Śpiewnik Siedleckiego

Ks. Wojciech Kałamarz CM

Redaktor Śpiewnika od 2015 r.

Śpiewnik Kościelny

Ks. Wojciech Kałamarz CM

Urodził się w Dębicy, 24 listopada 1974 r. Ksiądz, dyrygent, kompozytor, pedagog. Syn Franciszka i Barbary z d. Kwiatkowskiej. Uczył się w Państwowej Szkole Podstawowej nr 6 w Dębicy (I klasa) i Państwowej Szkole Podstawowej nr 1 w Dębicy (klasy II-VIII). Jednocześnie uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dębicy, instrument główny – klarnet, II instrument – fortepian. Poza przedmiotami ogólnomuzycznymi śpiewał w chórze szkolnym, a następnie grał w orkiestrze, z którą koncertował także poza rodzinnym miastem. Po ukończeniu ogólnej i muzycznej szkoły szczebla podstawowego, w 1989 zdał do III klasy sześcioletniego Państwowego Liceum Muzycznego w Rzeszowie.

W liceum poza przedmiotami muzycznymi i ogólnokształcącymi śpiewał w chórze reprezentacyjnym Cantores Resovienses, z którym odbył wiele podróży koncertowych w kraju (m.in. konkurs Legnica cantat) i za granicą (Paryż, Koszyce, Bruchsal, Mainhausen). Poza tym krótko grał w Zakładowej Orkiestrze Dętej Stomil Dębica (Miejska Orkiestra Dęta), a także w kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Małopolska (1992/1993) – koncerty, nagrania. Państwowe Liceum Muzyczne w Rzeszowie ukończył z wyróżnieniem w 1993 r.

Studia, kursy, stopnie naukowe

W 1993 wstąpił do Zgromadzenia Misji św. Wincentego a Paulo, gdzie w roku 2000 przyjął święcenia kapłańskie. W seminarium przez sześć lat pełnił funkcję kantora, prowadził scholę klerycką i akompaniował do liturgii na organach. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, zakończone w 2000 r. uzyskaniem tytułu magistra teologii (ocena recenzenta pracy pisanej na seminarium z filozofii religii: bardzo dobry plus). W lipcu 1996 r. był na miesięcznym kursie językowym w Alliance Française w Paryżu, w 1997 r. (28.07-29.08) na intensywnym kursie językowym w Cavilam w Vichy (controle pedagogique des Universites de Clermont-Ferrand).

W latach 1997-2003 studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie, dyrygenturę chóralną pod kierunkiem Adama Korzeniowskiego oraz muzykę kościelną na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej. W 2003 r. otrzymał dyplom z wynikiem celującym, tytuł magister sztuki. W zakresie kompozycji kształcił się pod kierunkiem Anny Zawadzkiej-Gołosz zaś kompozycję elektroniczną poznawał u Magdaleny Długosz. W czasie studiów, przez trzy ostatnie lata, z wyboru studentów należał do Rady Wydziału.

Od 2003 r. przebywał na dwuletnim kursie doktoranckim UKSW w Warszawie. Pod kierunkiem dra hab. Stanisława Dąbka przygotowywał dysertację doktorską na temat twórczości muzycznej księży misjonarzy w XX wieku. W 2007 r. zmienił studia i przeniósł się na Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie. Tu na seminarium z historii najnowszej u ks. prof. PAT dra hab. Jana Szczepaniaka napisał pracę: Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w kulturę muzyczną Polski. Publiczna obrona odbyła się 21 kwietnia 2009 r., zakończona nadaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (recenzenci: prof. UKSW dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, ks. prof. dr hab. Andrzej Zając).

Działalność dydaktyczna

Przez rok (2002/2003) uczył katechezy w XXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Romana Ingardena w Krakowie. Od 2003 roku jest wykładowcą muzyki kościelnej w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, od 2005 wykłada na wszystkich sześciu poziomach odpowiednio: zasady muzyki, solfeż, zasady emisji głosu, śpiew gregoriański (historia i teoria chorału oraz nauka repertuaru gregoriańskiego), elementy akustyki, psychologii i estetyki muzyki, instrumentoznawstwo, historia muzyki religijnej, prawodawstwo muzyki kościelnej, rytuały: pogrzebowy i ślubny, śpiewy diakońskie, śpiewy kapłańskie, hymny, sekwencje, tropy. Wykładał także I semestr w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2004/2005) na pierwszym roku i przez rok (dwa semestry) prowadził wykłady na sześciu latach oraz śpiew wspólny w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Paulinów na Skałce (2005/2006). W roku akademickim 1993/94 wykładał muzykę kościelną w seminarium internum w Krzeszowicach (także w 1997 r. dojeżdżał z wykładami z Krakowa). W latach 2007-2015 prowadził zajęcia w PAT/UPJP2 Od października 2007 r. prowadził wykłady z historii muzyki baroku i klasycyzmu w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zaś w październiku 2008 r. objął wykłady z całości historii muzyki powszechnej i polskiej na międzyuczelnianym kierunku Muzyka Kościelna (Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej), działającym na mocy umowy pomiędzy Akademią Muzyczną a Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie (od 2009 r. Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II). Od 2009 r. prowadził także zajęcia z analizy dzieł muzyki religijnej w tym instytucie i był sekretarzem redakcji „Pro Musica Sacra”. Od 2012 r. jest redaktorem naczelnym Śpiewnika kościelnego – ks. Jana Siedleckiego. 

W roku 2016 śpiewnik ten (XLI wydanie) został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny. W roku 2017 rozpoczął współpracę z Wyższym Seminarium Duchownym Księży Sercanów – wykłady z muzyki kościelnej, zaś w 2018 r. prowadził zajęcia na Podyplomowych Studiach Monodii Liturgicznej UPJP2 w Krakowie.

Nominacje, obowiązki

W styczniu 2005 r. został ustanowiony przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego przewodniczącym Podkomisji ds. Twórczości Muzycznej w Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej. W styczniu 2010 r. powołany do Komisji Muzyki Kościelnej na kolejną kadencję przez kardynała Stanisława Dziwisza. 4 lutego 2015 r. powołany na kolejną kadencję. Od 2005 r. jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Od 5 kwietnia 2006 r. członkiem Sekcji Kompozytorów w Związku Kompozytorów Polskich, od grudnia 2007 r. należy także do Sekcji Muzykologów ZKP.

Jako kapłan pracował w domu prowincjalnym na Stradomiu w Krakowie (2000–2001), w parafii pw. bł. Anieli Salawy w Krakowie (2001–2003). od 2003 do 6 II 2011 w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie, od 7 II 2011 r. do 30 czerwca 2015 ponownie w Domu Prowincjalnym na Stradomiu w Krakowie, zaś od 1 lipca 2015 w parafii NMP z Lourdes w Krakowie.

Nagrody, ważniejsze wykonania, odznaczenia

Jest laureatem kilku nagród uzyskanych na konkursach kompozytorskich: 2001 r. – I nagroda na IX Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. A. Didura w Sanoku za Stabat Mater na mezzosopran i kwartet smyczkowy (2001. Jury: Witold Rudziński, Marek Stachowski, Zbigniew Bujarski); 2003 r. – I nagroda na XI Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. A. Didura w Sanoku za Motet pasyjny na baryton, skrzypce i fortepian (2003. Jury: Eugeniusz Knapik, Marek Stachowski, Zbigniew Bujarski); 2004 r. – III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim z okazji XXX-lecia Akademii Muzycznej w Bydgoszczy za Fantazję na klarnet i fortepian (2004. Jury: Jan Astriab, Zbigniew Bargielski, Marek Jasiński, Franciszek Woźniak); 2004 r. – II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Muzyka ogrodowa w Krakowie za Les plantes na orkiestrę smyczkową (2002/2004. Jury: Burchardt Söll, Krzesimir Dębski, Jan Baryła).

Jego utwory były wykonywane m.in. na takich festiwalach, jak: Festiwal Operowy im. A. Didura w Sanoku [2001 i 2003], Festiwal „Ave Maria” w Czeladzi [2003], Dni Krzysztofa Pendereckiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu z okazji 70. rocznicy urodzin kompozytora [2003], Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej 15. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich [2003], Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień [2004], XI Międzynarodowy Konkurs Chóralnej Muzyki Religijnej w Preveza, w Grecji [2005], Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi [2006], Festiwal Współczesnej Muzyki Organowej w Eastman School of Music – University of Rochester [2007] w Stanach Zjednoczonych, uroczystości beatyfikacyjne s. Marty Wieckiej we Lwowie [2008], Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej 22. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich [2010] i in. Z inicjatywy przyjaciół, w niedzielę 21 marca 2010 r., w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, odbył się także jego koncert kompozytorski, podczas którego został wykonany cały Tryptyk Pasyjny, czyli: Tristis est anima meaMotet pasyjny i Stabat Mater. Inne ważniejsze wykonania: Psalm 150 podczas koncertu Klasyka polskiej muzyki chóralnej wykonał Chór Filharmonii Krakowskiej pod dyr. Włodzimierza Siedlika, na organach grał Andrzej Białko (30 XI 2011 r.); Słowiański Papież oraz Niepokalana Królowa wykonał Chór Polskiego Radia w bazylice archikatedralnej pw. św. Jana w Warszawie, w ramach promocji płyty „Próg Nadziei” pod dyr. Włodzimierza Siedlika (21 IV 2014 r.); Modlitwa za Ojczyznę podczas Mszy św. inaugurującej prezydenturę Andrzeja Dudy w katedrze pw. Św. Jana w Warszawie.

