystkie grzechy moje. Ref.
3. Nie wstrzymuj Twoich względem mnie zmiłowań, * Twa łaska i wierność niech mnie zawsze strzegą. Ref.
4. Zmiłuj się, Boże, w miłosierdziu swoim, * w wielkiej litości zgładź nieprawość moją. Ref.
5. Do Ciebie, Panie, ślę modlitwę moją, * usłysz mnie według wielkiej Twej dobroci. Ref.
6. Przywróć mi radość Twojego zbawienia, * usta me będą głosić Twoją chwałę. Ref.

Refren: Wydawajcie owoce godne nawrócenia.
1. Bo każde drzewo nie przynoszące owocu * będzie wycięte i w ogień wrzucone, * a królestwo Boże będzie zabrane grzesznikom, * a dane narodowi, który wyda jego owoce. Ref.
2. Postępujcie w sposób godny Pana, * w pełni Mu się podobając, * wydając owoc wszelkich dobrych czynów * i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Ref.
3. Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, * dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość * i wybaczajcie sobie nawzajem * tak, jak Pan wam wybaczył. Ref.
4. Miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, * bo miłość zakrywa wiele grzechów, * grzechy swe odkupujcie jałmużną, * nieprawości swe – miłosierdziem. Ref.
5. Wyznawajcie sobie wzajemnie grzechy, * módlcie się jedni za drugich o zdrowie, * modlitwa wiary będzie dla chorych ratunkiem, * a grzechy będą im odpuszczone. Ref.
6. Kto by nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, * wybawi jego duszę od śmierci, * jeśli kto widzi, że bliźni grzeszy, * niech się modli, a przywróci mu życie. Ref.
7. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, * sami siebie oszukujemy, * jeśli wyznajemy nasze grzechy, * Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Ref.

Antyfona: Wysłuchaj, Panie, daj się przebłagać, * bowiem zgrzeszyliśmy Tobie.
1. Do Ciebie, Zbawco i Królu Najwyższy, * zalane łzami podnosimy oczy. * O, wejrzyj, Chryste, na błaganie nasze. Ant.
2. Prawico Ojca, kamieniu węgielny, * drogo zbawienia i do niebios bramo, * ach, obmyj we krwi wszystkie nasze winy. Ant.
3. Stajemy, Boże, przed Twym majestatem. * Otwórz swe uszy na nasze wzdychanie, * przebacz łaskawie nasze przewinienia! Ant.
4. Żeśmy zgrzeszyli, szczerze wyznajemy, * z sercem skruszonym winy ujawniamy. * Ty nam je odpuść, Zbawco litościwy! Ant.
5. Chociaż niewinny, byłeś osądzony * na mocy kłamstwa świadków niegodziwych. * Zachowaj, Chryste, przez Cię odkupionych! Ant.

1. Z głębi mojego serca głos wydany, * woła o litość do Pana nad pany: * natęż słuch, Panie, nachyl do mnie ucha * na głos mój, który ma wydaje skrucha.
2. Jeśli uważać będziesz nieprawości, * któż to wytrzyma, Panie? Któż bez złości? * Ja widząc, że Bóg, Pan nasz, jest łaskawy, * chcę z serca Jego zachować ustawy.
3. Pańskiemu słowu ufa moja dusza, * że grzech odpuści, gdy się serce skrusza. * Pan na mnie wejrzeć z wysokości raczy, * gdy skruchę moją, moje łzy zobaczy.
4. Izrael ufa od świtu do nocy, * że mu udzieli z niebios Pan pomocy; * bo litość Boża cały świat przenika: * Bóg nigdy nie chce zguby dla grzesznika.
5. Ma Bóg niezmierny skarb na odkupienie, * byle nas skruszył żal za przewinienie; * że z grzechów wszystkich, choć wielkich i wielu, * Bóg cię odkupi, ufaj, Izraelu.

1. Zmiłuj się, Boże, zmiłuj nad grzesznikiem, * co w swej dobroci nie pogardzasz nikim, * w Tobie ja samym, w Tobie mam ufanie * według Twojego miłosierdzia, Panie.
2. I według mnóstwa boskich Twych litości * racz zgładzić, Panie, moje nieprawości; * o więcej żebrzę: okaż łaskę swoją, * oczyść mnie z grzechów, wymaż zbrodnię moją.
3. Już serce moje, smutkiem napełnione, * łzami obmywa grzechy popełnione, * zbrodnie okropne, co mnie pokrywają, * wszędzie są ze mną, wszędzie mnie ścigają.
4. Przeciwko Tobie nędznie zawiniłem * i Ciebie, Boga, ciężko obraziłem; * Tyś jest w wyrokach, Panie, sprawiedliwy, * w karaniu jednak bardzo litościwy.
5. Już w mym poczęciu, nim się narodziłem, * wiem o tym dobrze, że grzesznikiem byłem; * Tyś mnie nauczył w Twej dobroci świętej, * jak mam mądrości szukać niepojętej.
6. Skrop mnie hyzopem, Panie dobroczynny, * i obmyj duszę, abym był niewinny, * abym aniołom równy w niewinności * nad same śniegi bielszy był w czystości.

1. Zmiłuj się Stwórco, nad swoim ludem, * kiedy Cię błaga w tym czasie postu; * usłysz modlitwę zroszoną łzami, * którą wznosimy przez dni czterdzieści.
2. Patrzysz w głębinę naszego serca, * znasz ludzką słabość i bezwład woli, * przeto nam okaż swe miłosierdzie, * kiedy do Ciebie wracamy, Boże.
3. Chociaż tak bardzo jesteśmy winni, * przebacz, bo Tobie ufamy, Panie; * wsław Twoje imię i ulecz nędznych, * których chorobą są własne grzechy.
4. Udziel nam siły, niech czas pokuty * ciało oczyści i myśl oświeci; * złudne pokusy niech nas nie wiążą * z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.
5. Boże jedyny w Najświętszej Trójcy, * spraw, aby skrucha i umartwienie * były owocne dla Twoich wiernych, * którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!