W. Kałamarz jest także laureatem Nagrody im. ks. prof. Hieronima Feichta przyznawanej przez Związek Kompozytorów Polskich za pracę naukową w dziedzinie muzykologii (2010) (jury: Zofia Helman – przewodnicząca, J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Alicja Jarzębska, Ryszard Wieczorek, Małgorzata Woźna-Stankiewicz i Sławomira Żerańska-Kominek).

Współpracował ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie. W ramach Projektu Rej 2005 zrealizował utwór Modlitwa zawierzenia na baryton solo, dwa tria smyczkowe i taśmę. W 2014 r. rozpoczął także współpracę z Polskim Wydawnictwem Muzycznym.

26 czerwca 2015 otrzymał srebrny medal Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.

Kompozycje

op. 1 Wariacje na fortepian w stylu klasycznym, 1999;
op. 2 Impresja na fortepian, wariacja na podany temat, 1999;
op. 3 Józefowi – kolęda na głos solo, chór mieszany i orkiestrę, 2000/2010 [tekst: Janina Błocka];
op. 4 Kolęda na chór mieszany a cappella 2000;
op. 5 Stabat Mater na mezzosopran i kwartet smyczkowy, 2001;
op. 6 Miniatury na fortepian, 2001;
op. 7 Wspomnienie na organy, 2001;
op. 8 Kyrie na baryton i orkiestrę symfoniczną, 2002;
op. 9 Les plantes na orkiestrę smyczkową, 2002/2004;
op. 10 Inwencja trzygłosowa na klarnet solo, 2003;
op. 11-12 Dwa utwory chóralne: Bogurodzica i Domine na chór mieszany a cappella, 2003;
op. 13 Fonos na taśmę, 2003;
op. 14, nr 1 Fanfara na trąbki, rogi, puzony, werbel i kotły 2003; nr 2 Sygnał na saksofon, trąbkę i puzon 24 grudnia 2016; nr 3 Fanfara dla parafii NMP z Lourdes w Krakowie, 8 listopada 2017 r.
op. 15 Motet pasyjny na baryton, skrzypce i fortepian, 2003;
op. 16 Sinfonietta na orkiestrę smyczkową, 2004;
op. 17 Fantazja na klarnet i fortepian, 2004;
op. 18 Scherzo na organy i skrzypce, 2004;
op. 19 Pasja wg św. Mateusza w charakterze skali hebrajskiej na głosy solo i chór mieszany a cappella, 2004;
op. 20 nr 1 i nr 2 Modlitwa zawierzenia (cz. I i cz. II) na baryton solo, dwa tria smyczkowe i taśmę, 2005;
op. 21 Piosenki na głos solo, nr 1 Ilu ludzi jest na świecie (t.: Tomasz Nowak), nr 2 Hosanna (t.: Tomasz Nowak), nr 3 Między niebem a ziemią, nr 4 Na drodze swej spotkałeś Boga, nr 5 Znowu w życiu coś nie wyszło, nr 6 Modlę się poprzez moją pracę (t.: Barbara Nowak), nr 7 Widziałem dzisiaj (t.: Barbara Nowak); 2005;
op. 22 Cantate Domino, na chór męski a cappella, 2005;
op. 23 Hymnum gloriae, na chór mieszany a cappella, 2005;
op. 24 Pasja wg św. Marka na głosy solo i chór mieszany a cappella, 2005;
op. 25 Hymn chwały, na chór mieszany i organy, 2005;
op. 26 Opracowania pieśni adwentowych, bożonarodzeniowych, pasyjnych i in. 2004/05 (nr 1 Ludu, mój ludu; nr 2 Płaczcie Anieli; nr 3 Ogrodzie oliwny; nr 4 gwiazdo morza; nr 5 Hejnał; nr 6 Stworzycielu gwiazd; nr 7 Urząd zbawienia ludzkiego; nr 8 Tu scendi dalle stelle; nr 9 Gdy śliczna Panna; nr 10 O gwiazdo betlejemska; nr 11 Kołysanka Bożonarodzeniowa; nr 12 Barka 1999 r.;
op. 27 Pieśni Olczańskie (tekst i muzyka), na głos i akompaniament organowy, 2005;
op. 28 Kamyczek z ogródka miniatura na fortepian, 2005;
op. 29 nr 1 i nr 2 Amen dwa utwory na chór mieszany a cappella, Kraków 2008.
op. 30 Oczekiwanie, na dwa głosy męskie i organy, tekst: Karol Wojtyła, II 2006;
op. 31 Pasja wg św. Łukasza na głosy solo, chór i organy 2006/2007;
op. 32 Les pensées d’Olivier, na organy i taśmę, 2007;
op. 33 Nadbałtycka piękna ziemia, na chór a cappella, 2007;
op. 34 Modlitwa za Ojczyznę, (tekst: Piotr Skarga), na chór mieszany z tow. organów, 2008;
op. 35 Hallel na Wielki Czwartek, na chór a cappella, 2008;
op. 36 nr 1-12 Pieśni imbramowickie, 12 pieśni 1-gł. a cappella, 2008 (nr 1 Błogosławiony, łaską świetlany; nr 2 Gdy patrzę w krwawą ranę; nr 3 Gwiazdo złota; nr 4 Jezu Cierpiący, tak pełen miłości; nr 5 Jezu cierpiący, w otwartym Boku Twym; nr 6 Nocą w naszym klasztorze; nr 7 Piątkowy wieczór; nr 8 Pozwól Jezu; nr 9 Rano boku Zbawcy mego; nr 10 Wspaniały Książę; nr 11 Wśród ciągłych zmagań; nr 12 Zawitaj Ukrzyżowany;
op. 37 Infant Holy, nr 1 na 4-gł. chór mieszany i 1-gł. chór dziecięcy, trąbkę, skrzypce, flety i organy, 2008; nr 2 W żłobie leży na 2-gł. chór żeński i orkiestrę, 2010;
op. 38 Tristis est anima mea, na baryton, flet poprzeczny, basowy, fortepian i nagrany głos Małgorzaty Dareckiej, 2010;
op. 39 Niepokalana Królowa, na chór mieszany a cappella, maj 2010;
op. 40 Bo nikt nie złamie naszej siły, na głos z fortepianem, tekst: Józef Bieniek, 2011;
op. 41 Psalm 150, na chór i organy, 2011;
op. 42 Matko słuchająca; na głos z organami, tekst: ks. Wiesław Hudek, 2011;
op. 43 Pasja wg św. Jana; na solistów i chór mieszany a cappella, 2012;
op. 44 Pożegnanie na trąbki, waltornie i puzony, 2012;
op. 45 Duetto giubilare danzante, na chór mieszany i małą orkiestrę symfoniczną, 2013; Utwór na zamówienie Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego na potrzeby przewodu doktorskiego Katarzyny Sobas-Klocek;
op. 46 Modlitwa św. Hildegardy, na 8-gł. chór mieszany a cappella, tekst: Hildegarda z Bingen, przekład: ks. Krzysztof Bardski, lipiec 2013;
op. 47 nr 1-60 60 pieśni kościelnych 1-gł. do XLI wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, czerwiec 2013 (nr 1 Posypmy głowy popiołem; nr 2 Minęły cienie i mroki; nr 3 Zdrowaś Maryjo, łaski pełna; nr 4 Aniele Boży; nr 5 Aniele Boży – dla dzieci; nr 6 To dzień narodzin męczeńskich; nr 7 Nauczycielu wieczny i łaskawy; nr 8 Bracia wybrani przez Boga; nr 9 Na Boży rozkaz; nr 10 Książę niezłomny; nr 11 Już dzień jaśnieje szczęśliwy; nr 12 Z weselem ducha; nr 13 Kiedy zabłysła nam zorza; nr 14 Filipie, jakże jaśniejesz; nr 15 Macieju, jakże cudowne; nr 16 Bogumile godzien hołdów; nr 17 Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby; nr 18 Święty Albercie; nr 19 Roztropny mistrzu; nr 20 Nad naszym krajem; nr 21 Święty z Lipnicy Szymonie; nr 22 Gwiazdo Magdali; nr 23 Ciebie, Jakubie, sławimy; nr 24 Przyjmij, czcigodny ojcze; nr 25 Wysławiamy ciebie, Marto; nr 26 Dominika dziś sławimy; nr 27 Nie bez ran ten bój się toczył; nr 28 Bernardzie, nieba klejnocie; nr 29 O Bartłomieju, w niebiosach; nr 30 Nieogarniony w darach; nr 31 Jaśnieje w niebie; nr 32 Zamilkły usta proroka; nr 33 Niegdyś pogan apostole; nr 34 O wielki Janie; nr 35 Trzymając lampę płonącą; nr 36 Mateuszu Apostole; nr 37 Już dzień zabłysnął; nr 38 Pan mnie woła; nr 39 Chwalmy z weselem; nr 40 Tereso, Boga zwiastunko; nr 41 Żyjąc, Tereso, umierasz; nr 42 Sławimy pieśnią twój triumf; nr 43 Boże miłości; nr 44 Janie Pawle Drugi; nr 45 Janie Pawle Drugi – II melodia; nr 46 Na Ucztę Pana; nr 47 Obu was, apostołowie; nr 48 Marcinie, Pana spotkałeś w bramie; nr 49 Cecylio, panno śpiewna; nr 50 Chwalmy mężnego pasterza; nr 51 W otwartych niebiosach; nr 52 Chóry świętych serafinów; nr 53 Błogosławione serca; nr 54 Szczęśliwi ludzie; nr 55 melodia psalmu responsoryjnego i wersetu alleluja; nr 56 Surrexit Dominus vere – opracowanie; nr 57 Stała Matka Boleściwa – opracowanie; nr 58 Mój Jezu, ufam Tobie – opracowanie; nr 59 Chwała Ojcu i Synowi – opracowanie; nr 60 Chrystus Pan, wczoraj i dziś – opracowanie).
op. 48 Słowiański Papież, na chór mieszany a cappella, tekst: Juliusz Słowacki, 31 grudnia 2013;
op. 49 Jezu, ufam Tobie!, hymn Światowych Dni Młodzieży, Kraków 2014 (melodia z harmonizacją);
op. 50 Tobie śpiewamy, na chór mieszany a cappella, Kraków 2014;
op. 51 nr 1-4 4 melodie do pieśni dla dominikanek (nr 1 Królowo Nieba; nr 2 O Trójco Święta; nr 3 O Katarzyno; nr 4 Wesel się Matko Kościele), Kraków 2014;
op. 52 nr 1 i nr 2 Boże miłości i Na Ucztę Pana, na chór mieszany a cappella, tekst: ks. Wiesław Hudek, proste opracowania własnych melodii, Kraków 2014;
op. 53 Pastorałka na obój i organy do tekstu Juliusza Słowackiego, Kraków, 28-29 lipca 2014;
op. 54 Litania do Marji Panny, na baryton i organy, tekst: Jerzy Liebert, Kraków 26-29 sierpnia 2014;
op. 55 nr 1 Alleluja na 4-gł. chór męski i organy, 27 stycznia 2015; nr 2 na chór mieszany a cappella; nr 3 – na chór mieszany a cappella.
op. 56 Wiązanka pieśni żołnierskich – opracowanie na chór mieszany, lipiec 2015.
op. 57 nr 1-11 10 pieśni ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy (1. Matko Pomocy Nieustającej; 2. O Ty, coś u nas tron sobie obrała; 3. Maryjo, dziękujemy Ci; 4. Nieustającej Matko Pomocy; 5. Matko w cudownym obrazie; 6. Do Ciebie Matko; 7. Matko, przed Twoim obrazem; 8. Gdy nas ogarnie trwoga; 9. Z tronu niebieskiej chwały; 10. O Maryjo, witam Cię!; nr 11 Do Ciebie, Matko, wołamy, na chór mieszany a cappella, Kraków 2017; opracowania znanych pieśni na chór mieszany a cappella i z organami, październik-grudzień 2015, 2016, 2017.
op. 58 Cicha noc – opracowanie na baryton i fortepian, 16-17 listopada 2015.
op. 59 Emmanuel – opracowanie na głos i kwartet smyczkowy, 29 listopada 2015.
op. 60 Niech snu Anioł – na chór mieszany a cappella, 21 stycznia 2016.
op. 61 De profundis (psalm 130) – na chór mieszany a cappella, 23 czerwca 2016.
op. 62 Niech pieśń się wzniesie, hymn na jubileusz Zgromadzenia Misji 1617-2017 – na solistów, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną, 2 lipca 2016.
op. 63 Psalm 91 – na chór mieszany a cappella, 13 lipca Kraków 2016.
op. 64, nr 1-6 Żołnierze Niezłomni – cykl pieśni na baryton z fortepianem (nr 1 – Łączka; nr 2 – Inka, nr 3 – Rotmistrz Pilecki; nr 4 – Władysław Gurgacz, nr 5 – Łukasz Ciepliński, nr 6 – Niezłomni), Kraków 2016.
op. 65 O każdej porze, na chór mieszany a cappella, słowa: bp Józef Zawitkowski, Kraków 2016.
op. 66 Opracowania: nr 1 Cóż Ci, Jezu, damy opracowanie na chór mieszany a cappella, Kraków 2016; nr 2a Serdeczna Matko – Kraków 2014; nr 2b – Boże, coś Polskę – Kraków 2016, nr 3 Jezu, miłości Twej – Kraków 2017, nr 4 Być bliżej Ciebie chcę; nr 5 Święta Maryjo, biała Lilijo opracowanie na chór mieszany a cappella, Kraków 31 maja 2017.
op. 67 Drobne utwory religijne nr 1 – Wiem, Panie, do tekstu Jr 10,23 na chór mieszany a cappella, Kraków 2017; nr 2 – Gdy śpisz w łódce mojej, tekst: Teresa z Lisieux, 11 XII 2017.
op. 68 Melodie do Wezwania, Jutrzni i Modlitwy w ciągu dnia, na zjazd SPMK 20 września 2017 roku, w Krakowie.
op. 69 In caelo, na dwa czterogłosowe chóry mieszane a cappella, Kraków, 1 listopada 2017.
op. 70 Et circa horam nonam, na 8-głosowy chór mieszany a cappella, Dębica 1991/2018.
op. 71 Pieśni jednogłosowe a cappella: nr 1 Siostro Marto ukochana, tekst s. Józefa Podstawka SM; nr 2 Bracie mój – na śmierć współbrata redemptorysty, tekst: o. Tomasz Jarosz CSsR; nr 3 Dalekich gwiazd stworzycielu; nr 4 Sprawco ludzkiego zbawienia, nr 5a i 5b Otwórzmy serca – hymn misyjny redemptorystów; nr 6 Siostro Marto Duchem Świętym napełniona, tekst s. Józefa Podstawka.
op. 72, nr 1 Dopóki nam ziemia kręci się, opracowanie na baryton z fortepianem, tekst i melodia: Bułat Okudżawa, 12 marca 2018; nr 2 Moja Matko, ja wiem; opracowanie na baryton z fortepianem; tekst i melodia Platon Ilarinowytsch Majborada, 3 maja 2018 r.; nr 3 Gorzkie żale – opracowanie na organy, Kraków 2012.
op. 73 Te Deum laudamus, na 8-głosowy chór mieszany a cappella, 9 maja 2018.

WYKONANIA KOMPOZYCJI

Stabat Mater

 • Sanok 14 października 2001, Sanocki Dom Kultury, wyk. kwartet smyczkowy Teatru Wielkiego w Poznaniu.
 • Czeladź – IV Festiwal Ave Maria, 19 maja 2003, g. 19.00, Kościół pw. Św, Stanisława w Czeladzi, wyk. kwartet smyczkowy Teatru Wielko w Poznaniu. 
 • Poznań – Teatr Wielki, koncert kameralny na zakończenie Dni Krzysztofa Pendereckiego, 23 listopada 2003, g. 19.00, wyk. kwartet smyczkowy Teatru Wielkiego w Poznaniu.
 • Kraków 21 marca 2010 r., Sala Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Airis Quartet oraz Joanna Święszek – mezzosopran.
 • Kraków 26 maja 2010 r., aula Florianka w Krakowie, w ramach 22. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, wyk. Airis Quartet oraz Joanna Święszek – mezzosopran.

Miniatury na fortepian

 • Kraków, aula Florianka – 19 lutego 2003, g. 18.00, wyk. Sabina Warchoł.
 • Kraków Stowarzyszenie Malwa, kwiecień 2004, wyk. Sabina Warchoł.
 • Wyk. Sabina Krzywicka, Akademia Muzyczna w Krakowie, w ramach Forum Młodych Kompozytorów, zorganizowanego przez Zakład Interpretacji Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie, 20 stycznia 2005, g. 14.00, AM w Krakowie.

Motet Pasyjny

 • Sanok – Sanocki Dom Kultury 12 października 2003, g. 18.00, wyk. Tomasz Jarosz, Anna Kozera i Sabina Warchoł.
 • Katowice – aula im. B. Szabelskiego Akademii Muzycznej, 11 wrzesnia 2009 r. godz. 13.30, wyk. Tomasz Jarosz, Anna Grochowska, Sabina Krzywicka. 
 • Gliwice – Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II, w ramach Koncertów Muzyki Kameralnej z cyklu Mistrzowskie interpretacje, 30 października 2009 r., godz. 18.00. Wykonawcy: Tomasz Jarosz, Anna Kozera-Grochowska, Sabina Krzywicka.
 • Kraków – 21 marca 2010 r., Sala Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Wykonali: Tomasz Jarosz, Sabina Krzywicka, Monika Makowska.

Les Plantes

 • Wyk. orkiestra Orfeusz pod dyr. Jana Baryły, Ogród Botaniczny UJ, w ramach koncertu inaugurującego rok akademicki krakowskich uczelni 2004/2005, pod patronatem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa i Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni Krakowa, 25 września 2004, g. 17.00.

Fonos

 • Kraków – 11 czerwca 2003, g. 17.00, Bunkier Sztuki, koncert Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.
 • Warszawa – 17 września 2004, realizacja Ewa Guziołek, w ramach 47 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser”, godz. 22.30.
 • Utwór ten był prezentowany na antenie Programu II Polskiego Radia 28 września 2004 i 23 listopada 2004, podczas audycji Hortus musius – hortus elektronicus, red. Marek Zwyrzykowski, jak również został wydany na płycie CD Festiwalu Warszawska Jesień.

Scherzo

 • Kraków – 2 października 2004, wyk. Anna Kozera, Bogna Pękala, Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie, Inauguracja Roku Akademickiego ITKM, godz. 9.00.
 • Kraków – Stycznia 2005, wyk Jadwiga Lis – skrzypce, Bogna Pękala – organy, aula organowa Akademii Muzycznej w Krakowie, podczas egzaminu z muzyki kameralnej.

Cantate

 • Tarnów 1 czerwca 2005, g. 19.00 – bazylika Katedralna w Tarnowie, wyk. Chór męski Pueri Tarnovienses, dyr. Andrzej Zając.
 • Tarnów 18 czerwca 2005, g. 19.00 – bazylika Katedralna w Tarnowie, j.w.
 • Grecja – 9 lipca 2005, wyk. Pueri Tarnovienses, dyr. Andrzej Zając, na XI Międzynarodowym Konkursie Chóralnej Muzyki Religijnej w Preveza (Grecja) – utwór napisany na specjalne zamówienie tego zespołu do wykonania na tym konkursie (zajęli I i II miejsce).
 • Myślenice – 16 października 2005, Myślenice.
 • 11 listopada 2005, Tarnów.
 • Rumia – Utwór znajduje się również w repertuarze Męskiego Zespołu Wokalnego Concentus pod dyrekcją Piotra Kuczka, który wykonał go m.in. na XVIII Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi w 2006, zdobywając I miejsce.
 • 4-5 kwietnia 2009 r., XI Małopolski Konkurs Chórów Niepołomice, Męski Chór Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie wykonując m.in. Cantate – otrzymał złotą strunę i I miejsce.
 • 17 maja 2009 r., IX Festiwal Chóralny Cantate Domino, w ramach konkursu chóralnego odbywającego się w Akademii Muzycznej w Krakowie, śpiewał Krakowski Chór Męski (chór zajął II miejsce – I nie przyznano).
 • 24 maja 2009 r. – Krakowski Chór Męski pod dyr. Marcina Wróbla,  131 charytatywny Koncert Albertyński w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Borku Fałęckim.
 • 13 października 2009, Krakowski Chór Męski, dyr. Marcin Wróbel – Norymberga.

Pasja Mateuszowa

 • Kraków – Niedziela Palmowa 2005, g. 20.00, Kościół NMP z Lourdes w Krakowie, wyk. Schola Duszpasterstwa Akademickiego Na Miasteczku, dyr. Tomasz Zatorski.
 • 17 kwietnia 2011, g. 20.00, Kościół pw. NMP z Lourdes w Krakowie, wyk. Schola Duszpasterstwa Akademickiego Na Miasteczku, dyr. Katarzyna Pepaś.
 • 12 kwietnia 2014, g. 20.00 Kościół NMP z Lourdes w Krakowie, wyk. Schola Duszpasterstwa Akademickiego Na Miasteczku, dyr. Agnieszka Mazur.

Modlitwa zawierzenia

 • 20 XII 2005 r. premiera antenowa w nocnym wydaniu Nokturnu: Hortus musicus hortus elektronicus.
 • 2 maja 2008 r. – Polskie Radio Program 2, godz. 23.15.
 • 2 maja 2011 r. podczas audycji pt. Fantazja polska, red. Małgorzata Gąsiorowska, Polskie Radio Program 2.

Inwencja trzygłosowa

 • Wyk. Jakub Sztencel, Akademia Muzyczna w Krakowie, w ramach III Forum Młodych Kompozytorów, zorganizowanego przez Zakład Interpretcji Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie, 16 lutego 2006, g. 15.00, AM w Krakowie.

Oczekiwanie

 • Na dwugłosowy chór męski i organy. Wykonano 5 kwietnia 2006, o godz. 20.00 w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Śpiewał chór klerycki WSD XX Misjonarzy i chór sióstr szarytek, pod dyr. Piotra Węglarza, na organach grał Krzysztof Pawlisz.

Pasja wg św. Marka

 • Na solistów i scholę akademicką a cappella. Wykonano 9 kwietnia 2006 w kościele NMP z Lourdes w Krakowie. Dyr. Katarzyna Peczkis;
 • Wykonano 9 kwietnia 2006 w kościele NMP z Lourdes w Krakowie.
 • 5 kwietnia 2009 r. pod dyr. Krzysztofa Stasiaka.
 • Wykonana przez chór i solistów DA „Na Miasteczku” 1 kwietnia 2012 r. w kościele NMP z Lourdes w Krakowie, pod dyr. Katarzyny Pepaś.

Les pensées d’Olivier

 • Wykonano 14 kwietnia 2007, o godz. 18.00 w Eastman School of Music – University of Rochester (w Interfaith Chapel at the University of Rochester), w ramach Festiwalu Współczesnej Muzyki Organowej. Grała Bogna McGarrigle.
 • 26 maja 2007, Akademia Muzyczna w Krakowie, w ramach egzaminu u p. Szwajgiera. Wyk. Bogna Mc Garrigle.

Pasja wg św. Łukasza

 • Wykonano 1 kwietnia 2007 przez scholę akademicką DA przy parafii NMPz Lourdes w Krakowie oraz solistów: Tomasz Jarosz, Łukasz Szańca, Piotr Kowalewski – partie wokalne, Krzysztof Pawlisz – organy.
 • Wykonano 24 marca 2013 przez scholę DA Na Miasteczku przy parafii NMP z Lourdes w Krakowie oraz solistów: Tomasz Jarosz – partia Jezusa, Paweł Goliński – Piłat/Piotr, Tomasz Wierzganowski – ewangelista, Maciej Skoczyński – organy.

Hallel na Wielki Czwartek

 • Wykonano 20 marca 2008 przez Chór Mariański w kościele NMP z Lourdes w Krakowie pod dyr. ad. I st. kw. Jana Rybarskiego.

Nadbałtycka piękna ziemia

 • Wykonano podczas beatyfikacji s. Marty Wieckiej SM we Lwowie 24 maja 2008, na odsłonięcie obrazu. Wyk. Chór Mariański pod dyr. ad. I st. kw. Jana Rybarskiego.

Infant Holy

 • Wykonano 14 grudnia 2008 r. w Parish of St. Frances de Chantal w Bronx NY, Adult & Youth Choirs, dyr. Bogna McGarrigle.
 • 2 stycznia 2011 r. – Kościół Mariacki, Plac Mariacki 5, Kraków godz. 19.30; wyk. Chór i Orkiestra Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, dyr. Magdalena Kopacz-Nyklewicz.
 • 19 stycznia 2011 r. – sala w Urzędzie Miasta, Rynek Podgórski 1, Kraków; wyk. Chór i Orkiestra Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, dyr. Magdalena Kopacz-Nyklewicz.
 • 23 stycznia 2011 r., kościół pw. NMP z Lourdes, ul. Misjonarska 37, Kraków g. 16.30 – Msza św., g. 17.30 – koncert; wyk. Chór i Orkiestra Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, dyr. Magdalena Kopacz-Nyklewicz.
 • 22 stycznia 2012 r. w kościele pw. bł. Anieli Salawy w Krakowie, przez Chór i Orkiestrę Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, pod dyrekcją Magdaleny Kopacz-Nyklewicz.
 • 15 grudnia 2013 o godz. 15.00, w wersji pierwotnej wykonano w Epiphany Church na Manhattanie w New York, pod dyr. Bogny McGarrigle, śpiewał Epiphany Adult Choir.

Tristis est anima mea

 • 28 marca 2010 w Sali Fontany przy ul. Szczepańskiej w Krakowie, prawykonanie utworu wraz z pozostałymi częściami tryptyku pasyjnego. Wykonawcy Tristis est: Tomasz Jarosz – baryton, Renata Guzik – flety, Sabina Krzywicka – fortepian.

Modlitwa za Ojczyznę

 • 24 marca 2010 w Filharmonii Krakowskiej prawykonanie utworu podczas Koncertu w ramach Narodowego Dnia Życia. Wykonają Chór Mariański pod dyr. ad. I st. kw. Jana Rybarskiego, dr Mieczysław Tuleja – organy, dr Tomasz Jarosz – baryton. 
 • 11 maja 2010 w Filharmonii Krakowskiej wykonanie utworu Modlitwa za Ojczyznę do tekstu ks. Piotra Skargi SJ na baryton, chór i organy. Wykonają Chór Mariański pod dyr. ad. I st. kw. Jana Rybarskiego, Kamil Frąś – organy, dr Tomasz Jarosz – baryton.
 • 30 maja 2010 r. w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach, na rozpoczęcie Nadzwyczajnego Koncertu w 5 rocznicę odejścia Ojca Świętego do domu Ojca Swego, w ramach międzynarodowego festiwalu 22. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich. Wykonał Chór Mariański pod dyrekcją Jana Rybarskiego.
 • 20 listopada 2010 w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Ap na Stradomiu w Krakowie, podczas koncertu w ramach jubileuszu 100-lecia Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy. Wykonał Chór Mariański, trębacze Filharmonii Krakowskiej, organy – Kamil, Frąś, baryton – Tomasz Jarosz, dyr. Jan Rybarski.
 • 30 września 2012 r. w bazylice pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika 26 w Krakowie, podczas Mszy św. w 400. Rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi SJ i 100. rocznicę śmierci bł. Ojca Jana Beyzyma, po raz kolejny zabrzmiała Modlitwa za Ojczyznę do słów ks. Piotra Skargi. Wykonawcy: Chór Mariański, organy – Kamil Frąś, baryton – o. Tomasz Jarosz, dyrygent – Jan Rybarski.
 • 2012 r. – fragmenty utworu wykorzystano jako ścieżkę dźwiękową do filmu w reżyserii Jarosława Mańki pt. Skarga.
 • 19 marca 2013 w Filharmonii Krakowskiej podczas Koncertu w ramach Narodowego Dnia Życia. Wykonają Chór Mariański pod dyr. ad. I st. kw. Jana Rybarskiego, lic. Kamil Frąś – organy, dr Marcin Wolak – baryton.
 • Wydanie na płycie CD Chóru Mariańskiego – nagranie z koncertu z 11 maja 2010 r.
 • 11 listopada 2013 w Filharmonii Krakowskiej podczas Koncertu pt. W drodze ku niepodległości z młodzieżą. Wykonawcy: Chór Mariański pod dyr. ad. I st. kw. Jana Rybarskiego, lic. Kamil Frąś – organy, o. dr Tomasz Jarosz CSsR – baryton, trębacze z Filharmonii Krakowskiej.
 • 6 sierpnia 2015, podczas Mszy Świętej w dniu inauguracji prezydentury Andrzeja Dudy, Katedra św. Jana w Warszawie, wykonawcy jw.
 • 8 listopada 2015, godz. 17.00, Filharmonia Krakowska, w instrumentacji Tomasza Chmiel, wykonywała Młoda Filharmonia Krakowska, Chór Mariański, Tomasz Jarosz – baryton pod dyrekcją Jana Rybarskiego.

Bo nikt nie złamie naszej siły

 • Na głos z fortepianem, tekst: Józef Bieniek, 2011, wykonano 1 września 2011 r. przez orkiestrę dętą i chór Zespołu Szkół w Librantowej koło Nowego Sącza, podczas uroczystości nadania szkole imienia Józefa Bieńka (autora tekstu hymnu).

Psalm 150

 • Na chór mieszany i organy, powstały na zamówienie ks. prał. dra hab. Roberta Tyrały, prawykonany 26 października 2011 r., w kościele pw. Św. Stanisława bpa na Dąbiu w Krakowie, podczas uroczystości pobłogosławienia nowych organów, dokonanego przez ks. kard. Stanisława Dziwisza. Wykonawcy: chór UPJP II Psalmodia, pod dyr. Włodzimierza Siedlika, na organach grał Marek Pawełek.
 • Drugie wykonanie 30 listopada 2011 r., w Filharmonii Krakowskiej podczas koncertu Klasyka polskiej muzyki chóralnej. Wykonawcy: Chór Filharmonii Krakowskiej pod dyr. Włodzimierza Siedlika, na organach grał Andrzej Białko.
 • Trzecie wykonanie podczas inauguracji roku akademickiego UPJP II, 16 października 2012 w Filharmonii Krakowskiej. Wykonawcy: chór UPJP II Psalmodia, pod dyr. Włodzimierza Siedlika, na organach grał Marek Pawełek.
 • 8 czerwca 2013 wydanie na płycie CD Chóru UPJPII Psalmodia pod. dyr. W. Siedlika, dedykowanego ks. kard. S. Dziwiszowi z okazji …. lecia …
 • 16 października 2013 podczas inauguracji roku akademickiego UPJP II w Filharmonii Krakowskiej. Wykonawcy: chór UPJP II Psalmodia, pod dyr. Włodzimierza Siedlika, na organach grał Marek Pawełek.
 • 12 października 2014, podczas koncertu jubileuszowego w 25-lecie Psalmodii, obchodzonego w Filharmonii Krakowskiej. Dyrygował Włodzimierz Siedlik, na organach grał Marek Pawełek.

Pasja wg św. Jana

 • Na solistów i chór mieszany a cappella. Wykonano 6 kwietnia 2012 r. w Sanktuarium Matki Boskiej Tuchowskiej przez solistów oraz chór sióstr służebniczek i alumnów seminarium redemptorystów.

Dwie fanfary

 • Na odsłonięcie obrazu – Fanfara na trąbki, rogi, puzony, werbel i kotły (z 2003 r.) i zasłonięcie Pożegnanie na trąbki, waltornie, puzony (2012 r.). Nagrał kwintet dęty Filharmonii Rzeszowskiej, a publicznie zaprezentowano podczas uroczystości odpustowych w Sanktuarium Matki Boskiej Tuchowskiej 2 lipca 2012 roku.

Józefowi

 • Na baryton, chór i orkiestrę, prawykonano 22 stycznia 2012 r. w kościele pw. bł. Anieli Salawy w Krakowie, przez Chór i Orkiestrę Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, pod dyrekcją Magdaleny Kopacz-Nyklewicz, solista – Stanisław Olejniczak (baryton).

Duetto giubilare danzante

 • 15 grudnia, o godz. 19.30 w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbyło się prawykonanie zamówionego utworu pt. Duetto giubilare danzante na chór mieszany i małą orkiestrę symfoniczną, w ramach przewodu doktorskiego Katarzyny Sobas-Klocek. Grała Kameralna orkiestra symfoniczna Filharmonii Rzeszowskiej, śpiewał chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod dyrekcja doktorantki.

Słowiański Papież

 • 21 kwietnia 2014, godz. 16.00 w bazylice archikatedralnej pw. św. Jana w Warszawie, w ramach promocji płyty „Próg Nadziei” nagranej pod patronatem Ks. kard. Kazimierza Nycza w hołdzie Janowi Pawłowi II, Chór Polskiego Radia, pod dyr. Włodzimierza Siedlika.
 • 12 października 2014, Kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny, Tychy
  Koncert Chóru Polskiego Radia.
 • 29 listopada 2014, godz. 19.00. Koncert Muzyki Polskiej, wykonanie: Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Teresy Majki-Pacanek. Gdańsk.

Niepokalana Królowa

 • 21 kwietnia 2014, godz. 16.00 w bazylice archikatedralnej pw. św. Jana w Warszawie, w ramach promocji płyty „Próg Nadziei” nagranej pod patronatem ks. kard. Kazimierza Nycza w hołdzie Janowi Pawłowi II, Chór Polskiego Radia, pod dyr. Włodzimierza Siedlika.
 • 12 października 2014, Kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny, Tychy. Koncert Chóru Polskiego Radia.
 • 29 listopada 2014, godz. 19.00. Koncert Muzyki Polskiej, wykonanie: Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Teresy Majki-Pacanek. Gdańsk.

Amen

 • 29 listopada 2014 r., podczas koncertu z okazji jubileuszu 30-lecia działalności artystycznej prof. Adama Korzeniowskiego. Prawykonanie. Śpiewał chór UP Educatus, pod dyr. ks. Wojciecha Kałamarza CM, Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2.

Jezu, ufam Tobie!

 • 7 grudnia 2014 r., w instrumentacji Henryka Botora, podczas koncertu Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej pod dyrekcją ks. Przemysława Pasternaka CM, z okazji 23-lecia Radia Maryja, Bydgoszcz, Bazylika pw. Św. Wincentego a Paulo. Śpiewali: Zofia, Jakub Szyperski i chóry parafii na Fordonie.

Litania do NMP

 • 18 grudnia 2014 r., godz. 17.00, w sali Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska. Wykonawcy: o. Tomasz Jarosz – baryton, Marta Polańska – fortepian.
 • 22 stycznia 2015, czwartek, w Katolickim Domu Kultury, ul. Bobrowskiego 6 w Krakowie.  Wykonawcy: o. Tomasz Jarosz – baryton, Marta Polańska – fortepian.
 • 14 listopada 2015, godz. 19.30, w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, w ramach Koncertu Polskiej Muzyki Sakralnej, wykonawcy: Tomasz Jarosz – baryton, Wojciech Różak – organy.

Boże miłości

 • 20 października 2015, w kolegiacie św. Anny podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II; dyrygent – Włodzimierz Siedlik, śpiewał chór Psalmodia.

Na Ucztę Pana

 • 20 października 2015, w kolegiacie św. Anny podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II; dyrygent – Włodzimierz Siedlik, śpiewał chór Psalmodia.

Emmanuel

 • Wykonane 12 grudnia 2015, w Church of the Epiphany, 239 East 21st St, New York, NY 10010 przez chór dziecięcy i kwartet smyczkowy w ramach dorocznego koncertu Lessons & Carols pod dyrekcją Bogny McGarrigle.

Inka

 • Wykonanie 10 listopada 2016 r. Filharmonia Krakowska, w instrumentacji Tomasza Chmiel, wykonywała Młoda Filharmonia Krakowska pod dyr. Rafała Karczmarczyka, śpiewała Magdalena Niedbała-Solarz.

Niech pieśń się wzniesie

 • W wersji na baryton, chór, organy i trąbki – wykonanie 25 stycznia 2017, w kościele na Stradomiu w ramach inauguracji obchodów roku jubileuszowego wincentyńskiego charyzmatu. Wykonawcy: o. Tomasz Jarosz – baryton, Magdalena Niedbała-Solarz – mezzosopran, trąbki: Stanisław Majerski, Mieczysław Dołęga i Szymon  Dołęga, organy – Kamil Frąś, Chór Mariański, dyrygent – Jan Rybarski.
 • W wersji na solistów, chór i orkiestrę symfoniczną – 27 września 2017, wykonali: Chór Mariański oraz Krakowska Młoda Filharmonia, pod dyr. Tomasza Chmiela, kościół pw. NMP z Lourdes w Krakowie.

Inka, Łukasz Ciepliński

 • W wersji na baryton z fortepianem, wykonanie podczas koncertu patriotycznego w ramach promocji płyty autorskiej, na której znalazł się cały cykl pieśni op. 64 Żołnierze Niezłomni, 17 lutego 2017, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, godz. 17.45, wykonawcy: Tomasz Jarosz – baryton, Marta Polańska – fortepian.

Matko słuchająca

 • Na głos z organami, trzykrotnie w Rzeszowskiej Farze podczas IX Krajowego Kongresu Polskiej Federacji PUERI CANTORES, 8 września 2017 r. Wykonawcami byli uczestnicy kongresu (ok. 1200 osób).

Żołnierze Niezłomni

 • Op. 64 – prawykonanie koncertowe całego cyklu 1 marca 2018, godz. 19.30, aula Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie; w ramach koncertu pieśni w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, wykonawcy; o. Tomasz Jarosz – baryton, Eligiusz Skoczylas – fortepian.
 • Kolejne wykonanie: 13 maja 2018 r., Uście Solne, parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, o. Tomasz Jarosz – baryton, Eligiusz Skoczylas – fortepian.

Modlitwa św. Hildegardy

 • Prawykonanie koncertowe Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod dyrekcją Małgorzaty Langer-Król, 24 maja 2018, sala koncertowa UE.
 • Kolejne wykonanie 26 maja 2018 r., podczas 49 Turnieju Chórów Legnica Cantat 2018, Akademia Rycerska/sala Królewska w Legnicy; Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod dyrekcją Małgorzaty Langer-Król.

Publikacje

1. Modlitwa zapisana nutami, „Meteor”, 1995, nr 4, s. 57–61.
2. Muzyka przez duże M i jej chochliki, „Meteor”, 1995, nr 2–3, s. 28–31.
3. Ukołysanie duszy, „Meteor”, 1995, nr 1, s. 28–30.
4. Cienista Dolina, „Meteor”, 1996, nr 4, s. 35–37.
5. Cudze chwalicie, swego nie znacie, „Meteor”, 1996, nr 2–3, s. 27–29.
6. Naiwna Miriam, „Meteor”, 1996, nr 1, s. 34–35.
7. Niezrozumienie piękna, „Meteor”, 1996, nr 1, s. 41–43.
8. Umartwienie, „Meteor”, 1997, nr 1, 39–41.
9. Zatrzymaj się na chwilę… (wywiad z Renatą Suchowiejko), „Meteor”, 1996, nr 2–3, s. 21–23.
10. Parafia Księży Misjonarzy pw. Błogosławionej Anieli Salawy, Kraków 2000, stron 63 (książka).
11. Msza i błogosławieństwo prymicyjne, „Głos”, 2001, nr 3, s. 2.
12. O muzyce, „Głos”, 2001, nr 5, s. 8.
13. Trzy magiczne słowa (dziękuję), „Głos”, 2001, nr 6, s. 4.
14. Trzy magiczne słowa (proszę), „Głos”, 2001, nr 5, s. 4.
15. Trzy magiczne słowa (przepraszam), „Głos”, 2001, nr 7, s. 5–6.
16. Z rekolekcyjnych zamyśleń, „Z życia Parafii”, 2001, nr 3, s. 8.
17. Człowiek i jego środowisko (referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Polski Klub Ekologiczny), wydrukowany [w:] Wieś polska – współczesne przemiany i rozwój, Kraków 2002, s. 3–12.
18. Modlitwa, „Głos”, 2002, nr 1, s. 6–7.
19. Pokora Boga, „Głos”, 2002, nr 1, s. 2–3.
20. Z ciemności ku światłości, ze śmierci do życia, „Głos”, 2002, nr 1, s. 1–2.
21. Ludzki wymiar relacji nauczyciel – uczeń, [w:] Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 87 – 89.
22. Preludium Wielkiego Postu, „Z życia Parafii”, 2004, nr 3, s. 1–2.
23. Wychowanie poprzez muzykę, „Informator ITKM”, 2004, nr 24, s. 172–178.
24. Być chrześcijaninem, wybór który kosztuje, „Z życia Parafii”, 2005, nr 6, s. 4–6.
25. Muzyka drogą do Boga, [w:] Muzyka w służbie liturgii, Studia. Pro Musica Sacra, t. 2, red. Robert Tyrała, Kraków 2005, s. 159–182.
26. Bresticzker Jerzy, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, tom 2 Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 127–128.
27. Kolaska Marceli, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, tom 2 Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 417–418.
28. Kostrzewa Krzysztof, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, tom 2 Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 439.
29. Kuplowski Krzysztof, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, tom 2 Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 490–491.
30. Lisiecki Feliks, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, tom 2 Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 525.
31. Mirowski Marcin, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, tom 2 Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 622–623.
32. Mroczek Janusz, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, tom 2 Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 647.
33. Oberbek Jan, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, tom 2 Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 680–681.
34. Suchodolski Krzysztof, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, tom 2 Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 952–953.
35. Zając Zbigniew Andrzej, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, tom 2 Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 1109–1110.
36. Zathey Janusz, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, tom 2 Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 1115.
37. Ziemiański Stanisław, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, tom 2 Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk–Warszawa 2005, s. 1126–1127.
38. Rozśpiewane Triduun Paschalne, „Z życia Parafii”, 2005, nr 5, s. 4–5.
39. Ciemna Jutrznia, „Z życia Parafii”, 2006, nr 3–4, s. 2–3.
40. Duc in altum, „Z życia Parafii”, 2006, nr 5, s. 1–2.
41. O znaczeniu pokory w muzyce, [w:] PHILOSOPHIÆ & MUSICÆ 
(Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 75-lecia ks. prof. S. Ziemiańskiego SJ), red. Roman Darowski, Kraków 2006, s. 189–194; toż samo przeredagowane i zmienione: Znaczenie “virtus humilitatis” w wykonawstwie muzycznym, w: Pro Musica Sacra, red. Robert Tyrała, t. VIII, (materiały w druku).
42. Śpiewy religijne w liturgii Kościoła, [w:] PHILOSOPHIÆ & MUSICÆ (Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 75-lecia ks. prof. S. Ziemiańskiego SJ), red. Roman Darowski, Kraków 2006, s. 381–420.
43. Gorzkie żale rozbrzmiewają już od 300 lat, „Z życia Parafii”, 2007, nr 3, s. 1–2; ten sam artykuł drukowany: „Biuletyn Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej”, 2007, nr 1, s. 16–18; to samo: „Zasiew” (pismo parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach), 2007, nr 1, s. 2–4.
44. Gorzkie żale. W 300-lecie powstania, Kraków 2007, stron 120 (książka).
45. Królowa wiosny (rys historyczny nabożeństwa majowego), „Z życia Parafii”, 2007, nr 5, s. 1–4.
46. Miłość miłosierna źródłem nabożeństwa «Gorzkich żali», „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów”, 2007, t. 1, s. 252–268.
47. Najświętsza Maryja Panna z Lourdes Patronką odrodzenia Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, „Z życia Parafii”, 2007, nr 10, s. 2–4; to samo: „Zasiew”, 2008, nr 1, s. 4–6.
48. Narodziny w Nowonarodzonym, „Z życia Parafii”, 2007, nr 1–2, s. 1–2.
49. Renesans Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP (rys historyczny Godzinek), „Z życia Parafii”, 2007, nr 10, s. 5–6; 2007, nr 11, s. 3–4; 2007, nr 12, s. 2–3; 2008, nr 1, s. 5–6; 2008, nr 3–4, s. 2–4; 2008, nr 6, s. 4–6; 2008, nr 10, s. 2–3.
50. W poszukiwaniu pierwotnej melodii – najstarsze śpiewnikowe wersje melodyczne «Gorzkich żali», [w:] Studia. Pro Musica Sacra, t. 4, red. Robert Tyrała, Wojciech Kałamarz, Kraków 2007, s. 87–102.
51. Tomasz Fuksa, Wywiad z ks. Wojciechem Kałamarzem CM, „Wspólnota. Kwartalnik Klerycki”, Kraków 2007, nr 1, s. 5–14.
52. Karol Szymanowski w rękopisach Hieronima Feichta, „Polski Rocznik Muzykologiczny”, 6: 2007-2008, red. Katarzyna Dadak-Kozicka, s. 41-48; toż samo w „Roczniki Wincentyńskie”, r. 19-20: 2008-2009, nr 1-2, s. 245-252.
53. Modlitwa z laurowego wzgórza (o historii Litanii loretańskiej), „Z życia Parafii”, 2008, nr 5, s. 1–3.
54. Redakcja: Ks. Hieronim Feicht, O Karolu Szymanowskim. Teksty znane i nieznane, „Polski Rocznik Muzykologiczny”, 6: 2008, s. 17-39; toż samo w „Roczniki Wincentyńskie”, r. 19-20: 2008-2009, nr 1-2, s. 253-277.
55. O pieśniach ku czci Matki Bożej z Lourdes, „Z życia Parafii”, 2008, nr 2, s. 3–6.
56. Pielgrzymka w roku jubileuszowym, „Z życia Parafii”, 2008, nr 9, s. 1–4.
57. Wariabilność melodycznej warstwy Gorzkich żalów na terenie Archidiecezji Krakowskiej, [w:] Gorzkie żale przybywajcie, red. Stanisław Urbański, Janusz Śmigiera, Warszawa 2008, s. 239–284.
58. Redakcja: Ks. Hieronim Feicht, Wspomnienia, Kraków 2008, 217 stron (książka).
59. Muzyka u misjonarzy. Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w kulturę muzyczną Polski, Kraków 2009, 640 stron (książka).
60. Zawitaj pełna łaski, Kraków 2009, stron 72 (książka).
61. Tradycje muzyczne w Polskie Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, „Informator ITKM”, 2009, nr 29, s. 73-88.
62. Rola muzyki w edukacji i formacji księży misjonarzy w Polsce – od koncepcji św. Wincentego po dziś dzień, w: Forum muzykologiczne (Materiały XXXVIII Konferencji Muzykologicznej ZKP), Warszawa 2009, s. 93-111.
63. Misjonarze w Filharmonii Krakowskiej, w: Z życia Parafii, nr  6 (98), czerwiec 2010, s. 5-8.
64. 65 lat Chóru Męskiego im. Ogińskiego, „Nowy Dziennik” (Polish Daily News), 23-24 października 2010, Kronika Long Island, s. 26.
65. Regina coeli, Missa de Angelis, Ubi caritas et amor, współpraca w opracowaniu  omówień utworów, w: Ars choralis. Średniowiecze, Renesans, red. Stanisław Krawczyński, Kraków 2010, s. 167-168.
66. Ks. Wendelin Świerczek CM – zasłużony badacz polskiej pieśni kościelnej, w: Recepcja ducha w przestrzeni wiedzy, red. Józef Łucyszyn, Stanisław Rospond, Kraków 2011, s.193-215.
67. Wprowadzenie i słowo wstępne, w: Recepcja ducha w przestrzeni wiedzy, red. Józef Łucyszyn, Stanisław Rospond, Kraków 2011, s. 281-287.
68. Miejsce muzyki w duchowo-intelektualnej formacji studentów Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, w: Ad cleri disciplinam, red. Józef Łucyszyn, Stanisław Rospond, Kraków 2011, s. 241-282.
69. Bój o styl Chopina, „Z życia Parafii”, 2010, nr 12, s. 6-7.
70. Pewna niezręczność brzemienna w skutkach, „Z życia Parafii”, 2011, nr 3-4, s. 3.
71. Myśli do homilii na niedziele i święta, „Homo Dei”, 80: 2011, nr 3, s. 143-151.
72. Ks. prof. Hieronim Feicht CM jako niestrudzony krzewiciel polskiej muzyki w okresie powojennym, w: Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, t. IV, red. Jan Harasimowicz, Wrocław 2015 (materiały w druku).
73. Słowa bliskie sercu każdego Polaka, „Meteor”, 2011, nr 3-4, s. 33-38; toż samo w: Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612). Życie i dziedzictwo (plus dodatek nutowy Modlitwa za Ojczyznę), red. R. Darowski, S. Ziemiański, Kraków 2012, s. 371-390.
74. Szkice do portretu Hieronima Feichta, Kraków 2012, 192 strony (książka).
75. Procesja w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Kraków 2012, 72 strony (pomoc duszpasterska)
76. Polska pieśń w roku liturgicznym, wstęp do CD Organy w kościele św. Barbary w Libiążu, seria: Antologia Organów Archidiecezji Krakowskiej CD 5, Kraków 2012, s. 2-5.
77. Śp. Ks. Karol Mrowiec CM (1919-2011) – wykładowca ITKM w latach 1947-1962, 1972/1973, „Informator ITKM”, 2012, nr 32, s. 39-81.
78. Ks. prof. dr hab. Karol Mrowiec CM (1919-2011) – sylwetka kapłana, muzykologa, kompozytora, „Pro Musica Sacra”, 2012, nr 10, s. 105-132.
79. Modlitwy i pieśni do błogosławionego Jana Pawła II, Kraków 2012, stron 40 (książeczka).
80. Ciebie Boga wysławiamy, „Przewodnik Katolicki”, 2012, nr 46, s. 22-23.
81. Jestem Niepokalanym Poczęciem, Nabożeństwo do Niepokalanej z Lourdes, Kraków 2013, 168 stron (książka).
82. Sakralność religijnej kontrafaktury świeckich utworów, „Pro Musica Sacra”, 2013, nr 11, s. 67-110.
83. Recenzja płyty „Sursum corda”, „Vita Academica”, 2013, nr 4 (74), s. 21-23.
84. Recenzja płyty Henryk Mikołaj Górecki. Z pieśni kościelnych, „Vita Academica”, 2013, nr 5 (75), s. 36.
85. Śpiewane Opisy Męki Pańskiej (nuty + wprowadzenie), oprac. W. Kałamarz, WITKM, Kraków 2014, stron 72 (pomoc duszpasterska).
86. Współredakcja: Śpiewy ku czci Jana Pawła II (nuty), Kraków 2014.
87. Refleksje nad muzykologią kościelną w Polsce w kontekście działalności księdza profesora Hieronima Feichta CM (1894–1967), „Musica Ecclesiastica”, nr 9, 2014, s. 87-91.
88. Religijna twórczość Bolesława Wallek Walewskiego na chór mieszany, „Pro Musica Sacra”, nr 12, 2014, s. 117-127.
89. Zofii Burowskiej „Wprowadzenie w kulturę muzyczną”, „Wychowanie Muzyczne”, 2014, nr 5, s. 17-18.
90. Redakcja 12 numeru „Pro Musica Sacra”, 2014.
91. Redakcja książeczki programowej X Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2014.
92. Redakcja: ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny, wyd. XLI, Kraków 2015, stron 1424 (śpiewnik).
93. Redakcja: ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny. Wersja bez nut, wyd. XLI, Kraków 2015.
94. Kazania pasyjne, Kraków 2015, stron 66 (pomoc duszpasterska).
95. Doświadczenia w redakcji XLI wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, „Musica Ecclesiastica”, nr 10, 2015, s. 115-124.
96. Ekumeniczny wymiar XLI wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, [w:] Cantare amantis est, red. Wiesław Hudek, Piotr Wiśniewski, Lublin 2015, s. 546-553.
97. Gorzkie żale jako forma oratoryjna na przykładzie kompozycji Kazimierza Garbusińskiego z 1932 roku, „Pro Musica Sacra”, nr 13, 2015, s. 211-220.
98. Renata Guzik, Wywiad z ks. Wojciechem Kałamarzem, [w:] Ewolucja zapisu języka muzycznego w utworach na flet solo kompozytorów polskich drugiej połowy XX w. i początku XXI w., Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Kraków 2015, (w druku).
99. Nowe wydanie najpopularniejszego w Polsce śpiewnika pieśni kościelnych, w: „Z Życia Parafii”, nr 10 (162), 2015, s. 4-5.
100. Nieszpory niedzielne w nowej odsłonie, w: „Z Życia Parafii”, nr 12 (164), 2015, s. 4-5.
101. Podstawowe zasady kompozycji chóralnej, „Musica Ecclesiastica”, nr 11, 2016, s. 141-144.
102. Śpiewy podczas Mszy św. z udziałem dzieci, [w:] Przepowiadanie i Msza św. z udziałem dzieci, red. Henryk Sławiński, (książka w redakcji).
103. Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego i jego nowe wydanie a propozycja nowego śpiewnika liturgicznego, „Musica Ecclesiastica”, nr 11, 2016, s. 167-168.
104. Maria i Wincenty Kwiatkowscy. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, Kraków 2016; fragmenty w: „Wyklęci”, nr 1 (5), 2017, s. 260-265.
105. Problematyka źródłoznawcza w kontekście Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, „Musica Ecclesiastica”, nr 12, (artykuł w redakcji).
106. Być Polakiem bardziej, „Z Życia Parafii”, nr 5 (169), 2016, s. 6.
107 Psalm 150 na chór mieszany i organy, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2016.
108. Boże miłości w opracowaniu Jana Rybarskiego na chór mieszany a cappella, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2016.
109. Pieśni ku czci św. Jana Pawla II w prostym układzie na chór mieszany a cappella, WITKM, Kraków 2015.
110. W odpowiedzi na recenzję ks. Prof. Ireneusza Pawlaka dotyczącą XLI wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, „Liturgia Sacra”, r. 22: 2016, nr 1 (47), s. 273-279.
111. Polski antysemityzm?, „Z Życia Parafii”, nr 10 (174), 2016, s. 2-3.
112. Powtarzalność i kontekst, „Z Życia Parafii”, nr 10 (174), 2016, s. 6-7.
113. Polacy i Ukraińcy: winy takie same?, „Z Życia Parafii”, nr 11 (175), 2016, s. 2-3.
114. Nieznana autorka tekstów popularnych pieśni kościelnych – siostra Anuncjata Natalia Łada FNS, „Musica Ecclesiastica”, 2017.
115. Polichromia czyli wielobarwność, „Z Życia Parafii”, nr 12 (176), 2016, s. 6-9.
116. Czy Indianie są ludźmi?, „Z Życia Parafii”, nr 12 (176), 2016, s. 2-3.
117. Zarys dziejów jednogłosowej polskiej pieśni kościelnej, [w:] Wielcy Polacy. Perły kultury narodowej, red. Janina Marciak-Kozłowska, Warszawa 2017.
118. Adwentowy hejnał, „Z Życia Parafii”, nr 12 (176), 2016, s. 1-2.
119. Kolędy i pastorałki, Kraków 2016.
120. 400-lecie charyzmatu wincentyńskiego, „Z Życia Parafii”, nr 1 (177), 2017, s. 1-2.
121. Redakcja: Gorzkie żale. Wersja z nutami, Kraków 2017.
122. Wianek majowy, „Z Życia Parafii”, nr 5 (181), 2017, s. 2-4.
123. Bandyci czy bohaterowie, „Z Życia Parafii”, nr 5 (181), 2017, s. 8-9.
124. Śpiewnik kościelny ks. J. Siedleckiego ogólnopolskim śpiewnikiem liturgicznym, „Musica Ecclesiastica”, nr 12, 2017, s. 171-172.
125. Na Boże Ciało: Dlaczego tak? Dlaczego aż tyle?, „Z Życia Parafii”, nr 6 (182), 2017, s. 5-6.
126. Czy Bóg jest jeden?, „Z Życia Parafii”, nr 7-8 (183-184), 2017 s. 10.
127. Świętokrzyskie kazania pasyjne w 400-lecie charyzmatu wincentyńskiego, Kraków 2017.
128. Redakcja książki: Marcin Rolke, Dzieje kościoła i parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie na Nowej Wsi w latach 1894-1973, Kraków 2017.
129. Ostrożnie z „Despacito”, „Gość Niedzielny”, r. 94, nr 35, s. 11; Pielgrzymkowe „despacito”, czyli wszystko na chwałę Pana?, PCh24.pl, dostęp z 28 sierpnia 2017; Wszystko na chwałę Pana?, „Z Życia Parafii”, nr 10 (186), 2017, s. 10-11.
130. Wstęp do płyty Kamila Frąsia: Muzyka okresu baroku – 400 lat charyzmatu wincentyńskiego, Studio Cantabile, Piotrków Trybunalski 2017.
131. Ze świętymi w niebie, „Z Życia Parafii”, nr 11 (187), 2017, s. 1-2.
132. Polichromia czyli wielobarwność cz. II, „Z Życia Parafii”, nr 11 (187), 2017, s. 9-10.
133. Homilia wygłoszona przez ks. dr Wojciecha Kałamarza CM 26 listopada 2016 r. w Warszawie…, „Biuletyn” (Stowarzyszenia Cudownego Medalika), nr 4 (46), 2016, s. 8-14.
134. Psallite sapientert! – wywiad z ks. Wojciechem Kałamarzem, „Wspólnota”, 2017, nr 4 (156), s. 7-16.
135. Święta… Bożego Narodzenia, „Z Życia Parafii”, nr 1 (189), 2018, s. 2-3.
136. Muzyka w Kościele – wywiad, „Meteor”, 2017/2018, nr 4, s. 7-12.
137. Uczynki miłosierdzia w świetle Męki Pańskiej. Kazania pasyjne, Kraków 2018 (książka).
138. Śpiew wiernych w liturgii w świetle watykańskiej instrukcji «Musicam sacram», „Pro Musica Sacra”, nr 16, 2018.
139. Słowo o nawróceniu, „Z Życia Parafii”, nr 2 (190), 2018, s. 3-4.
140. Wyruszyć w drogę, „Z Życia Parafii”, nr 4 (192), 2018, s. 1-2.
141. Czy mam Bożego Ducha, „Z Życia Parafii”, nr 5-6 (193-194), 2018, s. 2-3.
142. Bóg władcą życia i śmierci, „Z Życia Parafii”, nr 7-8 (195-196), 2018, s. 1-2.
143. 16 lat Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, „Z Życia Parafii”, nr 7-8 (195-196), 2018, s. 5-6.
144. Przed uroczystością św. Wincentego a Paulo, „Z Życia Parafii”, nr 9 (197), 2018, s. 1-2.
145. Nacjonalizm czy patriotyzm, „Z Życia Parafii”, nr 11 (199), 2018, s. 1-3.
146. Dokąd idą po śmierci?, „Z Życia Parafii”, nr 11 (199), 2018, s. 5-6.
147. Śp. Jan Rybarski, „Z Życia Parafii”, nr 12 (200), 2018, s. 11.
148. Na rok 2019: Kontemplacja i apostolstwo, „Z Życia Parafii”, nr 1 (201), 2019, s. 2.
149. Wendelin (1888-1974) i Leon (1900-1980) Świerczek – misjonarze i muzycy z Żytnej, „Studia Hildegardiana Sariensia”, nr 5, 2018, s. 165-174.
150. Obraz św. Bernadety Soubirous, „Z Życia Parafii”, nr 4 (204), 2019, s. 6-7.
151. Na uroczystość Królowej Polski, „Z Życia Parafii”, nr 5-6 (205-206), 2019, s. 1-2.
152. Narzekać czy dziękować?, „Z Życia Parafii”, nr 5-6 (205-206), 2019, s. 4.
153. Otworzyć się na dar obecności, „Z Życia Parafii”, nr 7-8 (207-208), 2019, s. 1-2.
154. Czemu śpicie? O tak zwanych marszach równości, „Z Życia Parafii”, nr 9, (209), 2019, s. 2-3.
155. Jan Bąkowski – zapomniany krakowski malarz, „Z Życia Parafii”, nr 10 (210), 2019, s. 1-4.
156. Kaplica świętej Bernadetty Soubirous, „Z Życia Parafii”, nr 11 (211), 2019, s. 2-4.
157. Muzyka podczas ślubów katolickich, „Studia Hildegardiana Sariensia”, nr 5, 2018, s. 175-179; „Z Życia Parafii”, nr 11 (211), 2019, s. 5-7.
158. Kolęda: dawny zwyczaj, „Z życia Parafii”, nr 1 (213), 2020, s. 5-6.
159. Zawierzyć Maryi, „Z życia Parafii”, nr 2 (214), 2020, s. 1-2.
160. Polityczne kazania, „Z życia Parafii”, nr 3 (215), 2020, s. 7-8.
161. Czy Telewizja Disco Polo?, „Z życia Parafii”, nr 3 (215), 2020, s. 10.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!